NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 1 ods. 1 a v čl. 2 ods. 1 a 4 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
2.V čl. 1 ods. 1 a v čl. 2 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstvách a“.
3.V čl. 1 ods. 2 sa slová „v dostatočnom časovom predstihu“ nahrádzajú slovami „najneskôr päť pracovných dní pred rokovaním zástupcov vlád členských štátov Európskej únie“.
4.Čl. 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak vláda alebo poverený člen vlády nepredloží Národnej rade Slovenskej republiky návrh stanoviska Slovenskej republiky v lehote podľa odseku 2, člen
vlády je povinný vyjadriť negatívne stanovisko Slovenskej republiky na rokovaní zástupcov vlád členských štátov Európskej únie k návrhom aktov podľa odseku 1.“.
5.V čl. 2 ods. 4 druhá veta znie: „Ak sa ani deň pred rokovaním zástupcov vlád členských štátov Európskej únie Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky alebo ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska Slovenskej republiky.“.
6.V čl. 2 ods. 5 prvej vete sa za slová „stanoviska Slovenskej republiky“ vkladajú slová „okrem stanoviska podľa čl. 1 ods. 3“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.