1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD - 549/2019
1370a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1370)
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 27. marca 2019 č. 1684 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1370) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
2
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1370) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 606 z 30. apríla 2019
a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládežč. 217 z 9. mája 2018 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto zmeny a doplnky:
K čl. I
1.Bod 1 znie:
„1. § 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Ak vysoká škola s inou vysokou školou založí zakladateľskou zmluvou záujmové združenie právnických osôb3aa) na účel spoločného postupu pri tvorbe študijných programov, vytvárania spoločných študijných programov, spoločného postupu v prijímacom konaní, spoločného uskutočňovania výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti alebo spoločného zabezpečovania možností stravovania a ubytovania pre študentov, toto záujmové združenie právnických osôb používa v názve označenie „konzorcium vysokých škôl“. Konzorcium vysokých škôl nadobúda právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Ustanovenia § 20i ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka sa pri zápise nepoužijú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3aa znie:
3aa) § 20f Občianskeho zákonníka.“.
3
Navrhuje sa rozšírenie okruhu subjektov, ktoré môžu vytvárať konzorciá tak, aby išlo o všetky druhy vysokých škôl. Vzhľadom na túto skutočnosť sa zároveň navrhuje z hľadiska systematiky presun celého odseku do § 2.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 10 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa odstrániť obmedzenie najviac dvoch opakovaní funkčného obdobia s cieľom spružnenia riadenia vysokých škôl a fakúlt tak, aby v prípade, ak vysokú školu alebo fakultu dlhodobo riadi osoba, ktorej výkony sa osvedčili, aby mohla túto vysokú školu riadiť aj v ďalších volebných obdobiach. V tejto súvislosti možno poukázať na identickú súčasnú úpravu pri súkromných vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 10 ods. 10 sa vypúšťa štvrtá veta.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa odstrániť obmedzenie najviac dvoch opakovaní funkčného obdobia s cieľom spružnenia riadenia vysokých škôl a fakúlt tak, aby v prípade, ak vysokú školu alebo fakultu dlhodobo riadi osoba, ktorej výkony sa osvedčili, aby mohla túto vysokú školu riadiť aj v ďalších volebných obdobiach. V tejto súvislosti možno poukázať na identickú súčasnú úpravu pri súkromných vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4
4.Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. § 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Verejná vysoká škola môže so súhlasom správnej rady verejnej vysokej školy poskytnúť konzorciu vysokých škôl, ktorého je členom, príspevok hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci dotácií podľa § 89 na činnosť,
a)ktorej vykonávanie verejná vysoká škola uhrádza z dotácie podľa § 89 ods. 4 až 7 a
b)ktorú má príslušné konzorcium vysokých škôl zapísanú v registri konzorcií vysokých škôl.“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na navrhovaný účel konzorcií vysokých škôl je potrebné aj upraviť možnosti ich financovania. Dotácie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú verejnej vysokej škole, preto sa navrhuje, aby na príslušnú činnosť konzorcií vysokých škôl mohla verejná vysoká škola poskytnúť konzorciu vysokých škôl finančné prostriedky. Ide o obdobný spôsob, ako upravuje § 99 zákona o vysokých školách. Poskytovanie finančných prostriedkov konzorciu vysokých škôl od súkromnými vysokými školami nie je potrebné upravovať, vzhľadom na to, že nejde o verejné prostriedky.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 28 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa odstrániť obmedzenie najviac dvoch opakovaní funkčného obdobia s cieľom spružnenia riadenia vysokých škôl a fakúlt tak, aby v prípade, ak vysokú školu alebo fakultu dlhodobo riadi osoba, ktorej výkony sa osvedčili, aby mohla túto vysokú školu riadiť aj v ďalších volebných obdobiach. V tejto súvislosti možno poukázať na identickú súčasnú úpravu pri súkromných vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5
6. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 28 ods. 8 sa vypúšťa štvrtá veta.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa odstrániť obmedzenie najviac dvoch opakovaní funkčného obdobia s cieľom spružnenia riadenia vysokých škôl a fakúlt tak, aby v prípade, ak vysokú školu alebo fakultu dlhodobo riadi osoba, ktorej výkony sa osvedčili, aby mohla túto vysokú školu riadiť aj v ďalších volebných obdobiach. V tejto súvislosti možno poukázať na identickú súčasnú úpravu pri súkromných vysokých školách.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 73 ods. 4 písm. f) sa slová „ods. 18 a § 95“ nahrádzajú slovami „ods. 18, § 95 a 97a“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Zabezpečuje sa, aby sa do registra študentov vysokej školy a následne aj do centrálneho registra študentov zapisovali údaje o vyplatených podnikových štipendiách. Tieto údaje bude možné využiť na posúdenie využívania tohto nástroja zo strany podnikateľov, ale aj v rámci kontrolnej činnosti finančnej správy a pod.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. Nadpis § 95 znie: „Štipendiá poskytované vysokou školou“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zavedením podnikových štipendií, ktoré neposkytuje vysoká škola, ale podnikateľ.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6
9. Za bod 1 sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. Za § 97 sa vkladá § 97a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠97a
Podnikové štipendiá
(1) Vysoká škola môže uzatvoriť s podnikateľom49aba) zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií.
(2) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá študent právny nárok.
(3) Zmluva o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií obsahuje najmä
a)identifikačné údaje zmluvných strán,
b)podmienky poskytovania podnikového štipendia,
c)pravidlá na určovanie výšky podnikového štipendia,
d)kritériá výberu študentov, ak podmienky na poskytovanie podnikového štipendiá spĺňa viac študentov, ako je počet študentov, ktorým možno podnikové štipendium poskytnúť,
e)lehotu na podávanie žiadostí o poskytnutie podnikového štipendia,
f)termíny poskytovania podnikového štipendia,
g)objem finančných prostriedkov na podnikové štipendiá, ktoré sa podnikateľ zaviaže poskytnúť v jednom akademickom roku, alebo termíny a spôsob jeho oznámenia, ak sa štipendijný program uskutočňovať viac rokov,
h)dôvody, pre ktoré podnikateľ môže predčasne ukončiť poskytovanie podnikového štipendia študentovi,
i)termíny a spôsob oznámenia údajov o poskytnutých podnikových štipendiách vysokej škole.
(4) V podmienkach štipendijného programu možno vylúčiť priznanie podnikového štipendia, ak študentovi bolo priznané podnikové štipendium z iného štipendijného programu uskutočňovaného tou istou vysokou školou.
(5) Poskytovanie podnikového štipendia nemožno podmieniť uzatváraním ďalších právnych vzťahov medzi podnikateľom a študentom alebo plnením povinností nad rámec študijných povinností vyplývajúcich zo študijného programu, na ktorý je študent zapísaný.
(6) Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby.
(7) Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti študenta.
(8) Splnenie podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocujú spoločne vysoká škola a podnikateľ. Poskytnutie podnikového štipendia vysoká škola písomne oznámi študentovi vrátane podmienok jeho poskytovania.
7
(9) Vysoká škola neručí za záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia. Nedodržanie záväzkov podnikateľa voči študentovi môže byť dôvodom na skončenie štipendijného programu. Skončením štipendijného programu nezanikajú záväzky podnikateľa voči príslušnému študentovi.
(10) Vysoká škola je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje študenta, ktoré nevyhnutné na posúdenie nároku na priznanie podnikového štipendia a overenie trvania podmienok na jeho poskytovanie, najmä údaje o priebehu jeho štúdia, študijnom pláne a váženom študijnom priemere.
(11) Vysoká škola údaje o poskytnutých podnikových štipendiách, ktoré jej oznámi podnikateľ, zapisuje do registra študentov vysokej školy. “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49aba znie:
49aba) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“. “.
