NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
N á v r h
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ...............2019
k Výročnej správe Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 ( tlač 1415 )
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2018