NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a zákona č. 217/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 19 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Právny predpis schválený a vyhlásený v priebehu kalendárneho roka, ktorý podľa náležitosti návrhu právneho predpisu uvedenej v § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. c) dôsledky na podnikateľské prostredie, môže nadobudnúť účinnosť výlučne 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po jeho vyhlásení.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.