Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
80. schôdza výboru
Číslo: CRD - 539/2019 - VHZ
353
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
zo 6. mája 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323);
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;
C.p o v e r u j e
1.predsedníčku výboru, aby výsledky rokovania výboru v druhom čítaní zo dňa 6. mája 2019 spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov spracovala do písomnej spoločnej správy výborov v súlade s § 79 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a predložila ju na schválenie gestorskému výboru,
2.spoločného spravodajcu výborov M. Kondróta (Š. Vavreka), aby v súlade s § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Eduard H e g e r Jana K i š š o v á, v.r.
Róbert P u c i predsedníčka výboruoverovatelia výboru
2
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre hospodárske záležitosti
80. schôdza výboru
Príloha k uzneseniu č. 353
Z m e n y a d o p l n k y
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323)
1.V čl. II bode 1 sa označenie písmena r) nahrádza označením q), v tejto súvislosti sa upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Navrhuje sa úprava označenia ustanovenia vzhľadom na postupnosť zavedenú platným zákonom o vnútrozemskej plavbe.
2.V čl. IV bode 2 sa slovo „deviatym“ nahrádza slovom „desiatym“ a číslica „9.“ sa nahrádza číslicou „10.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizuje poradie bodov v prílohe č. 5, vzhľadom na ostatnú novelizáciu zákona.