DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je zvýšenie finančného ocenenia všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.
Preto sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou (t. j. na začiatku kariéry), a to zvýšením platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a úpravou zvyšovania platových taríf v závislosti od dĺžky praxe.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na základe návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú od 1. septembra 2019 zvýšiť o 9,5 %. Úpravou § 7 ods. 12 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe (o 0,25 % pre 1-8 rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe). Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec) upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 % na 14 %. Pri navrhovanom zvyšovaní platových taríf sa tak zachováva absolútna výška uvedených príplatkov. Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napr. vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku za prácu nadčas.
Navrhuje sa adresné zvyšovanie platov učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou (t. j. na začiatku kariéry). Zvyšovanie platových taríf sa navrhuje realizovať tak, aby zodpovedalo priemernému nárastu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov podľa dĺžky praxe. Rozostup medzi platovými tarifami učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov a platovými tarifami pedagogických a odborných zamestnancov zostanú na približne rovnakej úrovni.
Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 zvyšuje o 8,7%, následné zvyšovanie je v priemere o 2 % do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o 3%. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7%.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s účinnosťou od 1. septembra 2019 sa navrhujú upraviť zmenou prílohy č. 4 a 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z..
Materiál negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (štátny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov) a pozitívne sociálne vplyvy.
Materiál nemá vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, všeobecne záväznými predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.