Nasledujúci bod sa primerane preznačí.
Reflektuje sa požiadavka zamestnávateľov, aby prostredníctvom podnikových štipendií mali možnosť vytvárať finančné motivácie pre štúdium konkrétnych študijných programov na vysokých školách, prípadne mali možnosť nasmerovať študentov na výber konkrétnych povinne voliteľných alebo výberových predmetov. Podnikové štipendium bude síce poskytované podnikateľom, teda právnickou osobou založenou s cieľom dosahovania zisku, ale vyžaduje sa, aby do procesu výberu študentov a posudzovania nároku na podnikové štipendium bola zapojená aj vysoká škola, čoho cieľom je zabezpečenie transparentnejšieho procesu výberu poberateľov štipendia. Rovnako sa zamedzuje tomu, aby poskytovanie podnikového štipendia bolo podmieňované dodatočnými požiadavkami, či povinnosťami, ktoré nie súčasťou študijného programu študenta. Týmto sa predchádza prípadnému zneužívaniu podnikových štipendií ako náhrady za odplatu za vykonanú prácu zo strany študenta.
V niektorých prípadoch môže mať podnikateľ záujem o plošnejší štipendijný program a podporu najlepších študentov v rámci všetkých vysokých škôl, preto sa umožňuje, spoločný štipendijný program s viacerými vysokými školami. V takom prípade sa vyhodnocovanie podmienok bude vykonávať naprieč všetkými zapojenými vysokými školami. Súčasne, aby vysoká škola nemusela vstupovať do viacerých aj malých štipendijných programov, umožňuje sa vytvoriť jeden štipendijný program s viacerými podnikateľmi.
Umožňuje sa flexibilita programov tak, že podnikové štipendium je možné poskytovať mesačne, kvartálne alebo
8
ročne, súčasne sa umožňuje ukončiť poskytovanie podnikového štipendiá, pre čo môžu byť dôvody ako disciplinárne pokarhanie študenta, alebo zhoršenie jeho študijných výsledkov a pod. Ak by z nejakého dôvodu podnikateľ nebol schopný vyplatiť podnikové štipendium, tento záväzok neprechádza na vysokú školu. Ak by skončil program skôr, rozhodnutia o priznaní podnikových štipendií zostávajú platné, a podnikateľ vyplatí zvyšné podnikové štipendiá.
Aby mohol podnikateľ posúdiť nárok na podnikové štipendium, je potrebné, aby mal prístup k údajom o študentovi a jeho štúdiu, preto sa upravuje ich sprístupňovanie.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10. V bode 2 v úvodnej vete sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „vrátane nadpisu“.
Legislatívno-technická úprava
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V bode 2 § 102b sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) názov a sídlo zakladateľov konzorcia vysokých škôl.“.
Názov a sídlo zakladateľov záujmového združenia právnických osôb je štandardný údaj o záujmovom združení právnických osôb, ktorý sa uvádza aj v doterajšom registri záujmových združení právnických osôb, ktoré vedie Ministerstvo vnútra SR.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č.
9
168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 88/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 9 ods. 2 písm. j) sa za slová „podľa osobitného predpisu,51a)“ vkladajú slová „podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu,51b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51b znie:
51b) § 97a zákona č. 131/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
2. V § 19 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8. podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu,51b)“.“.
Doterajší článok II sa primerane preznačí a v súvislosti s vložením nového článku sa upraví aj názov zákona.
Upravuje sa, aby podnikové štipendiá neboli považované za zdaniteľný príjem, čo je štandard v rámci štipendií, a aby podnikateľ mal náklady na poskytované podnikové štipendiá uznané ako daňovo uznateľné náklady, ak postupoval v súlade s podmienkami štipendijného programu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 12 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1370) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Evy SMOLÍKOVEJ a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1370) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 9. mája 2019 č. 222.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ladislava Balódiho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava máj 2019
Ľubomír Petrák v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport