Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Eva Smolíková, Jaroslav Paška a Tibor Bernaťák
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
apríl 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2019
2. Definícia problému
Súčasné znenie zákona neupravuje problematiku uvedenú v základných cieľoch navrhovanej právnej úpravy. Novelizácia zákona umožní adresné zvyšovanie platov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na začiatku ich kariéry, ako aj učiteľom vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou dobou praxe.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom zákona je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov. Navrhuje sa adresné zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou. Cieľom zákona je vytvoriť podmienky pre zvýšenie finančného ocenenia vysokoškolských učiteľov. Navrhuje sa zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou dobou praxe.
4. Dotknuté subjekty
pedagogickí zamestnanci, odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl, výskumní a vývojoví zamestnanci, doktorandi v dennej forme štúdia
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo prehĺbenie sociálnej nespokojnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na začiatku ich kariéry, ako aj učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou dobou praxe.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno NieNariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.
8. Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Na dosiahnutie požadovaného cieľa bude potrebné zároveň prijať aj návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. januára 2020.
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK