DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor Matovič.
Koaliční poslanci, a žiaľ aj časť opozície, v októbri 2018 odignorovali zmrazenie platov ústavných činiteľov, ktoré, tak ako zvyčajne, predložilo hnutie OĽANO. Plat mimobratislavského poslanca spolu s paušálnymi náhradami tak od apríla 2019 (so spätnou účinnosťou k 1. januáru 2019), kedy budú známe priemerné mzdy za minulý rok, porastie z 3576 eur na 5090 eur, čiže o viac ako 42%.
Keď si politici zvyšujú platy, mali by sa v prvom rade pozerať na to, ako sa zvyšujú platy obyčajným ľuďom a ako sa darí im. Vláda ľuďom na tento rok prichystala zdraženie plynu a elektriny o 6 %, tepla o 7 %, poplatku za SIPO o 530 %, živnostníkom zvýšenie sociálnych a zdravotných odvodov o 10 eur. Oproti tomu ľudia od štátu dostanú zvýšenie životného minima o symbolických 1,59 eur, daňového bonusu na dieťa o 0,60 eur, rodičovského príspevku o 6 eur, starobného dôchodku o 8,70 eur, invalidného o 7,40 eur, vdovského o 5,60 eur či sirotského o 2,70 eur.
Za tejto situácie je maximálne nemorálne, aby si poslanci sami sebe skokovo zvýšili platy spolu s náhradami o viac ako 1500 eur mesačne.
Pritom za „prácu“, ktorú väčšina poslancov vykonáva, si nezaslúžia ani minimálnu mzdu, no existujú aj takí, ktorí by si vyšší plat zaslúžili. Parlamentný systém a zvyklosti však takéto zásluhové odmeňovanie neumožňujú.
Možno sa domnievať, že mnohí poslanci by chceli chybu, ktorú pri svojich platoch urobili, napraviť. Zároveň je pravdepodobné, že mnohí poslanci sa neustálym zmrazovaním platov cítia dotknutí. Prijatím tohto návrhu zákona by sa preto zadosťučinilo spravodlivosti. Navrhuje sa v ňom, aby sa platy poslancov síce rozmrazili, ale nie skokovo. Návrh zákona spočíva v tom, že od jeho prijatia by sa zvyšovali platy poslancov presne o také isté percento, o aké vzrastú platy zamestnancom v národnom hospodárstve. Znamenalo by to, že platy poslancov by od 1. augusta v porovnaní s rokom 2018 vzrástli presne o rovnaké percento, o koľko narástli platy zamestnancov. Rovnako aj v rokoch budúcich.
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy ani vplyv na zamestnanosť a na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými
všeobecne záväznými predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa upraviť výpočet platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa odvíjal od medziročného nárastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky a nie od násobku samotnej priemernej nominálnej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok, ako tomu bolo doteraz. Dôvodom je súčasné výrazné zvýšenie platu poslancov NR SR, ktoré je jednoznačne neprimerané.
K bodu 2
Obdobne ako v čl. I bode 1 tohto návrhu zákona, navrhuje sa upraviť aj výpočet pre tzv. paušálne náhrady poslanca NR SR, t. j. diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca NRSR. Dôvod na úpravu paušálnych výdavkov je rovnaký ako v čl. I bode 1 tohto návrhu zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty od 1. augusta 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTInávrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republikyza hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor Matovič
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Odhadovaná úspora verejných prostriedkov a teda pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy z prijatia tohto návrhu zákona sa len u poslancov Národnej rady Slovenskej republiky odhaduje vo výške približne 2,3 mil. eur ročne (platy poslancov 135 150 eur mesačne, paušálne náhrady poslancov z bratislavského kraja 17 982 eur mesačne a paušálne náhrady poslancov z mimobratislavských krajov 37 344 eur mesačne. Návrh nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy ani vplyv na zamestnanosť a na životné prostredie.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.