NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019
o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)Tento zákon upravuje
a)preukazovanie pôvodu príjmu a majetku,
b)podmienky a postup orgánu verejnej moci pri preukazovaní pôvodu príjmov a majetku fyzických osôb a právnických osôb,
c)práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri preukazovaní pôvodu príjmov a majetku,
d)sankcie.
(2)Tento zákon sa vzťahuje na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré daňovníkmi podľa osobitného zákona.1)
1 § 2 písm. d), e), t) a x) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitného predpisu1),
b)správcom dane orgán verejnej moci príslušný podľa osobitného predpisu2),
c)príjmom príjem podľa osobitného predpisu2), ak je predmetom dane3) vrátane osobitne vymedzeného predmetu dane podľa osobitného predpisu4),
d)nepreukázaným príjmom príjem, ktorý nie je hodnoverne preukázaný v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e)majetkom veci podľa Občianskeho zákonníka, práva alebo iné majetkové hodnoty, najmä byty, nebytové priestory, pohľadávky, peniaze v hotovosti, devízové hodnoty, veci z drahých kovov a iné veci, pri ktorých nedochádza k predaju, cenné papiere, mzda a iné príjmy,
f)neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý v danom čase a na danom mieste vzhľadom na svoju zložitosť, nezvyčajne vysoký objem finančných prostriedkov alebo inú svoju povahu, zjavne vybočuje z bežného rámca alebo povahy spôsobov nadobúdania príjmu alebo majetku osoby alebo nemá pre osobu, od ktorej bol príjem alebo majetok nadobudnutý, žiaden ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel,
g)konaním o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňovníkov podľa tohto zákona.
DRUHÁ ČASŤ
PREUKAZOVANIE PÔVODU PRÍJMOV A MAJETKU
§ 3
Výzva na preukázanie príjmov
(1)Správca dane na základe písomného oznámenia alebo z vlastného podnetu vyzve daňovníka na preukázanie pôvodu príjmov a ďalších skutočností súvisiacich s nárastom jeho vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov v prípade, že
2) § 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3) § 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 621/2007 Z. z.
4) § 12 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
a) dôvodné pochybnosti, či príjmy daňovníka oznámené alebo tvrdené správcovi dane zodpovedajú nárastu jeho vlastníctva, spotrebe alebo iných výdavkov, a nie mu známe skutočnosti, ktoré by nárast vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov objasňovali, a
b)po predbežnom posúdení dospeje k záveru, že rozdiel medzi týmito príjmami a nárastom vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov daňovníka presahuje 133 000 eur.
(2)Správca dane prijíma písomné oznámenia fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len „oznamovateľ“) o odôvodnených podozreniach nasvedčujúcich nadobudnutie majetku z nepreukázaných príjmov. Z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka, proti ktorej osobe smeruje a čo sa oznamuje. Oznamovateľ označí majetok, proti ktorému oznámenie smeruje. Oznámenie musí byť podpísané, a ak ho podáva právnická osoba, opatrené odtlačkom pečiatky. Správca dane je povinný pri preverovaní oznámenia zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa; rovnakú povinnosť aj iný orgán verejnej moci podľa odseku 4. Oznamovateľ nárok na poskytnutie ochrany podľa osobitných predpisov5).
(3)Správca dane overuje totožnosť oznamovateľa, pričom neprihliada na písomné oznámenia podľa odseku 2, v ktorých nie je uvedené
a)meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno alebo názov a sídlo oznamovateľa,
b)proti ktorej osobe oznámenie smeruje a čoho sa týka.
(4)Ak bolo písomné oznámenie podľa odseku 2 doručené inému orgánu verejnej moci ako správcovi dane, ten bezodkladne postúpi vec správcovi dane a upovedomí o tom oznamovateľa.
(5)Správca dane vo výzve na preukázanie príjmov uvedie svoje pochybnosti spôsobom, ktorý daňovníkovi umožní vyjadriť sa a predložiť dokumentáciu potrebnú na odstránenie uvedených pochybností.
