ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-474/2019
603
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. apríla 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1325)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1325);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1325) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 603
z 30. apríla 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1325)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 15. bode sa v § 13 ods. 8 písm. d) bode 2a) slová „zdravotníckej záchrannej“ nahrádzajú slovami „záchrannej zdravotnej“.
Zosúladenie používanej terminológie v návrhu zákona.
2.V čl. I, 17. bode sa v § 13 ods. 11 písm. b) vypúšťa slovo „práva“.
Vypustenie z dôvodu duplicity/nadbytočnosti.
3.V čl. I, 19. bode 14) sa v poznámke pod čiarou k odkazu 17ba na konci slová „v zákona č. 177/2018 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.
Legislatívno-technická úprava.
4.V čl. I, 22. bode sa v § 17f ods. 1 a ods. 2 slová „ambulancie záchrannej“ nahrádzajú slovami „ambulancie dopravnej“.
Úprava chybného označenia žiadosti; ustanovenie § 17f upravuje zmenu počtu ambulancii dopravnej zdravotnej služby, ktorú možno vykonať na základe žiadosti o vydanie povolenia na
prevádzkovanie ambulancie dopravnej (nie záchrannej) zdravotnej služby.
5.V čl. I, 30. bode sa v § 26 ods. 6 za slovo „sídla“ vkladá slovo „stanice“.
Spresnenie ustanovenia v súlade s používanou terminológiou.
6.V čl. I, 33. bode sa v § 79 ods. 15 písm. g) za slová „operačným strediskom“ vkladajú slová „tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby“.
Spresnenie ustanovenia.
7.V čl. I, 33. bode sa v § 79 ods. 15 písm. j) slovo „poskytovateľa“ nahrádza slovami „vystavenej poskytovateľom“.
Spresnenie ustanovenia v súlade s používanou terminológiou.
8.V čl. III, 4. bod znie:
„4. V § 13 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že zákonom č. 374/2018 Z. z. bolo v § 13 vypustené písmeno d) a nasledujúce písmená preznačené. Hoci je vypustenie písmena d) účinné od 1. januára 2022, je potrebné uvedené preznačenie zohľadňovať aj pri nasledujúcich novelizáciách uvedeného ustanovenia a navrhovať úpravy k platnému zneniu, nie účinnému.
9.V čl. III, 7. bode 14 ods. 2 4) sa na konci pripájajú tieto slová „a v § 14 ods. 4 sa slovo „dopravu“ nahrádza slovom „prepravu““.
Doplnenie ustanovenia, keďže je potrebné nahradiť aj slovo „dopravu“.
10.V čl. IV, 1. bode sa v poznámke pod čiarou k odkazu 11p vypúšťajú slová: „o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“.
Legislatívno-technická úprava; keďže v poznámke pod čiarou k odkazu 11g sa odkazuje na zákon č. 448/2008 Z. z., kde je citovaný jeho názov, postačuje v poznámke pod čiarou k odkazu 11p len skrátená citácia.
11.V čl. IV, 2. bode 38 ods. 3 a 8) sa slová „písmeno g)“ nahrádzajú slovami „písmeno e)“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že zákonom č. 374/2018 Z. z. boli v odsekoch 3 a 8 vypustené písmená d) a e) a nasledujúce písmená preznačené. Hoci je vypustenie písmen d) a e) účinné od 1. januára 2022, je potrebné uvedené preznačenie zohľadňovať aj pri nasledujúcich novelizáciách uvedeného ustanovenia a navrhovať úpravy k platnému zneniu, nie účinnému.
12.V čl. IV, 3. bod znie:
„3. V § 38a sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.“.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu, že zákonom č. 374/2018 Z. z. boli § 38a vypustené odseky 7 a 8 a nasledujúce odseky preznačené. Hoci je vypustenie odsekov 7 a 8 účinné od 1. januára 2022, je potrebné uvedené preznačenie zohľadňovať aj pri nasledujúcich novelizáciách uvedených ustanovení a navrhovať úpravy k platnému zneniu, nie účinnému.
13.V čl. V, 9. bode sa v § 5 ods. 1 písm. t) za slovom „možné“ vypúšťa čiarka a slová „ak ide o poskytovateľa, ktorý vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu duplicity vypúšťaného textu s predchádzajúcim znením tohto ustanovenia.
14.V čl. V sa za 11. bod vkladá nový 12. bod, ktorý znie:
„12. V § 5 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nového odseku 4 (čl. V, 11. bod).
15.V čl. V sa za 15. bod vkladá nový 16. bod, ktorý znie:
„16. V § 8 ods. 1 písm. f) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a v písm. g) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vloženie nového odseku 4 (čl. V, 11. bod).
16.V čl. V, 16. bode sa v § 8 ods. 2 nad slovom „letúnom“ odkaz 15) nahrádza odkazom 5a) a súčasne sa vypúšťa znenie poznámky pod čiarou k odkazu 15, odkaz 16 nad slovom „predpisy“ sa nahrádza odkazom 15 a súčasne sa upraví aj označenie poznámky pod čiarou a úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Legislatívno-technická úprava; vypustenie sa navrhuje z dôvodu, že text navrhovanej poznámky pod čiarou k odkazu 15 je zhodný so znením navrhovanej poznámky pod čiarou k odkazu 5a (čl. V, 3. bod).