ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
96. schôdza
Číslo: CRD-539/2019
598
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. apríla 2019
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Irén Sárkӧzy
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 598
z 30. apríla 2019
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej deprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1323)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I za doterajší 5 bod vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. V § 21 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú slová a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci týchto skupín“.
7. V § 27 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava a precizácia znenia § 21 ods. 6 písm. c).
2.V čl. I sa za doterajší 6 bod vkladá nový bod 7, ktorý znie:
„7. V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.“.
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Ide o spresnenie ustanovenia a povinnosti vodiča v súvislosti s umiestnením preukazu vodiča vo vozidle.
3.V čl. I sa za doterajší 7 bod vkladajú nové body 8 až 13, ktoré znejú:
„8. V § 43 písm. e) a v § 44 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.9)“.
Spresňuje sa okruh subjektov, ktorým samosprávne kraje a obce poskytujú údaje o službách vo verejnom záujme. V čl. I sa za doterajší 8 bod vkladajú nové body 9 až 13, ktoré znejú:
9. V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom an), ktoré znie:
„an) prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.“
Odôvodnenie: Ustanovuje sa kompetencia dopravného správneho orgánu uložiť pokutu za prevádzkovanie cestnej dopravy, taxislužby alebo dispečingu v rozpore s týmto zákonom. Vzhľadom na to, že zákon ustanovuje podmienky podnikania v cestnej doprave, taxislužbe a pri prevádzkovaní dispečingu (možnosti určovania cien v taxislužbe a pod.) je potrebné zabezpečiť aj vynútiteľnosť ich plnenia a dodržiavania prostredníctvom sankcií.
10. V § 48 ods. 6 sa slová „ak) a am)“ nahrádzajú slovami „ak) až an)“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vo väzbe na predchádzajúci bod.
11. V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) ako vodič pri preprave nebezpečných vecí:
1.sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa dohody ADR,
2.nemá na dopravnej jednotke osobitnú výbavu alebo hasiace prístroje podľa dohody ADR,
3.nezabezpečil, aby boli cisterny a obaly riadne uzatvorené alebo aby boli cisterny a obaly bez zvyškov priľnutých nebezpečných látok na ich povrchu,
4.neoznačil kontajnery, cisterny, batériové vozidlá, MEGC alebo MEMU vozidlá podľa dohody ADR.“.
Odôvodnenie: Spresnenie ustanovení v súlade s výkonom kontrol ADR na pozemných komunikáciách a ich zosúladenie s aplikačnou praxou a dohodou ADR.
12.V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neumiestnil preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vo väzbe na doplnenie písmena h) v § 30 ods. 5.
13.V § 49 ods. 1 písm. a), h) až k) sa vypúšťajú slová „na ceste“.“.
Precizujú sa ustanovenia o priestupkoch tak, aby korešpondovali s oprávneniami orgánov odborného dozoru. V blokovom konaní môžu priestupky prejednávať aj colné orgány, ktoré vykonávajú kontrolu nielen na cestách, ale aj v colnom priestore a vo vozidlách.
Doterajší bod 9 sa primerane prečísluje.
4.V čl. II bode 1 sa označenie písmena r) nahrádza označením q), v tejto súvislosti sa upraví úvodná veta novelizačného bodu.
Navrhuje sa úprava označenia ustanovenia vzhľadom na postupnosť zavedenú platným zákonom o vnútrozemskej plavbe.
5.Čl. III sa za doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa nový bod 2., ktorý znie:
„2. V § 112f sa ods. 2 sa slová „od 15. júna“ nahrádzajú slovami „od 16. júna“.“.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava, ktorou sa zosúlaďuje účinnosť zákona s prechodným ustanovením.
6.V čl. IV sa za doterajší bod 1. vkladajú nové body 2. až 7., ktoré znejú:
„2. V § 20 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je objednávateľ povinný dodržať obsahové náležitosti plánu dopravnej obslužnosti, minimálny rozsah, pravidlá zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.“.
3. § 36 ods. 1 sa dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:
„r) určuje minimálny rozsah tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich,
s) určuje štandardy technického zabezpečenia vydávania a kontroly cestovných dokladov v železničnej doprave objednávanej na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.“.
4. § 36 ods. 2 sa dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e) o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 5 a minimálny rozsah, pravidlá jeho zostavovania a štandardy dopravnej obslužnosti,
f) o rozsahu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme podľa § 38 písm. f) a § 39 písm. c), a frekvencii ich poskytovania ministerstvu,
g) o štruktúre základných tarifných skupín a minimálnych spôsoboch dokladovania príslušnosti cestujúcich v rámci nich podľa § 36 ods. 1 písm. r),
h) o štandardoch technického zabezpečenia vydávania a kontrole cestovných dokladov podľa § 36 ods. 1 písm. s).“.
5. V § 37 ods. 1 písm. h) sa za slová „železničnej doprave“ vkladajú slová „v mestskej doprave“.
6. V § 38 sa dopĺňa nové písmeno f), ktoré znie:
„f) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.“.
7. V § 39 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno c), ktoré znie:
„f) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom a poskytuje ich ministerstvu a obchodnej spoločnosti založenej na účel prevádzkovania integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému.“.“.
Nasledujúci bod sa prečísluje.
Zmeny navrhované v tomto bode nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Precizácia ustanovení za účelom podrobnejšej úpravy požiadaviek a obsahových náležitostí na vypracovanie plánu dopravnej obslužnosti, ktoré budú detailnejšie upravené vo vykonávacom predpise. Cieľom je vypracovať plán dopravnej obslužnosti, aby dochádzalo k čo najefektívnejšiemu využitiu jednotlivých druhov dopravy a aby tieto v maximálnej možnej miere uspokojili požiadavky dopytu verejnosti po verejnej osobnej doprave na určitom území.
7.V čl. IV bode 2 sa slovo „deviatym“ nahrádza slovom „desiatym“ a číslica „9.“ sa nahrádza číslicou „10.“.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa aktualizuje poradie bodov v prílohe č. 5, vzhľadom na ostatnú novelizáciu zákona.