NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 191/2011 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 237/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013, zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 17 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo tretina členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (ďalej len „výbor pre európske záležitosti“) v prípade návrhu legislatívneho aktu Európskej únie podľa § 58aa ods. 4“.
2.V § 45 ods. 2 sa slová „Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti (ďalej len „výbor pre európske záležitosti“)“ nahrádzajú slovami „výbor pre európske záležitosti“.
3.V § 58a ods. 3 písm. f) sa slová „písmen a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmen a) c)“.
4.V § 58a ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) až c)“.
5.V § 58a ods. 8 sa slová „štyri týždne“ nahrádzajú slovami „päť týždňov“.
6.V § 58a za sa odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Ak vláda alebo poverený člen vlády predloží výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko podľa odseku 8 a výbor pre európske záležitosti ho neschváli, člen vlády vyjadrí k návrhu podľa odseku 3 písm. a) negatívne stanovisko vo forme parlamentnej výhrady na rokovaní príslušného orgánu Európskej únie. Ak vláda alebo poverený člen vlády predloží výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko podľa odseku 8 a výbor pre európske záležitosti sa k nemu ani deň pred rokovaním v príslušnom orgáne Európskej únie nevyjadrí, hoci bol zvolaný, člen vlády vyjadrí k návrhu podľa odseku 3 písm. a) negatívne stanovisko vo forme parlamentnej výhrady na rokovaní príslušného orgánu Európskej únie. Ak vláda alebo poverený člen vlády predloží výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko podľa odseku 8 a výbor pre európske záležitosti sa k nemu ani deň pred rokovaním v príslušnom orgáne Európskej únie nevyjadrí, pretože nebol zvolaný, člen vlády je viazaný predbežným stanoviskom, ktoré predložil výboru pre európske záležitosti. Ak vláda alebo poverený člen vlády nepredloží výboru pre európske záležitosti predbežné stanovisko podľa odseku 8, člen vlády vyjadrí k návrhu podľa odseku 3 písm. a) negatívne stanovisko vo forme parlamentnej výhrady na rokovaní príslušného orgánu Európskej únie.“.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.
7.V poznámke pod čiarou k odkazu 47d sa citácia „Čl. 2 ods. 5 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 2 ods. 5 druhá veta ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie v znení ústavného zákona č. .../2019 Z. z.“.
8.V § 58a odsek 10 znie:
„(10) Vláda alebo poverený člen vlády najneskôr päť pracovných dní pred rokovaním v príslušnom orgáne Európskej únie predkladá výboru pre európske záležitosti návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom podľa odseku 3 písm. a). Ak vláda alebo poverený člen vlády nepredloží výboru pre európske záležitosti návrh stanoviska Slovenskej republiky v lehote podľa prvej vety, člen vlády je povinný vyjadriť negatívne stanovisko Slovenskej republiky na rokovaní v príslušnom orgáne Európskej únie. Člen vlády v tomto prípade nemôže uplatniť iné stanovisko,47c) ako je uvedené v druhej vete.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47c znie:
47c) Čl. 2 ods. 5 prvá veta ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie v znení ústavného zákona č. .../2019 Z. z.“.
9.V § 58a ods. 12 sa za slovo „uplatní“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu47c) a v súlade s odsekom 10“.
10.Za § 58a sa vkladá § 58aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠58aa
Posudzovanie súladu návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity
(1)Predseda výboru pre európske záležitosti priebežne zaradí do návrhu programu schôdze výboru návrhy legislatívnych aktov Európskej únie, ktoré boli výboru pre európske záležitosti doručené, aby výbor pre európske záležitosti mohol preskúmať ich súlad so zásadou subsidiarity 58a ods. 3 písm. c)] najneskôr do desiatich dní pred uplynutím lehoty ôsmych týždňov stanovenej podľa osobitného predpisu47da).
(2)Výbor pre európske záležitosti môže požiadať o stanovisko k návrhu legislatívneho aktu Európskej únie ostatné výbory národnej rady 58a ods. 3 písm. f)] a stanoviť lehotu na zaslanie stanoviska, ktorá nesmie byť kratšia ako tri týždne.
(3)Výbor pre európske záležitosti zaujme k návrhu legislatívneho aktu Európskej únie uznesením odôvodnené stanovisko47da), ak sa domnieva, že takýto návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Výbor pre európske záležitosti zohľadní pred
prijatím uznesenia podľa prvej vety stanoviská výborov národnej rady podľa odseku 2 a predbežné stanovisko vlády podľa § 58a ods. 8, ak boli výboru pre európske záležitosti doručené v stanovenej lehote. Predseda výboru pre európske záležitosti zašle odôvodnené stanovisko predsedovi národnej rady do 48 hodín od jeho prijatia.
(4)Ak výbor pre európske záležitosti nepríjme uznesením odôvodnené stanovisko podľa odseku 3 a tretina členov výboru pre európske záležitosti sa napriek tomu domnieva, že návrh legislatívneho aktu Európskej únie nie je v súlade so zásadou subsidiarity, môže do 48 hodín od zasadnutia výboru pre európske záležitosti podľa odseku 3 požiadať predsedu národnej rady o zvolanie schôdze národnej rady podľa § 17 ods. 2. Národná rada zaujme k návrhu legislatívneho aktu Európskej únie uznesením odôvodnené stanovisko, ak sa domnieva, že takýto návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.
(5)Ak národná rada zaujme k návrhu legislatívneho aktu Európskej únie uznesením odôvodnené stanovisko podľa odseku 4, toto uznesenie prednosť pred uznesením výboru pre európske záležitosti.
(6)Predseda národnej rady postúpi odôvodnené stanovisko výboru pre európske záležitosti podľa odseku 3 alebo odôvodnené stanovisko národnej rady podľa odseku 4 bez zbytočného odkladu vláde, predsedovi Európskeho parlamentu, predsedovi Rady Európskej únie a predsedovi Európskej komisie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47da a znie:
47da) Čl. 6 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.