Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozp. verejnej správy, na zamestn. vo ver. správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: MŠVVaŠ SR
0
0
0
0
v tom: MV SR
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
12 476 266
41 171 678
41 171 678
41 171 678
v tom: MŠVVaŠ SR
4 216 040
13 912 932
13 912 932
13 912 932
v tom: MV SR
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
v tom ostatné RK
294 686
972 462
972 462
972 462
z toho:
- vplyv na ŠR
10 038 915
33 128 419
33 128 419
33 128 419
Rozpočtové prostriedky
10 038 915
33 128 419
33 128 419
33 128 419
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce a kraje
2 437 351
8 043 259
8 043 259
8 043 259
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
v tom: MŠVVaŠ SR
0
0
0
0
v tom: MV SR
0
0
0
0
- vplyv na obce a kraje
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
9 463 154
31 228 409
31 228 409
31 228 409
- vplyv na ŠR
7 660 380
25 279 253
25 279 253
25 279 253
v tom: MŠVVaŠ SR
3 322 290
10 963 556
10 963 556
10 963 556
v tom: MV SR
4 088 897
13 493 362
13 493 362
13 493 362
v tom: ostatné RK
249 193
822 335
822 335
822 335
- vplyv na obce a kraje
1 802 775
5 949 156
5 949 156
5 949 156
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
10 038 915
33 128 419
33 128 419
33 128 419
Príloha č. 2
2
v tom: MŠVVaŠ SR
4 216 040
13 912 932
13 912 932
13 912 932
v tom: MV SR
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
v tom: ostatné RK
294 686
972 462
972 462
972 462
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv na štátny rozpočet
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv na štátny rozpočet a rozpočet obcí a krajov
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu Financovanie návrhu Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Financovanie zvýšených výdavkov na zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou v regionálnom školstve a vo vysokom školstve je zabezpečené v objeme 10 mil. eur na rok 2019 v kapitole VPS. Financovanie na roky 2020-2021 je zabezpečené v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh nariadenia vlády ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. septembra 2019 je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR a vládou schváleným prvým akčným plánom Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2018-2019 sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou (t.j. na začiatku kariéry).
Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšujú o 9,5 %. Zároveň sa upravuje zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe (o 0,25 % pre 1-8 rokov započítanej praxe, o 0,5 % pre 9 a viac rokov započítanej praxe). Pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec) sa upravuje navýšenie z 24 % na 14 %, čím sa zachová súčasná absolútna výška príplatkov.
Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7%, následne sa zvyšuje v priemere o 2 % do 15 rokov započítanej praxe, potom do 40 rokov započítanej praxe v priemere o 3%. Zvyšujú sa aj štipendiá doktorandov o 8,7%.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Návrh nepredpokladá zmenu vývoja objemu aktivít.
Príloha č. 2
3
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Výpočet vplyvu na daňové príjmy:
Z hľadiska negatívnych vplyvov na daňové príjmy verejného rozpočtu sa nepredpokladajú žiadne
vplyvy.
Dopady na výdavkovej strane:
Vplyv na bežné výdavky:
Návrh má negatívny vplyv na bežné výdavky verejného rozpočtu.
