Národná rada Slovenskej republiky
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD539/2019
1323a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1673 z 27. marca 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 598 z 30. apríla 2019
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 353 zo 6. mája 2019.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledovné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I sa za doterajší 5. bod vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. V § 21 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín,“.
7. V § 27 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava a precizácia znenia § 21 ods. 6 písm. c).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I sa za doterajší 6. bod vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Ide o spresnenie ustanovenia a povinnosti vodiča v súvislosti s umiestnením preukazu vodiča vo vozidle.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
3
3.V čl. I sa za doterajší 8. bod vkladajú nové body 9 až 14, ktoré znejú:
„9. V § 43 písm. e) a § 44 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.9)“.
10. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom an), ktoré znie:
„an) prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.“.
11. V § 48 ods. 6 sa slová „ak) a am)“ nahrádzajú slovami „ak) až an)“.
12. V § 49 ods. 1 písm. a), h) až k) sa vypúšťajú slová „na ceste“.
13. V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) ako vodič pri preprave nebezpečných vecí:
1.sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa dohody ADR,
2.nemá na dopravnej jednotke osobitnú výbavu alebo hasiace prístroje podľa dohody ADR,
3.nezabezpečil, aby boli cisterny a obaly riadne uzatvorené alebo aby boli cisterny a obaly bez zvyškov priľnutých nebezpečných látok na ich povrchu,
4.neoznačil kontajnery, cisterny, batériové vozidlá, MEGC alebo MEMU vozidlá podľa dohody ADR.“.
14. V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.“.
Doterajší bod 9 sa primerane prečísluje.
Spresňuje sa okruh subjektov, ktorým samosprávne kraje a obce poskytujú údaje o službách vo verejnom záujme. Ustanovuje sa kompetencia dopravného správneho orgánu uložiť pokutu za prevádzkovanie cestnej dopravy, taxislužby alebo dispečingu v rozpore s týmto zákonom. Vzhľadom na to, že zákon ustanovuje podmienky podnikania v cestnej doprave, taxislužbe a pri prevádzkovaní dispečingu (možnosti určovania cien v taxislužbe a pod.) je potrebné zabezpečiť aj vynútiteľnosť ich plnenia a dodržiavania prostredníctvom sankcií. Legislatívno-technická úprava vo väzbe na predchádzajúci bod. Precizujú sa ustanovenia o priestupkoch tak, aby korešpondovali s oprávneniami orgánov odborného dozoru. V blokovom konaní môžu priestupky prejednávať aj colné orgány, ktoré vykonávajú kontrolu nielen na cestách, ale aj v colnom priestore a vo vozidlách. Spresnenie ustanovení v súlade s výkonom kontrol ADR na pozemných komunikáciách a ich zosúladenie s aplikačnou praxou a dohodou ADR. Legislatívno-technická úprava vo väzbe na doplnenie písmena h) v § 30 ods. 5.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. II bode 1 sa označenie písmena r) nahrádza označením q), v tejto súvislosti sa upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Navrhuje sa úprava označenia ustanovenia vzhľadom na postupnosť zavedenú platným zákonom o vnútrozemskej plavbe.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 112f ods. 2 sa slová „od 15. júna“ nahrádzajú slovami „od 16. júna“.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje účinnosť zákona s prechodným ustanovením.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. IV sa za doterajší bod 1 vkladajú nové body 2 až 7, ktoré znejú:
„2. V § 20 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
3. V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r) určuje minimálny rozsah tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich,
s) určuje štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov v železničnej doprave objednávanej na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.“.
4. V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e) o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 5 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti,
f) o rozsahu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 38 písm. f) a § 39 písm. c), a frekvencii ich poskytovania ministerstvu,
g) o štruktúre základných tarifných skupín a minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich podľa § 36 ods. 1 písm. r),
h) o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných dokladov
5
podľa § 36 ods. 1 písm. s).“.
5. V § 37 ods. 1 písm. h) sa za slová „železničnej doprave“ vkladá čiarka a slová „v mestskej doprave“.
6. § 38 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.“.
7. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.“.“.
Nasledujúci bod sa prečísluje.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Precizácia ustanovení za účelom podrobnejšej úpravy požiadaviek a obsahových náležitostí na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti, ktoré budú detailnejšie upravené vo vykonávacom predpise. Cieľom je vypracovať plán dopravnej obslužnosti, aby dochádzalo k čo najefektívnejšiemu využitiu jednotlivých druhov dopravy a aby tieto v maximálnej možnej miere uspokojili požiadavky dopytu verejnosti po verejnej osobnej doprave na určitom území.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. IV bode 2 sa slovo „deviatym“ nahrádza slovom „desiatym“ a číslica „9.“ sa nahrádza číslicou „10.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizuje poradie bodov v prílohe č. 5, vzhľadom na ostatnú novelizáciu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
6
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 362 z 9. mája 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 9. mája 2019
Jana K i š š o v á, v.r.
predsedníčka Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti