DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eva Smolíková, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.
Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie
c)nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, preto sa body 4 a 5 nevypĺňajú.