ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-536/2019
600
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. apríla 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta na užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( tlač 1335);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 600
z 30. apríla 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1335)
___________________________________________________________________________
1.V čl. III sa na začiatok vkladá nový 1. bod, ktorý znie:
„1. V § 3d odsek 7 znie:
(7) Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu sa môžu prenechať v nájme, po odsúhlasení ministerstvom, na základe nájomnej zmluvy. Na prenajatých súčastiach diaľnic a ciest možno zriadiť a prevádzkovať stavby slúžiace užívateľom diaľnic a ciest, najmä motoresty, motely, čerpacie stanice pohonných látok, reklamné stavby, iné zariadenia, a tiež stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb.“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Vypúšťa sa ohraničenie doby nájmu z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom.
2.Čl. III sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. Za § 24f sa vkladá § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu, ktoré boli prenechané v nájme na určitý čas, najviac na 30 rokov podľa § 3d ods. 7 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.“.
V súvislosti s vypustením ohraničenia doby nájmu z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku
súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom, sa upravuje režim prenajatých súčastí podľa predpisov tak, že možno tieto súčasti naďalej prenajímať bez 30 ročného obmedzenia.
3.Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 4 v druhej vete sa vypúšťajú slová „na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7)a slová „premávky; v prípade diaľnic“ sa nahrádzajú slovami „premávky a stavby súvisiace s prevádzkou týchto stavieb; v prípade diaľnic“.
Vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 7.
2.Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2019
Súčasti diaľnic, ktoré boli prenechané v nájme diaľničnou spoločnosťou, v prípade koncesných ciest štátom alebo koncesionárom vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2a), po odsúhlasení ministerstvom na dobu určitú, najviac na 30 rokov podľa § 2 ods. 4 pred 1. júlom 2019, možno naďalej ponechať v nájme po odsúhlasení ministerstvom aj po uplynutí tejto doby.“.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vypustením ohraničenia doby nájmu z dôvodu racionalizácie výdavkov na prevádzku súčasti diaľnic a zabezpečenie neprerušovaného poskytovania služieb motoristom v bode 1., je potrebné rovnaké úpravy vykonať aj v ustanoveniach zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti.