DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Základom slovenského hospodárstva najmä malé a stredné podniky, ktoré tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov. V podnikovej ekonomike poskytujú pracovné príležitosti 71,8 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa 55,1 % na tvorbe pridanej hodnoty. A práve malé a stredné podniky, ktoré nedisponujú určitým vankúšom na zmiernenie negatívnych dopadov štátnych regulácii, najväčšmi trpia nestabilným legislatívnym prostredím a byrokratickým zaťažením zo strany štátu.
Medzi dlhodobo najdiskutovanejšie problémy podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré dlhodobo brzdia jeho rozvoj, patrí nestabilné legislatívne prostredie spôsobené častou zmenou legislatívy. Podľa štatistík NR SR bolo v minulom volebnom období schválených 455 návrhov zákonov. Vyjadrením aritmetického priemeru, mesačne nadobúda účinnosť takmer 10 zákonov. Aj keď samozrejme nie všetky schválené zákony majú dopad na podnikateľské prostredie, zákonov s dopadom na podnikateľské prostredie je aj tak enormné množstvo.
Subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť by pomohlo, ak by neboli povinní neustále sledovať a analyzovať každú schválenú legislatívu za účelom jej okamžitej aplikácie, navyše v priebehu kalendárneho roka, pričom sa táto legislatíva neraz týka aj takých podstatných aspektov podnikania, ako sú dane, mzdy, odvody alebo účtovníctvo.
Cieľom návrhu zákona je preto zavedenie jednotného dátumu účinnosti pre všetky návrhy zákonov, pri ktorých sa predpokladá dopad na podnikateľské prostredie. Dátumom obligatórnej účinnosti zákonov majúcich vplyv na podnikateľské prostredie bude 1. január kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bol právny predpis vyhlásený.
Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, a zároveň nemá vplyv na životné prostredie, rozpočet verejnej správy, informatizáciu spoločnosti a nemá ani žiadne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Kritika z podnikateľského prostredia na zvyšujúcu sa administratívu na Slovensku stále rastúci trend. K lepšiemu a pozitívnejšiemu dojmu Slovenského podnikateľského prostredia rozhodne neprispieva ani častá zmena legislatívy, neraz aj viackrát do roka v jednej oblasti. Slovenskí podnikatelia tak neraz nútení prispôsobovať sa novým podmienkam aj niekoľkokrát ročne. Keďže obmedzenie legislatívy majúcej vplyv na podnikateľské prostredie sa nejaví ako vhodné, dostupným a jednoduchým riešením v oblasti tvorby práva je stanovenie pevného dátumu, od ktorého zmeny majúce vplyv na podnikateľské prostredie nadobudnú účinnosť.
Tvorba práva a úprava legislatívneho procesu predstavuje v podmienkach každého štátu osobitnú kapitolu. Vydávanie právne záväzných noriem v štátom uznanej alebo stanovenej forme je jedným zo základných znakov, ktoré odlišujú normy štátu od noriem iných neštátnych normotvorných subjektov. K jednému zo základných cieľov existencie takejto úpravy patrí snaha o jednotný postup všetkých účastníkov legislatívneho procesu, a to najmä predkladateľov samotných návrhov právnych predpisov. Jednotný postup účastníkov legislatívneho procesu vo vzťahu k podnikateľom v súvislosti s nadobúdaním účinnosti zákonov s dopadom na podnikateľské prostredie by výrazne napomohol stabilite legislatívneho prostredia a väčšej akceptácii prijatých právnych noriem zo strany podnikateľov – adresátov týchto noriem.
Cieľom predloženého návrhu zákona je teda obligatórne stanovenie dátumu účinnosti právneho predpisu majúceho vplyv na podnikateľské prostredie, a to na 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po jeho vyhlásení.
Prínos navrhnutej úpravy možno vnímať vo viacerých rovinách. V prvom rade budú mať podnikatelia spravidla väčší časový priestor na adaptáciu na nové práva a povinnosti. Vďaka tomu možno očakávať aj väčšiu disciplinovanosť pri dodržiavaní novozavedených pravidiel. Navrhnutá úprava podnikateľskej sfére tiež napomôcť v posilnení dôvery v právnu istotu. V neposlednom rade sa očakáva aj zjednodušenie administratívy pre živnostníkov, ale aj iných podnikateľov, keďže aj zmeny napr. v interných predpisoch obchodnej spoločnosti spôsobené zmenou legislatívy nastanú vždy k tomu istému dátumu.
Pod právnym predpisom sa v zmysle § 1 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie Ústava Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, nariadenia vlády Slovenskej republiky, vyhlášky a opatrenia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska.
Náležitosťou návrhu zákona podľa § 7 ods. 1 písm. c) je doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov, z ktorej je v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) jednoznačne zrejmé, či návrh
právneho predpisu dopad (vplyv) na podnikateľské prostredie, keďže jedným z vyhodnocovaných vplyvov v uvedenej doložke je práve vplyv na podnikateľské prostredie.
Nadobudnutie účinnosti sa viaže na vyhlásenie a nie na schválenie právneho predpisu, pretože by mohla nastať situácia, keď by právny predpis bol schválený v decembri kalendárneho roka, ale vyhlásený v januári nasledujúceho kalendárneho roka, čo by v súvislosti s pevne určeným termínom nadobudnutia účinnosti mohlo spôsobiť problémy v legislatívnom procese aj s ohľadom na ďalšie ustanovenia § 19 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Takáto situácia by sa podľa návrhu zákona riešila spôsobom, že v decembri kalendárneho roka X schválený právny predpis, ktorý by bol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v januári kalendárneho roka X+1 by podľa návrhu zákona nadobudol účinnosť 1. januára kalendárneho roka X+2.
Nadobudnutie účinnosti zákonov s previazaním na doložku vplyvov pozná aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne jeho ustanovenie § 33. Toto ustanovenie, ktoré by malo byť z hľadiska jeho vhodnosti z väčšej časti zapracované tiež do zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zakotvuje pravidlo, že návrhy právnych predpisov predložené na rokovanie vlády v priebehu rozpočtového roka, ktoré majú dôsledky na rozpočet verejnej správy a ktorých krytie nemožno v priebehu rozpočtového roka zabezpečiť zvýšenými príjmami alebo úsporou iných výdavkov, môžu nadobudnúť účinnosť najskôr 1. januára nasledujúceho rozpočtového roka.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty na 1. januára 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predložený návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pozitívny vplyv sa očakáva v poskytnutí spravidla väčšieho časového priestoru na prípravu a adaptáciu na novo zavedené opatrenia majúce dopad na podnikateľské prostredie. Očakáva sa aj mierne zníženie administratívy. Pozitívne vplyvy možno očakávať aj na informatizáciu spoločnosti, keďže všetky návrhy zákonov majúce vplyv na podnikateľské prostredie nadobudnú účinnosť vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roku, po roku v ktorom boli vyhlásené v Zbierke zákonov SR (v jej záväznej elektronickej verzii). Návrh zákona pritom nemá dopad na rozpočet verejnej správy, životné prostredie a nezakladá ani žiadne sociálne vplyvy.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.