B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na základe návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú od 1. septembra 2019 zvýšiť o 9,5 %. V nadväznosti na navrhované zmeny sa súčasne úpravou § 7 ods. 12 mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe (o 0,25 % pre 1-8 rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe).
K bodu 2
Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku a príplatku za špecializované činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec) upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 % na 14 %.
K bodu 3
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje zvyšovanie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. septembra 2019 v nadväznosti na navrhovanú účinnosť zákona.
K bodu 4
Úpravou príloh č. 4 a 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z. sa v nadväznosti na body 1 a 2 ustanovuje výška platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. V rámci prílohy č. 5 sa zároveň zosúlaďuje počet rokov praxe v platových stupňoch s prílohou č. 3 k zákonu.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. septembra 2019.