Na rokovanie Číslo: SPFZ052559/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1415
( parlamentná tlač )
Výročná správa Slovenského pozemkového fondu
za rok 2018
Materiál sa predkladá Návrh uznesenia :
Na základe § 34a odsek 4 zák.č.330/1991 Zb. Národná rada Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov berie na vedomie
Výročnú správu
Slovenského pozemkového fondu za rok 2018
Predkladá:
Adriana Šklíbová v. r.
generálna riaditeľka
Slovenského pozemkového
fondu
Bratislava, apríl 2019