Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Simona Petríka predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom návrhu zákona je umožniť zákonným zástupcom, aby ich dieťa bolo umiestnené do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, ale iba vtedy, ak o to budú mať záujem. Za naplnenie tohto práva bude zodpovedať obec, v ktorej zákonný zástupca trvalé pobyt. Vychádza sa pri tom z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ktorá sa zaviazala „vytvárať podmienky pre harmonický rozvoj rodín v celom komplexe od vzdelávania detí, podpory mladých rodín a vytvárania funkčných predškolských zariadení“.
Súčasná situácia v obciach a mestách Slovenskej republiky totiž zákonným zástupcom nedáva záruku, že o ich dieťa bude v čase, keď má tri až šesť rokov, adekvátne postarané.
Podľa medializovaných informácií totiž obce a mestá nezriedka zamietnu stovky žiadostí o prijatie do materských škôl, čo so sebou prináša mnoho problémov (počet neuspokojených žiadostí je celkovo približne 7 000). Jedným z tých najvážnejších je, že kým zákonní zástupcovia nenájdu dostatočne zodpovednú osobu, ktorej by dieťa zverili, nútení obmedzovať svoju činnosť v zamestnaní, čo má negatívne dôsledky na rodinný rozpočet.
Zákonom sa preto navrhuje dať rodičom istotu, že obec pre deti miesto v materskej škole alebo detskej skupine zabezpečí, a ak nie, tak im ako náhradu poskytne aspoň finančnú pomoc vo výške rodičovského príspevku. O deti bude môcť byť postarané od ich troch rokov a až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
V procese umiestňovanie detí do predškolskej starostlivosti predpokladá návrh zákona zapojenie nielen zo strany obcí, ale aj súkromných subjektov. V niektorých menších obciach totiž vzhľadom na demografickú krivku nebude potrebné budovanie nových zariadení, ale postačovať bude využívanie kapacít súkromných a cirkevných škôl či v budúcnosti nimi zriadených detských skupín.
Nové právo pre zákonných zástupcov a nové povinnosti pre obce si prirodzene budú vyžadovať zvýšené finančné náklady. V tejto súvislosti však predkladateľka zdôrazňuje skutočnosť, že predchádzajúca vláda Slovenskej republiky dokázala v minulosti vyčleniť 250 miliónov eur na riešenie situácie okolo materských škôl a tieto finančné prostriedky boli vyčlenené na zriadenie tzv. kapitálového dotačného fondu pre obce a mestá. A keďže programové vyhlásenie súčasnej vlády Slovenskej republiky sa hneď na úvodných stranách odvoláva na kontinuitu a pokrok, finančné prostriedky v obdobnej výške by malo byť možné vyčleniť aj v tomto prípade. Tento predpoklad potvrdzoval aj materiál Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 (rezortné číslo MF/012496/2016-26, schválený dňa 29. apríla 2016 na rokovaní vlády Slovenskej republiky), v zmysle ktorého sa výstavba nových materských škôl a rozširovanie existujúcich kapacít mala podporiť sumou takmer 80 mil. eur z fondov EÚ, o ktorú sa budú môcť uchádzať obecní, cirkevní ako aj súkromní zriaďovatelia: Súčasne prebiehajú výzvy na predkladanie projektov zameraných na rozširovanie kapacít v materských školách s vyšším zastúpením detí z MRK s alokáciou 58 mil. eur (...) Vyhlásili sa výzvy na rozširovanie kapacít materských škôl z Integrovaného regionálneho operačného
programu (80 mil. eur) a operačného programu Ľudské zdroje (58 mil. eur).“
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1
V § 1 sa vymedzuje predmet úpravy, ktorým je predovšetkým zabezpečenie predškolskej starostlivosti, t. j. starostlivosti pre deti vo veku troch šiestich rokov v materskej škole alebo detskej skupine. Orgánom verejnej moci zodpovedným za jej zabezpečenie bude obec (zásada subsidiarity), ktorej v tomto smere bude môcť finančne vypomáhať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
K § 2
Predškolská starostlivosť je podľa návrhu zákona koncipovaná ako právo zákonných zástupcov a v tejto súvislosti im nad rámec súčasnej právnej úpravy neukladá žiadne nové povinnosti. Zákonní zástupcovia budú môcť svoje právo na umiestnenie dieťaťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou využiť v príslušnom školskom roku vtedy, ak v ňom dieťa dovŕši vek troch rokov najneskôr 31. augusta; ak dieťa dovŕši vek troch rokov po 31. auguste, bude mať právo na umiestnenie nasledujúci školský rok. Právo budú môcť realizovať v obci, kde majú trvalý pobyt, a to do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.
K § 3
V súlade so zásadou dispozitívnosti je zákon postavený na tom, že plnenie predškolskej starostlivosti si zabezpečuje zákonný zástupca podľa svojej vlastnej úvahy. vtedy, keď prihlásenie do určitej materskej školy alebo detskej skupiny nebude môcť uskutočniť mu podá pomocnú ruku obec a umiestnenie dieťaťa zabezpečí ona. Platí pritom, že nemožnosť prihlásenia nebude potrebné preukazovať rôznymi dokladmi, výpismi či inými dokumentmi. Na to, aby zákonnému zástupcovi obec mohla pomôcť, bude musieť zákonný zástupca najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roku odoslať obci písomnú žiadosť. Na žiadosti odoslané po tomto termíne bude môcť obec prihliadnuť, ale ak nepôjde o prípad podľa § 6 ods. 4, nebude to jej povinnosťou (zásada „vigilantibus iura scripta sunt“).
