Materiál na rokovanie  
Národnej rady Slovenskej republiky  
Číslo: NBS1-000-035-701  
1439  
Správa o stave a vývoji finančného trhu  
za rok 2018  
_____________________________________________________________________  
Podnet:  
Návrh uznesenia:  
Správa sa predkladá podľa  
§ 1 ods. 3 písm. i) zákona  
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad  
finančným trhom v znení  
neskorších predpisov  
Národná rada Slovenskej republiky  
b e r i e n a v e d o m i e  
Správu o stave a vývoji finančného  
trhu za rok 2018  
Predkladá:  
Jozef Makúch  
guvernér  
Národnej banky Slovenska  
Bratislava, apríl 2019