D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je uložiť povinnosť obciam všeobecne záväzným nariadením ustanoviť sadzbu zvýšenej miestnej dane alebo zvýšeného miestneho poplatku pre prípady, ak je miestna daň alebo miestny poplatok viazaný na úkon obce (povolenie a pod.) a tento úkon bol vykonaný v lehote kratšej než umožňuje zákon alebo všeobecne záväzné nariadenie a žiadateľ o vykonanie tohto úkonu v tejto kratšej lehote písomne požiadal.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhovaným ustanovením sa zavádza pre obce povinnosť všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že miestna daň alebo miestny poplatok podľa tohto zákona sa vyrubí v sume vo výške najviac dvojnásobku sumy ustanovenej týmto zákonom, ak je miestna daň alebo miestny poplatok viazaný na úkon obce a tento úkon bol vykonaný v lehote kratšej než umožňuje zákon alebo všeobecne záväzné nariadenie a žiadateľ o vykonanie tohto úkonu v tejto kratšej lehote písomne požiadal.
K čl. II
Účinnosť predkladanej novely sa navrhuje od 1. augusta 2019.