NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 236/2011 Z. z., zákona č. 532/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 97/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 338/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 340/2016 Z. z., zákona č. 334/2017 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Základom pre výpočet platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) podľa druhej vety je suma vo výške súčinu sumy platu určeného podľa § 29q a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvyšuje plat poslanca podľa druhej vety (ďalej len „základná suma platu poslanca“); plat poslanca sa zvyšuje každý kalendárny rok. Poslancovi patrí v príslušnom kalendárnom roku plat vo výške súčinu základnej sumy platu poslanca a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvyšuje plat poslanca, znížený podľa odseku 2, zaokrúhlený nahor na celé euro (ďalej len „plat poslanca“), začínajúc dňom zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.1) V závislosti od času výkonu poslaneckému mandátu patrí po zániku poslaneckého mandátu poslancovi ešte plat počas dvoch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, alebo troch mesiacov, ak vykonával mandát poslanca aspoň päť rokov; toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslanca, ktorý bol zvolený za poslanca v nasledujúcom volebnom období, a na poslanca, ktorý bezprostredne po zániku mandátu začal vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa Slovenskej republiky podľa § 1 alebo ktorý bol zvolený do Európskeho parlamentu, alebo začal vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu.1aa) Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník, patrí mu nárok podľa druhej vety len raz počas toho istého volebného obdobia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1aa znejú:
1) Čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
1aa) § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 4 odsek 1 znie:
„(1) Základom pre výpočet diét a náhrad ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca (ďalej len „paušálne náhrady“) podľa druhej vety je suma vo výške súčinu sumy diét a náhrad ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca určená podľa § 29q a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvyšujú paušálne náhrady poslanca podľa druhej vety (ďalej len „základná suma paušálnych náhrad poslanca“); paušálne náhrady poslanca sa zvyšujú každý kalendárny rok. Poslancovi patria v príslušnom kalendárnom roku paušálne náhrady vo výške súčinu základnej sumy paušálnych náhrad poslanca a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky
za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa zvyšujú paušálne náhrady poslanca, ak trvalý pobyt v Bratislavskom kraji, zaokrúhlené nahor na celé euro; ak poslanec trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja, patria mu paušálne náhrady vo výške 1,2-násobku paušálnych náhrad podľa predošlej časti vety, zaokrúhlené nahor na celé euro.“.
3.Za § 29p sa vkladá § 29q, ktorý znie:
§ 29q
Poslancovi patrí v roku 2019 plat vo výške súčinu sumy platu určenej v roku 2011 29g) a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2018 a paušálne náhrady vo výške súčinu sumy paušálnych náhrad určených v roku 2011 29g) a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejneného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2018.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.