(6)Vo výzve na preukázanie príjmov správca dane
a)určí rozhodné obdobie pre posúdenie vzťahu príjmov daňovníka k nárastu jeho vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov,
b)stanoví lehotu na vyjadrenie a predloženie dokumentácie na preukázanie požadovaných skutočností, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní,
c)poučí daňovníka o následkoch spojených s neuposlúchnutím výzvy, nepreukázaním požadovaných skutočností alebo neposkytnutím dostatočnej súčinnosti pri preukazovaní požadovaných skutočností.
5) Napríklad zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(7)Správca dane môže požadované skutočnosti dopĺňať prostredníctvom ďalšej výzvy na preukázanie príjmov. Na ďalšiu výzvu sa odseky 2 a 3 uplatnia rovnako.
(8)Správca dane nevyzýva daňovníka na preukázanie skutočností, o ktorých je správcovi dane známe, že nastali v období, v ktorom už uplynula lehota na vyrubenie dane.
(9)Ak došlo k preukázaniu skutočností požadovaných vo výzve na preukázanie príjmov, správca dane o tom daňovníka vhodným spôsobom bezodkladne vyrozumie.
§ 4
Výzva na podanie súpisu majetku
(1)Správca dane daňovníka vyzve na podanie súpisu majetku, ak
a)nedošlo k preukázaniu skutočností požadovaných vo výzve na preukázanie príjmov a
b)informácie potrebné na zistenie stavu vlastníctva nemožno získať iným spôsobom, alebo ich možno získať len s nepomernými ťažkosťami.
(2)Správca dane vyzve daňovníka na podanie súpisu majetku aj vtedy, ak zistí, že medzi jeho príjmami je aj príjem, ktorý má povahu neobvyklej obchodnej operácie.
(3)Vo výzve správca dane poučí daňovníka o povinnostiach spojených s doručením výzvy a prípadných následkoch spojených s neuposlúchnutím výzvy, uvedením nepravdivých alebo hrubo skreslených údajov v súpise majetku alebo zatajením povinných údajov; správca dane nie je v súvislosti s informáciami obsiahnutými v súpise majetku viazaný povinnosťou mlčanlivosti na účely trestného konania.
(4)Správca dane právo skontrolovať pravdivosť súpisu majetku daňovníka. Ak daňovník na výzvu správcu dane nepodá súpis majetku, alebo v ňom zatají povinné údaje alebo uvedie nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, správca dane bez ďalšieho pristúpi k vyrubeniu dane osobitným spôsobom podľa pomôcok.
(5)Ak správca dane zistí, že majetok daňovníka alebo jeho časť pochádza z neobvyklej obchodnej operácie, vyzve na preukázanie príjmov podľa § 3 a na podanie súpisu majetku aj osobu, ktorá bola protistranou daňovníka pri neobvyklej obchodnej operácii, a to bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1. Odsek 4 sa na protistranu daňovníka vzťahuje rovnako, ak je táto osoba daňovníkom.
(6)Ak protistrana daňovníka nie je daňovníkom, správca dane je povinný neobvyklú obchodnú operáciu ohlásiť príslušnému orgánu6); na tieto účely správca dane postavenie povinnej osoby7).
