Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-536/2019
1335a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1675 z 27. marca 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 600 z 30. apríla 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 403 z 2. mája 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 355 zo 6. mája 2019.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. III sa na začiatok vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 3d odsek 7 znie:
„(7) Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ministerstvom, na základe nájomnej zmluvy. Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok, reklamné stavby, iné zariadenia, a tiež stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb.“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Vypúšťa sa ohraničenie doby nájmu z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.Čl. III sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
3
㤠24g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas, najviac na 30 rokov podľa § 3d ods. 7 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.“.
V súvislosti s vypustením ohraničenia doby nájmu z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom, sa upravuje režim prenajatých súčastí podľa predpisov tak, že možno tieto súčasti naďalej prenajímať bez 30 ročného obmedzenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7)a slová „premávky; v prípade diaľnic“ sa nahrádzajú slovami „premávky a stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb; v prípade diaľnic“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
2.Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic, ktoré boli prenechané v nájme diaľničnou spoločnosťou, v prípade koncesných ciest štátom alebo koncesionárom vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2a), po odsúhlasení ministerstvom na dobu určitú, najviac na 30 rokov podľa § 2 ods. 4 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
4
V súvislosti s vypustením ohraničenia doby nájmu z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom v bode 1., je potrebné rovnaké úpravy vykonať aj v ustanoveniach zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 364 z 9. mája 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Štefana Vavreka predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 9. mája 2019
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti