NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-827/2019
1490
Návrh
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
-nová voľba II
Predkladá:Obsah:
Róbert M a d e j v.r. 1. Návrh uznesenia Národnej rady
predseda Ústavnoprávneho výboru Slovenskej republiky
Národnej rady Slovenskej republiky2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam navrhovaných
na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
4. Návrhy na voľbu kandidátov
5. Uznesenie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava máj 2019
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: CRD-827/2019
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
– nová voľba II (tlač 1490)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
navrhuje
prezidentovi Slovenskej republiky
týchto kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Meno a priezviskopočet hlasov
.........................................................
.........................................................
Predkladacia správa
Funkčné obdobie predsedníčky a sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M., podpredsedu a sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Milana Ľalíka, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Petra Brňáka, sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ľudmily Gajdošíkovej CSc., sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Sergeja Kohuta, sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Lajosa Mészárosa, sudkyne Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Marianny Mochnáčovej PhD., LL.M., sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky doc. JUDr. Ladislava Orosza CSc. a sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou Slovenskej republiky nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil dňa 5. apríla 2019 predseda Národnej rady Slovenskej republiky novú voľbu II.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1498 z 5. apríla 2019 o vyhlásení novej voľby II kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v termíne do 15. apríla 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 a 3
zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených celkovo 37 návrhov, ktoré nominovali 25 uchádzačov.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov (schválený uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011), Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky na svoju 97. schôdzu konanú 2. a 3. mája 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 614 konštatoval, že navrhovaní Pavol BOROŇ, Katarína ČECHOVÁ, Ladislav DUDITŠ, Anton DULAK, Libor DUĽA, Michal ĎURIŠ, Dagmar FILLOVÁ, Boris GERBERY, Martina JÁNOŠÍKOVÁ, Monika JURČOVÁ, Vieroslav JÚDA, Eva KOVÁČECHOVÁ, Štefan KSEŇÁK, Michal MATULNÍK, Peter MELICHER, Soňa MESIARKINOVÁ, Patrik PALŠA, Edita PFUNDTNER, Zuzana PITOŇÁKOVÁ, Radoslav PROCHÁZKA, Peter STRAKA, Robert ŠORL, Marek TOMAŠOVIČ a Martin VERNARSKÝ spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Navrhovaná Eva Fulcová listom zo dňa 30. apríla 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda Ústavnoprávného výboru Národnej rady Slovenskej republiky navrhovanú Evu Fulcovú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli.
Menný zoznam
navrhovaných na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu
Slovenskej republiky
1.Pavol BOROŇ
2.Katarína ČECHOVÁ
3.Ladislav DUDITŠ
4.Anton DULAK
5.Libor DUĽA
6.Michal ĎURIŠ
7.Dagmar FILLOVÁ
8.Boris GERBERY
9.Martina JÁNOŠÍKOVÁ
10.Monika JURČOVÁ
11.Vieroslav JÚDA
12.Eva KOVÁČECHOVÁ
13.Štefan KSEŇÁK
14.Michal MATULNÍK
15.Peter MELICHER
16.Soňa MESIARKINOVÁ
17.Patrik PALŠA
18.Edita PFUNDTNER
19.Zuzana PITOŇÁKOVÁ
20.Radoslav PROCHÁZKA
21.Peter STRAKA
22.Robert ŠORL
23.Marek TOMAŠOVIČ
24.Martin VERNARSKÝ
NÁVRH
na voľbu JUDr. Pavla Boroňa za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Pavol Boroň advokát
Narodený (vek):1963
(56 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1988)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Rastislav Holúbek - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Kataríny Čechovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Katarína Čechová advokátka
Narodená (vek):1960
(58 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1984)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:verejná ochrankyňa práv
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Ladislava Duditša za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Ladislav Duditš predseda senátu Krajského súdu v Košiciach
Narodený (vek):1968
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Notárska komora Slovenskej republiky
Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu prof. JUDr. Antona Dulaka PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
prof. JUDr. Anton Dulak PhD. vysokoškolský pedagóg Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
projektový manažér v Breitspur
Planungsgesellschaft mbH
Narodený (vek):1963
(55 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (rok ukončenia 1985)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Notárska komora Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Libora Duľu za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Libor Duľa predseda trestnoprávneho kolégia Najvyšší súd Slovenskej republiky
Narodený (vek):1966
(52 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1988)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. PhDr. JUDr. Michala Ďuriša, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.vysokoškolský pedagóg - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
riaditeľ Sekcie stratégie a riadenia, ktorej súčasťou je aj právny odbor vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s.