3.2. Zhrnutie finančného dopadu na rozpočet verejnej správy je uvedený v tabuľke č. 2
Tabuľka č. 2:
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Výdavky verejnej správy celkom
12 476 266
41 171 678
41 171 678
41 171 678
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
10 038 915
33 128 419
33 128 419
33 128 419
RK MŠVVaŠ SR
4 216 040
13 912 932
13 912 932
13 912 932
RK MV SR
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
RK ostatné
294 686
972 462
972 462
972 462
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
2 339 857
7 721 529
7 721 529
7 721 529
- vplyv na vyššie územné celky
97 494
321 730
321 730
321 730
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
9 463 154
31 228 409
31 228 409
31 228 409
- vplyv na ŠR
7 660 380
25 279 253
25 279 253
25 279 253
RK MŠVVaŠ SR
3 322 290
10 963 556
10 963 556
10 963 556
RK MV SR
4 088 897
13 493 362
13 493 362
13 493 362
RK ostatné
249 193
822 335
822 335
822 335
Príloha č. 2
4
- vplyv na obce
1 730 664
5 711 190
5 711 190
5 711 190
- vplyv na vyššie územné celky
72 111
237 966
237 966
237 966
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov s kratšou praxou
Výpočet celkového dopadu na verejné financie na navýšenie osobných výdavkov pedagogických a odborných zamestnancov s kratšou praxou (mzdové výdavky a zodpovedajúce poistné) vychádza z počtu fyzických osôb v jednotlivých platových stupňoch platových tried a pracovných tried, ktoré evidované v Rezortnom informačnom systéme ministerstva školstva a z navýšených platových taríf podľa návrhu. Výsledná potreba finančných prostriedkov pokrýva zvýšenie tarifnej zložky platu a zvýšenie kreditového príplatku (od 1. septembra 2019 v nadväznosti na nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov príplatku za profesijný rozvoj), príplatku začínajúceho zamestnanca a príplatku za prácu nadčas. Nadstavba nad tarifnú zložku platu je zohľadnená koeficientom 0,09. Koeficient bol stanovený na základe mzdových prostriedkov vyplatených na uvedené príplatky, mzdových prostriedkov vyplatených na tarifný plat a celkového objemu mzdových prostriedkov bez náhrady miezd. Zdrojom údajov pre výpočet koeficientu je Štvrťročným výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04, ktorým sa vykonáva zisťovanie o štruktúre zamestnanosti a mzdových prostriedkoch.
Potreba finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie navýšenia osobných výdavkov pedagogických a odborných zamestnancov s kratšou praxou (mzdové výdavky a zodpovedajúce poistné) je stanovená ako 76% z celkového dopadu na verejné financie. Podiel bol stanovený na základe vyplateného objemu mzdových prostriedkov v rámci rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR a MV SR a vyplateného objemu mzdových prostriedkov v rámci originálnych kompetencií. Zdrojom údajov pre výpočet koeficientu je Štvrťročným výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04.
Rozdelenie dopadu medzi rozpočtové kapitoly MŠVVŠ SR a MV SR je vypočítaný na základe podielu mzdových prostriedkov v jednotlivých kapitolách na celkovom objeme mzdových prostriedkov (RK MV - 71,5 %, RK MŠVVŠ- 28,5 %). Rozdelenie dopadu medzi obce a vyššie územné celky je vypočítaný na základe podielu mzdových prostriedkov na celkovom objeme mzdových prostriedkov (obce – 96 %, VÚC – 4 %). Zdrojom údajov je mzdová základňa pre rok 2016.
Nové nároky na rozpočet verejnej správy na rok 2019 predstavuje navýšenie osobných výdavkov na obdobie od septembra 2019 do decembra 2019. Nové nároky na rozpočet verejnej správy na roky 2020 a 2021 predstavuje navýšenie osobných výdavkov od septembra 2019 s dopadom na celý rozpočtový rok a valorizácia 10% od 1. 1. 2020. Vplyv na rozpočet verejnej správy je uvedený v tab. č. 3 – 7.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
Bežné výdavky (600)
10 301 430
33 994 720
33 994 720
33 994 720
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
7 619 401
25 144 024
25 144 024
25 144 024
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
2 682 029
8 850 696
8 850 696
8 850 696
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Príloha č. 2
5
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
10 301 430
33 994 720
33 994 720
33 994 720
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č.4
2019
2020
2021
2022
Výdavky verejnej správy celkom
10 301 430
33 994 720
33 994 720
33 994 720
z toho:
- vplyv na ŠR
7 864 079
25 951 461
25 951 461
25 951 461
RK MŠVVaŠ SR
2 203 544
7 271 695
7 271 695
7 271 695
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
2 203 544
7 271 695
7 271 695
7 271 695
RK MV SR
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
Rozpočtové prostriedky MV reg
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
RK ostatné
132 346
436 741
436 741
436 741
- vplyv na obce
2 339 857
7 721 529
7 721 529
7 721 529
- vplyv na vyššie územné celky
97 494
321 730
321 730
321 730
Vplyv na mzdové výdavky
7 619 401
25 144 024
25 144 024
25 144 024
- vplyv na ŠR
5 816 626
19 194 867
19 194 867
19 194 867
RK MŠVVaŠ SR
1 629 840
5 378 473
5 378 473
5 378 473
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
1 629 840
5 378 473
5 378 473
5 378 473
RK MV SR
4 088 897
13 493 362
13 493 362
13 493 362
Rozpočtové prostriedky MV reg
4 088 897
13 493 362
13 493 362
13 493 362
RK ostatné
97 889
323 033
323 033
323 033
- vplyv na obce
1 730 664
5 711 190
5 711 190
5 711 190
- vplyv na vyššie územné celky
72 111
237 966
237 966
237 966
Príloha č. 2
6
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
10 301 430
33 994 720
33 994 720
33 994 720
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
7 619 401
25 144 024
25 144 024
25 144 024
z toho vplyv na ŠR
5 816 626
19 194 867
19 194 867
19 194 867
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
8 850 696
8 850 696
8 850 696
z toho vplyv na ŠR
573 704
6 756 593
6 756 593
6 756 593
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
7
Tabuľka č. 7
2019
2020
2021
2022
Výdavky verejnej správy celkom
10 301 430
33 994 720
33 994 720
33 994 720
z toho:
- vplyv na ŠR
7 864 079
25 951 461
25 951 461
25 951 461
RK MŠVVaŠ SR
2 203 544
7 271 695
7 271 695
7 271 695
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
2 203 544
7 271 695
7 271 695
7 271 695
RK MV SR
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
Rozpočtové prostriedky MV reg
5 528 189
18 243 025
18 243 025
18 243 025
RK ostatné
132 346
436 741
436 741
436 741
- vplyv na obce
2 339 857
7 721 529
7 721 529
7 721 529
- vplyv na vyššie územné celky
97 494
321 730
321 730
321 730
Vplyv na mzdové výdavky
7 619 401
25 144 024
25 144 024
25 144 024
- vplyv na ŠR
5 816 626
19 194 867
19 194 867
19 194 867
RK MŠVVaŠ SR
1 629 840
5 378 473
5 378 473
5 378 473
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
1 629 840
5 378 473
5 378 473
5 378 473
RK MV SR
4 088 897
13 493 362
13 493 362
13 493 362
Rozpočtové prostriedky MV reg
4 088 897
13 493 362
13 493 362
13 493 362
RK ostatné
97 889
323 033
323 033
323 033
- vplyv na obce
1 730 664
5 711 190
5 711 190
5 711 190
- vplyv na vyššie územné celky
72 111
237 966
237 966
237 966
Vplyv na poistné
2 682 029
8 850 696
8 850 696
8 850 696
- vplyv na ŠR
2 047 453
6 756 593
6 756 593
6 756 593
RK MŠVVaŠ SR
573 704
1 893 222
1 893 222
1 893 222
Rozpočtové prostriedky MŠ reg
573 704
1 893 222
1 893 222
1 893 222
RK MV SR
1 439 292
4 749 663
4 749 663
4 749 663
Rozpočtové prostriedky MV reg
1 439 292
4 749 663
4 749 663
4 749 663
RK ostatné
34 457
113 708
113 708
113 708
- vplyv na obce
609 194
2 010 339
2 010 339
2 010 339
- vplyv na vyššie územné celky
25 383
83 764
83 764
83 764
Zvyšovanie osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou
Výpočet potreby finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie navýšenia osobných výdavkov (mzdové výdavky a zodpovedajúce poistné) učiteľov a výskumných a vývojových pracovníkov s kratšou praxou vychádza z počtu zamestnancov v jednotlivých platových stupňoch platových tried a z navýšených osobitných stupníc platových taríf podľa návrhu. Výsledná potreba finančných prostriedkov pokrýva zvýšenie tarifnej zložky platu a zvýšenie nadtarifných zložiek platu, ktoré je zohľadnené koeficientom 0,022. Zdrojom údajov je Prehľad o počte zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovaných podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, ktorí nie odmeňovaní podľa Zákonníka práce. Pri učiteľoch sa vychádza zo sumáru za celé
Príloha č. 2
8
Slovensko (Príloha: vs-učitelia-VŠ-13-1s), pri výskumných a vývojových pracovníkoch sa vychádza zo vzorky (Príloha: vs-zdrav-13d).