6) § 17 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 5
Náležitosti súpisu majetku
(1)V súpise majetku je daňovník povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
(2)V súpise majetku je daňovník povinný uviesť
a)názov a sídlo správcu dane,
b)meno, priezvisko, trvalý pobyt daňovníka alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo daňovníka,
c)platcu mzdy, alebo iného príjmu postihnuteľného zrážkami zo mzdy, a výšku týchto svojich nárokov,
d)poskytovateľov platobných služieb, u ktorých peňažné prostriedky na účtoch, čísla účtov a výšku peňažných prostriedkov na nich,
e)osoby, voči ktorým iné peňažné pohľadávky, dôvod, výšku a deň splatnosti týchto pohľadávok,
f)osoby, ktoré majú voči daňovníkovi pohľadávky, dôvod, výšku a deň splatnosti týchto pohľadávok,
g)osoby, voči ktorým iné majetkové práva alebo nároky na iné majetkové hodnoty, ich dôvod a hodnotu, prípadne dátum, kedy sa majú plniť,
h)hnuteľné veci, ktoré vlastní, prípadne na ktorých spoluvlastnícky podiel, s výnimkou vecí, ktoré nepodliehajú výkonu rozhodnutia, miesto, prípadne osobu, u ktorej sa nachádzajú; to isté platí aj o vkladných knižkách, vkladových listoch a iných formách vkladov, cenných papieroch, vrátane zaknihovaných a imobilizovaných, listinách, ktoré treba predložiť na uplatnenie vlastníckeho práva k veci, ceninách, peniazoch a ďalších platobných prostriedkoch,
i)nehnuteľné veci, ktoré vlastní, prípadne na ktorých spoluvlastnícky podiel, a jeho výšku,
j) obchodné spoločnosti, ktoré vlastní, a ich umiestnenie,
k)ďalší majetok podľa osobitných predpisov8) neuvedený v písmenách h) až j),
l)hodnotu spísaného majetku,
m)vecné bremená na uvedenom majetku,
n)miesto a dátum vykonania súpisu majetku,
8) Napríklad § 2 ods. 1 zákona č. .../2019 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
o)výslovné vyhlásenie o tom, že o svojom majetku, vrátane majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uviedol úplné a pravdivé údaje.
(3)Rozhodným dňom pre zostavenie vyhlásenia o majetku je deň doručenia výzvy na preukázanie príjmov podľa § 3, ak nie je v tejto výzve stanovený iný rozhodný deň.
(4)Podpis daňovníka na vyhlásení o majetku, ktoré nie je podané ústne do zápisnice musí byť úradne overený.
§ 6
Zabezpečovacie opatrenia správcu dane
Ak je dôvodné podozrenie, že uložením sankcií podľa tohto zákona vznikne nevymožiteľný daňový nedoplatok, hoci aj dočasný, je správca dane oprávnený zabezpečiť vec uvedenú v súpise majetku postupom podľa osobitného predpisu.9) Pri výkone rozhodnutia takto zabezpečeného majetku a jeho správe sa postupuje v súlade s osobitným predpisom10).
TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI DAŇOVNÍKOV
§ 7
Práva a povinnosti pri preukazovaní pôvodu príjmov a majetku
(1) Daňovník je povinný preukázať skutočnosti požadované vo výzve na preukázanie príjmov okrem prípadu, ak preukáže, že nastali v období, z ktorého zaniklo právo na vyrubenie dane.11) Daňovník právo sa k výzve vyjadriť sa a predložiť dokumentáciu potrebnú na odstránenie pochybností uvedených správcom dane; to sa vzťahuje aj na ďalšiu výzvu podľa § 3 ods. 4.
(2)Daňovník je povinný podať súpis majetku v lehote 60 dní odo dňa doručenia výzvy na podanie súpisu majetku podľa § 4; túto lehotu môže správca dane na žiadosť daňovníka predĺžiť.
(3)Ak súhrnná hodnota majetku nepresahuje k rozhodnému dňu 200 000 eur, daňovník vo vyhlásení o majetku môže uviesť len túto skutočnosť a výslovné vyhlásenie, že tento údaj je pravdivý.
(4)Daňovník nie je v súpise majetku povinný uviesť
a)hnuteľnú vec, ktorej hodnota v čase nadobudnutia nepresiahla 4 000 eur, alebo
b)peňažný dlh nepresahujúci k rozhodnému dňu 4 000 eur.
9) § 40, 41 a 164a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
10) Zákon č. .../2019 Z. z.
11) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SANKCIE
§ 8
Vyrubenie dane
(1)Ak nedošlo k preukázaniu skutočností požadovaných vo výzve na preukázanie príjmov, správca dane pristúpi k vyrubeniu dane
a)na základe dokazovania,
b)osobitným spôsobom podľa pomôcok, ak daň nie je možné vyrubiť na základe dokazovania.
(2)Okrem vyrubenia dane podľa odseku 1 uloží správca dane penále podľa § 10.
§ 9
Vyrubenie dane osobitným spôsobom podľa pomôcok
(1)Správca dane pri vyrubení dane osobitným spôsobom podľa pomôcok určí základ dane pomocou odhadu výšky príjmov, ktoré by daňovník musel dosiahnuť, aby to zodpovedalo nárastu jeho vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov.
(2)Pri odhade výšky príjmov podľa odseku 1 vychádza správca dane najmä z
a)informácií, z ktorých priamo i nepriamo vyplýva, že príjmy daňovníka nezodpovedajú nárastu jeho majetku, spotreby alebo iných výdavkov,
b)ekonomických ukazovateľov,
c)porovnaní s porovnateľnými daňovníkmi,
d)obvyklej hodnoty porovnateľného majetku, spotreby alebo iného výdavku,
e)pohybov a zostatkov na účtoch,
f)vyhlásenia o majetku.
(2)Ak pri vyrubení dane osobitným spôsobom podľa pomôcok nemožno určiť, do akého zdaňovacieho obdobia príjmy spadajú, hľadí sa na ne, akoby vznikli v poslednom zdaňovacom období, za ktoré možno určiť daň.
(3)Pri vyrubení dane osobitným spôsobom podľa pomôcok správca dane prihliadne na okolnosti, z ktorých vyplývajú výhody pre daňovníka, iba ak ním boli uplatnené a preukázané v konaní o vyrubení dane osobitným spôsobom podľa pomôcok.
§ 10
Penále pri vyrubení dane osobitným spôsobom podľa pomôcok
(1)Správca dane uloží daňovníkovi povinnosť uhradiť penále z hodnoty majetku určeného na základe dokazovania alebo osobitným spôsobom podľa pomôcok vo výške
a)60%, alebo
b)80%, ak
1. neposkytnutie súčinnosti daňovníka závažne sťažilo alebo bránilo stanovenie dane,
2. ak vo vzťahu k tomu istému daňovníkovi v inej veci rozhodol o povinnosti uhradiť penále vo výške podľa písmena a), alebo
3. rozdiel medzi oznámenými príjmami a nárastom vlastníctva, spotreby alebo iných výdavkov daňovníka presahuje 400 000 eur.
(2)Správca dane rozhodne o povinnosti uhradiť penále v rámci platobného výmeru, alebo dodatočného platobného výmeru, ktorými sa určí daň osobitným spôsobom podľa pomôcok, a súčasne penále predpíše do daňovej evidencie.
(3)Penále je splatné v ten istý deň ako vyrubená daň.
(4)Ak súčet penále a vyrubenej dane presiahne hodnotu majetku určeného na základe dokazovania alebo osobitným spôsobom podľa pomôcok, výška penále sa zníži tak, aby súčet penále a vyrubenej dane dosiahol 100 % hodnoty majetku určeného na základe dokazovania alebo osobitným spôsobom podľa pomôcok.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní12).
(2)Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia osobitných predpisov13).
(3)Sankcie uložené podľa tohto zákona nemožno odpustiť ani z nich povoliť úľavu, okrem prípadu uvedenom v § 10 ods. 4.
12) Zákon č.
71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 12
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2020
Ustanovenia tohto zákona sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roka 2020.
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z. a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Podľa tohto zákona sa postupuje, ak osobitný predpis1b) neustanovuje inak.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
1b) Zákon č. .../2019 Z. z. o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 247/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z. a zákona č. 321/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 278a ods. 1 písm. c) sa za slovo „povinnosť“ vkladajú slová „hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý“.
2.V § 278a ods. 1 písm. d) sa za slovo „kontrole“ vkladajú slová „hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý“.
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z., zákona č. 339/2016 Z. z., zákona č. 267/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci dopĺňa citácia: „Zákon č. .../2019 Z. z. o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V § 40 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak v súvislosti s postupom správcu dane podľa osobitného predpisu33a) hrozí vznik nevymožiteľného daňového nedoplatku, a to aj dočasného“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
33a) Zákon č. .../2019 Z. z. o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.