Umiestnenie bude obec zabezpečovať ako cez verejných, tak aj cez súkromných poskytovateľov tejto služby.
K § 4
Ustanovenia § 4 demonštratívnym spôsobom vymenúvajú dve najdôležitejšie zásady, podľa ktorých bude obec pri realizácii umiestnenia postupovať zásadu hospodárnosti a zásadu najmenšej dochádzkovej vzdialenosti. Obe zásady majú spoločné to, že na ich uplatňovaní je verejný záujem. Medzi ďalšie uplatňované zásady možno zaradiť napríklad zásadu primeranosti a zdržanlivosti (aby boli zákonní zástupcovia kontaktovaní len vtedy, keď je to nevyhnutné) či zásadu rýchlosti. Samotné umiestnenie bude môcť obec zabezpečiť v školskom obvode na území obce alebo inej obce, s ktorou má zriadený spoločný školský obvod.
Z § 3 ods. 6 vyplýva predpoklad, že najmä v prvých rokoch od nadobudnutia účinnosti zákona obce nebudú schopné zabezpečiť umiestnenie cez verejné materské školy a detské
skupiny. Pre tento prípad § 4 ods. 2 zakotvuje možnosť obce uzavrieť so súkromnými poskytovateľmi predškolskej starostlivosti dohodu o umiestnení dieťaťa. Následne sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky splnomocňuje, aby prijalo podzákonný predpis upravujúci náležitosti dohody o umiestnení dieťaťa. Verejným aj súkromným poskytovateľom bude môcť obec poskytnúť nenárokovateľnú dotáciu.
Zmeny, ktoré prináša zákon ako celok sa z finančného hľadiska zákonných zástupcov v negatívnom zmysle nedotknú, pretože obec bude môcť od nich požadovať príspevok na prevádzku len vo výške určenej v súčasnosti podľa školského zákona ako príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.
K § 5
Uvedené ustanovenie upravuje poskytovanie príspevku na predškolskú starostlivosť. Zákonnému zástupcovi ho bude povinná poskytovať obec, ktorá nezabezpečí umiestnenie dieťaťa podľa tohto zákona. V takom prípade bude zákonnému zástupcovi patriť mesačný príspevok na predškolskú starostlivosť v sume rodičovského príspevku.
K § 6
V spoločných ustanoveniach sa predpokladá prijatie samostatného zákona týkajúceho sa zabezpečenia starostlivosti pre deti v detskej skupine. Povinnosti informačného charakteru sa v odsekoch 2 a 3 ukladajú obciam. Nakoľko do 31. marca sa podávajú aj daňové priznania v zmysle daňových predpisov (s čím je spojená nezriedka zvýšená zaneprázdnenosť), zákonní zástupcovia môžu opomenúť podanie písomnej žiadosti obci podľa § 3 ods. 2 zákona. Aby sa riziko vzniku týchto situácií znížilo, obce budú musieť najneskôr 1. marca príslušného kalendárneho roku zverejniť taxatívne určené informácie o umiestnení na svojich úradných tabuliach a webových sídlach. Sankciou za nesplnenie tejto povinnosti bude pre obce povinnosť zabezpečiť umiestnenie aj na základe písomných žiadostí podaných do 31. augusta príslušného roku (určitá satisfakčná lehota vo vzťahu ku zákonným zástupcom).
K § 7
V prechodných ustanoveniach sa zavádza postupný „nápad“ detí tak, aby obce mohli svoje nové povinnosti efektívne splniť. Najneskôr v školskom roku 2022/2023 tak bude zákon uplatňovaný vo vzťahu ku všetkým deťom, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia vek troch rokov.
K čl. II
K bodu 1
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s prijatím osobitného zákona upravujúceho zabezpečenie starostlivosti pre deti v detskej skupine.
K bodu 2
Medzi činnosti, na ktoré obec vytvára podmienky, sa dopĺňa zabezpečenie predškolskej starostlivosti.
K čl. III
Zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zavádza pre obce povinnosť zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do predškolskej starostlivosti s celodennou výchovou, ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. Splnenie tejto povinnosti si v mnohých prípadoch bude vyžadovať dodatočné finančné prostriedky, a to najmä pri zriaďovaní alebo rozširovaní kapacít materských škôl. Na to, aby obce mohli svoje povinnosti splniť, je potrebná zmena zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Obce a s ich súhlasom aj neštátni zriaďovatelia sa po zmene zákona budú môcť uchádzať o poskytnutie účelovo viazaných finančných prostriedkov na kapitálové výdavky súvisiace s mimoriadnymi nákladmi na zabezpečenie predškolskej starostlivosti. Hlavným kritériom pri poskytovaní týchto finančných prostriedkov bude celková mesačná suma príspevku na predškolskú starostlivosť. Ten bude musieť obec poskytnúť zákonným zástupcom v prípade, že umiestnenie dieťaťa nezabezpečí. V súlade so zásadou transparentnosti sa pridelené finančné prostriedky a ich výška budú zverejňovať na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
K čl. IV
Navrhuje sa, aby riaditeľ materskej školy určoval termín na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie tak, aby nekolidoval s termínmi, ktoré upravuje zákon o zabezpečení predškolskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä v § 3 ods. 2).
K čl. V
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2020.