NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 297/2005 Z. z., zákona č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., zákona č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 62 ods. 3 sa slová „30%“ nahrádzajú slovami „50%“.
2.Za § 119b sa vkladá § 119c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 119c
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2019
Omeškanie s plnením vyživovacej povinnosti v minimálnom rozsahu podľa § 62 ods. 3, ktoré vzniklo pred 1. augustom 2019, sa riadi podľa doterajších predpisov účinných do 31. júla 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 16a ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo príslušnému orgánu3cc), ak sa uplatňuje postup podľa § 192a ods. 1,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3cc znie:
3cc) § 5 zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 66/2008 Z. z.“.
2.V § 37 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3.V § 59 ods. 4 sa slová „oprávnený oznámi exekútorovi, že sa mu“ nahrádzajú slovami „oprávnenému sa“.
4.V § 60 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
5.V § 61o ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa pri vymožení pohľadávky na výživnom uplatnil postup podľa § 192a ods. 1, exekútor uvedie aj výšku vymoženého plnenia pre príslušný orgán.3cc)“.
6.V § 72 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa uspokojuje pohľadávka výživného postupom podľa § 192a ods. 1, má prednosť pred bežným výživným.“.
7.V 157 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „prednostne výživného podľa § 192a ods. 1,“.
8.V štvrtej časti sa za druhú hlavu vkladá tretia hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
TRETIA HLAVA
USPOKOJENIE PRÁV Z VÝŽIVNÉHO
§ 192a
(1)Ak sa oprávnenému poskytuje náhradné výživné podľa osobitného predpisu17baa), je povinný oznámiť to exekútorovi. Exekútor vyzve oprávneného po doručení oznámenia, aby sa do 15 dní vyjadril, či súhlasí s postupom podľa tejto hlavy; oprávnený môže kedykoľvek oznámiť exekútorovi, že tento súhlas odvoláva, a to najskôr ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo exekútorovi takéto odvolanie súhlasu doručené. Ak oprávnený súhlas udelil, prijaté plnenia vymožené na pohľadávku na výživnom sa použijú na náhradné výživné podľa odseku 4 a poukážu príslušnému orgánu3cc). Exekútor je povinný o tom poučiť oprávneného a povinného. Na tieto účely sa náhradné výživné vyplatené oprávnenému príslušným orgánom považuje za pohľadávku príslušného orgánu voči povinnému a príslušný orgán3cc) postavenie účastníka konania.
(2)Exekútor bezodkladne vyzve príslušný orgán3cc) k predloženiu potvrdenia o výške preddavkovo poskytnutého náhradného výživného oprávnenej osobe ku dňu vydania tohto dokladu spolu s označením účtu v banke, na ktorý mu byť poukázané vymožené plnenie.
(3)Potvrdenie podľa odseku 2 zasiela exekútor oprávnenému a povinnému.
(4)Ak prijaté plnenia nedosahujú alebo sa rovnajú sume preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, exekútor prijaté plnenia použije na uhradenie pohľadávky na náhradnom výživnom a poukáže ho príslušnému orgánu3cc). Ak prijaté plnenia prevyšujú sumu preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, exekútor prijaté plnenia použije na bežné výživné vo výške rozdielu medzi výškou preddavkovo poskytnutého náhradného výživného a výškou výživného a poukáže ho oprávnenému.
(5)Exekútor je povinný zisťovať poskytovanie náhradného výživného a jeho výšku počas celého exekučného konania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17baa znie:
17baa) Zákon č. 201/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.Za § 243m sa vkladá § 243n, ktorý vrátane nadpisu znie:
„243n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Exekučné konania začaté pred 1. augustom 2019 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. júla 2019.“.
Čl. III
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z. a zákona č. 66/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 4 ods. 1 sa slová „1,2 násobku“ nahrádzajú slovami „dvojnásobku“.
2.V § 4 ods. 2 sa slová „1,2 násobku“ nahrádzajú slovami „dvojnásobku“.
3.§ 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„d) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.§ 10a vrátane nadpisu znie:
§ 10a
Vymoženie náhradného výživného a vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné alebo vymožené výživné
(1)Na výzvu súdneho exekútora je úrad v lehote do ôsmich dní od doručenia výzvy povinný predložiť potvrdenie o výške preddavkovo poskytnutého náhradného výživného oprávnenej osobe ku dňu vydania tohto dokladu spolu s označením účtu v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie.
(2)Ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom vymôže výživné, súdny exekútor prijaté plnenia použije na uhradenie pohľadávky na náhradnom výživnom postupom podľa osobitného predpisu.7b)
(3)Ak výška vymoženého plnenia nedosahuje výšku preddavkovo poskytnutého náhradného výživného a exekučné konanie je ukončené, rozdiel medzi výškou vymoženého plnenia poukázaného úradu a výškou preddavkovo poskytnutého náhradného výživného je pohľadávkou voči povinnej osobe podľa osobitného predpisu.7c)
(4)Ak povinná osoba dodatočne zaplatí výživné alebo ak sa v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom neuplatní postup podľa odsekov 1 3 a vymôže sa výživné, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, a to najviac do výšky, v ktorej bolo výživné zaplatené alebo vymožené.
(5)Výživné dodatočne zaplatené povinnou osobou alebo vymožené v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom podľa odseku 4 sa zohľadňuje ako uhradené výživné od vzniku nároku na náhradné výživné.
(6)Pri opakovanom vzniku nároku na náhradné výživné tej istej oprávnenej osobe, výživné dodatočne zaplatené povinnou osobou alebo vymožené v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom podľa odseku 4 sa zohľadňuje ako uhradené výživné od prvého nároku na náhradné výživné tej istej oprávnenej osoby.
(7)Nárok na vrátenie náhradného výživného pre dodatočne zaplatené výživné alebo vymožené výživné v exekučnom konaní na vymoženie pohľadávky na výživnom podľa odseku 4 zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa náhradné výživné poslednýkrát vyplatilo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7b a 7c znejú:
7b) § 192a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
7c) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Pohľadávka, ktorá vznikla z poskytnutého náhradného výživného do 31. júla 2019, sa vymáha podľa zákona účinného do 31. júla 2019.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.