Výpočet potreby finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie navýšenia prostriedkov pre štipendiá doktorandov vychádza zo mzdovej bázy pre rok 2018 a jej navýšenia o 8,7% podľa návrhu.
Rozdelenie dopadu medzi rozpočtové kapitoly MŠVVŠ SR a ostatné rozpočtové kapitoly je vypočítaný na základe podielu prostriedkov v jednotlivých kapitolách na mzdovej základni 2017 (učitelia a VVZ: RK MŠVVŠ - 96%, Ostatné RK - 0,4%; doktorandi: RK MŠVVŠ - 87%, Ostatné RK - 13%).
Nové nároky na rozpočet verejnej správy na rok 2019 predstavuje navýšenie osobných výdavkov na obdobie od septembra 2019 do decembra 2019. Nové nároky na rozpočet verejnej správy na roky 2020 a 2021 predstavuje navýšenie osobných výdavkov od septembra 2019 s dopadom na celý rozpočtový rok a valorizácia 10% od 1.1. 2020. Vplyv na rozpočet verejnej správy je uvedený v tabuľkách č. 8-11.
Tabuľka č. 8
Vplyv na rozpočet verejnej správy
poznámka
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
Bežné výdavky (600)
2 174 836
7 176 958
7 176 958
7 176 958
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
1 843 753
6 084 385
6 084 385
6 084 385
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
331 083
1 092 573
1 092 573
1 092 573
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2 174 835
7 176 958
7 176 958
7 176 958
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Príloha č. 2
9
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 9
2019
2020
2021
2022
Výdavky verejnej správy celkom
2 174 836
7 176 958
7 176 958
7 176 958
z toho:
- vplyv na ŠR
2 174 836
7 176 958
7 176 958
7 176 958
RK MŠVVaŠ SR
2 012 496
6 641 236
6 641 236
6 641 236
Rozpočtové prostriedky VVŠ
2 012 496
6 641 236
6 641 236
6 641 236
RK ostatné
162 340
535 722
535 722
535 722
Vplyv na mzdové výdavky
1 843 753
6 524 507
6 524 507
6 524 507
- vplyv na ŠR
1 843 753
6 524 507
6 524 507
6 524 507
RK MŠVVaŠ SR
1 692 449
5 585 083
5 585 083
5 585 083
Rozpočtové prostriedky VVŠ
1 692 449
5 585 083
5 585 083
5 585 083
RK ostatné
151 304
499 302
499 302
499 302
Tabuľka č. 10
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
2 174 836
7 176 958
7 176 958
7 176 958
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
1 843 753
6 084 385
6 084 385
6 084 385
z toho vplyv na ŠR
1 843 753
6 084 385
6 084 385
6 084 385
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
331 083
1 092 573
1 092 573
1 092 573
z toho vplyv na ŠR
331 083
1 092 573
1 092 573
1 092 573
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Tabuľka č. 11
Príloha č. 2
10
2019
2020
2021
2022
Výdavky verejnej správy celkom
2 174 836
7 176 958
7 176 958
7 176 958
z toho:
- vplyv na ŠR
2 174 836
7 176 958
7 176 958
7 176 958
RK MŠVVaŠ SR
2 012 496
6 641 236
6 641 236
6 641 236
Rozpočtové prostriedky VVŠ
2 012 496
6 641 236
6 641 236
6 641 236
RK ostatné
162 340
535 722
535 722
535 722
Vplyv na mzdové výdavky
1 843 753
6 524 507
6 524 507
6 524 507
- vplyv na ŠR
1 843 753
6 524 507
6 524 507
6 524 507
RK MŠVVaŠ SR
1 692 449
5 585 083
5 585 083
5 585 083
Rozpočtové prostriedky VVŠ
1 692 449
5 585 083
5 585 083
5 585 083
RK ostatné
151 304
499 302
499 302
499 302
Vplyv na poistné
331 083
1 092 573
1 092 573
1 092 573
- vplyv na ŠR
331 083
1 092 573
1 092 573
1 092 573
RK MŠVVaŠ SR
320 047
1 056 153
1 056 153
1 056 153
Rozpočtové prostriedky VVŠ
320 047
1 056 153
1 056 153
1 056 153
RK ostatné
11 036
36 419
36 419
36 419