(Návrh)
ZÁKON
z ...... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č.
553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 413/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 204/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 316/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 578/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 62/2012 Z. z., zákona č. 438/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 288/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 217/2016 Z. z. a zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 odsek 12 znie:
„(12) Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.“.
2.V § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa číslo „24“ nahrádza číslom „14“.
3.Za § 32f sa vkladá § 32g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019
(1)Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. septembra 2019 zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru 2018 do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.
(2)Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. septembra 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa
prílohy č.
4.
(3)Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. septembra 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa
prílohy č.
5.“.
4.Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf
Platová trieda
Pracovná trieda
Platová tarifa
1
671,00
4
2
718,00
1
743,00
5
2
793,00
1
831,50
6
2
887,50
7
1
907,50
2
967,50
1
1016,00
8
2
1084,50
1
1137,50
9
2
1214,50
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
6
7
8
9
10
11
1
do 2
734,00
855,00
916,50
980,50
1052,50
1136,00
2
do 4
748,00
872,50
935,00
1002,00
1074,50
1158,50
3
do 6
767,00
894,00
958,50
1024,50
1101,00
1187,50
4
do 9
781,00
911,50
976,00
1043,50
1122,00
1209,50
5
do 12
798,50
931,50
998,00
1069,00
1146,00
1235,50
6
do 15
816,00
951,50
1017,50
1091,00
1171,00
1262,50
7
do 18
835,50
976,00
1046,50
1119,50
1201,00
1296,50
8
do 21
863,00
1008,00
1079,00
1156,00
1242,50
1339,50
9
do 24
892,00
1040,50
1115,00
1194,50
1281,00
1382,50
10
do 28
919,50
1073,50
1150,50
1231,50
1322,50
1426,50
11
do 32
947,50
1104,50
1186,00
1269,00
1363,00
1470,50
12
do 36
974,50
1137,50
1218,00
1306,00
1401,50
1512,50
13
do 40
993,50
1160,50
1242,50
1332,00
1429,50
1543,00
14
nad 40
998,50
1166,00
1248,50
1338,50
1437,00
1550,50
“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.