Narodený (vek):1976
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 2000)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Dagmar Fillovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Dagmar Fillová zamestnankyňa Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky odbor legislatívy a milostí
Narodená (vek):1976
(42 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (rok ukončenia 2002)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Borisa Gerberyho za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Boris Gerbery súdny exekútor
Narodený (vek):1965
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1990)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Martiny Jánošíkovej, PhD. za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Martina Jánošíková, PhD. vysokoškolská pedagogička Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Narodená (vek):1974
(44 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Moniky Jurčovej, PhD. za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. vysokoškolská pedagogička Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Narodená (vek):1970
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1993)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Vieroslava Júdu, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Vieroslav Júda, PhD. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Narodený (vek):1970
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1998)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. et Mgr. Evy Kováčechovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. et Mgr. Eva Kováčechová lektorka
Narodená (vek):1972
(47 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1999)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:verejná ochrankyňa práv
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Štefana Kseňáka, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Štefan Kseňák, PhD. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
advokát
Narodený (vek):1970
(48 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1994)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Michala Matulníka za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Michal Matulník advokát
Narodený (vek):1975
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1998)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Petra Melichera za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Peter Melicher predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodený (vek):1965
(53 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1996)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Soni Mesiarkinovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Soňa Mesiarkinová sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Narodená (vek):1958
(60 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1981)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Notárska komora Slovenskej republiky
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Patrika Palšu za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Patrik Palša advokát
Narodený (vek):1970
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1993)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu Mgr. Edity Pfundtner za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
Mgr. Edita Pfundtner štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
Narodená (vek):1973
(46 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Zuzany Pitoňákovej za kandidátku
na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Zuzana Pitoňáková advokátka
externá poradkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky
Narodená (vek):1970
(49 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1996)
Najmenej 15 rokov činná
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Eduard Adamčík, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzačky za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., J.S.D. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., J.S.D.
advokát
vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Narodený (vek):1972
(47 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1995)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Petra Straku za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Peter Straka sudca na Krajskom súde v Prešove
Narodený (vek):1967
(51 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (rok ukončenia 1989)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej Univerzity
v Trnave
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Roberta Šorla, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Robert Šorl, PhD. predseda Okresného súdu v Prievidzi
Narodený (vek):1976
(43 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1999)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu JUDr. Mareka Tomašoviča, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
JUDr. Marek Tomašovič, PhD. prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
Narodený (vek):1972
(46 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1997)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Notárska komora Slovenskej republiky
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská komora exekútorov
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
NÁVRH
na voľbu doc. JUDr. Martina Vernarského, PhD. za kandidáta
na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky
___________________________________________________________________________
doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD. vysokoškolský pedagóg Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Narodený (vek):1977
(41 rokov)
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 2000)
Najmenej 15 rokov činný
v právnickom povolaní:spĺňa
Navrhovateľ:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovenská advokátska komora
Prílohy:Návrh na voľbu uchádzača za kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky obsahuje všetky zákonmi stanovené náležitosti a prílohy.
STANOVISKO Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky:
Podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky – SPĹŇA.
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
97. schôdza
Číslo: CRD-827/2019
614
Uznesenie
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 3. mája 2019
k návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky
– nová voľba II
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.konštatuje, že
navrhovaní na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky:
1.JUDr. Pavol BOROŇ
2.JUDr. Katarína ČECHOVÁ
3.JUDr. Ladislav DUDITŠ
4.prof. JUDr. Anton DULAK, PhD.
5.JUDr. Libor DUĽA
6.doc. PhDr. JUDr. Michal ĎURIŠ, PhD.
7.Mgr. Dagmar FILLOVÁ
8.JUDr. Boris GERBERY
9.doc. JUDr. Martina JÁNOŠÍKOVÁ, PhD.
10.doc. JUDr. Monika JURČOVÁ, PhD
11.doc. JUDr. Vieroslav JÚDA, PhD.
12.Mgr. et Mgr. Eva KOVÁČECHOVÁ
13.JUDr. Štefan KSEŇÁK, PhD.
14.JUDr. Michal MATULNÍK
15.Mgr. Peter MELICHER
16.JUDr. Soňa MESIARKINOVÁ
17.JUDr. Patrik PALŠA
18.Mgr. Edita PFUNDTNER
19.JUDr. Zuzana PITOŇÁKOVÁ
20.doc. JUDr. Radoslav PROCHÁZKA, PhD., J.S.D
21.JUDr. Peter STRAKA
22.JUDr. Robert ŠORL, PhD.
23.JUDr. Marek TOMAŠOVIČ, PhD.
24.doc. JUDr. Martin VERNARSKÝ, PhD.
spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky;
B. poveruje
1.poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a o stanovisku Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
2. poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Ježíka, Martina Nemkyho a Ladislava Andreánskeho za spravodajcov výboru;
C. ukladá
predsedovi výboru
predložiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky
návrh na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky so stanoviskom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Róbert Madej v. r.
predseda výboru
overovateľ výboru:
overovateľ výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárközy