PREDKLADACIA SPRÁVA
V súlade s § 34a odsek 4 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018.
Predkladaný materiál obsahuje textovú časť, ktorá hodnotí plnenie úloh Slovenského pozemkového fondu v roku 2018 vrátane tabuľkových príloh.
Audítorská spoločnosť EKORDA, s.r.o., Révová 45, Bratislava overila Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018. Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe je súčasťou predkladaného materiálu.
Rada pozemkového fondu dňa 28. marca 2019 prerokovala v súlade s § 35a odsek 5 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 a uznesením č. 332 zobrala na vedomie predloženú výročnú správu.