Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
60. schôdza výboru
Číslo: CRD-973/2019
214
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
zo 7. mája 2019
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o návrhu zákona podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
A.k o n š t a t u j e,
že predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za gestorský výbor pri rokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1421);
B.u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky poslanca Tibora Glendu, člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
C.u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o tomto uznesení predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r, v. r.
predseda výboru
Dušan B u b l a v ý, v. r.
overovateľ výboru