1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Medzi priority národnoštátneho záujmu Slovenskej republiky patrí aj zvyšovanie pôrodnosti obyvateľstva SR. Kritické hodnoty úhrnnej plodnosti oscilujúcej okolo hodnoty 1.5, ktorá je hlboko pod hranicou jednoduchej reprodukcie, výzvou pre zintenzívnenie snáh štátu v oblasti propopulačných opatrení. Štátna propopulačná politika potrebuje nové impulzy a tie nebudú lacné. Aby bola táto politika štátu úspešná, bude vyžadovať postupnosť opatrení v daňovej oblasti, v sociálnom poistení, ako aj zvýšenie niektorých rodinných dávok. Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) sa dlhodobo venuje rodinnej politike podpore rodín, zlepšovaniu ich sociálnej aj finančnej situácie a odstraňovaniu neodôvodnených znevýhodnení medzi jednotlivými skupinami občanov.
Návrh zákona predstavuje opatrenie na zvýšenie pôrodnosti zavedením niektorých nových prvkov v sociálnom, presnejšie v nemocenskom poistení. Z dostupných analýz vyplýva, že dve cieľové skupiny obyvateľov, ktoré by vhodne zvolené nástroje mohli motivovať k zvýšeniu pôrodnosti. Ide o:
študentov najmä vysokých škôl, ktorí po skončení štúdia odkladajú rodičovstvo z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia; počas štúdia nemajú nárok na materské a rodičovský príspevok je slabou náhradou potenciálneho príjmu matky dieťaťa, a
ženy, ktoré stratia zamestnanie a prekážkou otehotnenia počas obdobia nezamestnanosti je skutočnosť, že im nevznikne nárok na materské.
Na podporu pôrodnosti uvedených dvoch cieľových skupín navrhujeme zaviesť dobrovoľné nemocenské poistenie študentov najmä vysokých škôl, z ktorého sa bude poskytovať výlučne materské. Sadzbu poistného navrhujeme určiť na 2 % zo zvoleného vymeriavacieho základu. Druhým opatrením je zavedenie ochrannej lehoty, ktorá sa bude uplatňovať výlučne pri materskom, v trvaní 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota bude patriť poistenkyni, ktorej nemocenské poistenie zanikne pred začiatkom obdobia tehotenstva, ak termín pôrodu nastane do 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia. Ochranná lehota bola stanovená s prihliadnutím na zámer navrhovateľov, aby nárok na materské mala aj poistenkyňa, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Nepredpokladá sa vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona však vyvoláva negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
2
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Prvým významným opatrením tohto návrhu zákona je zavedenie dobrovoľného nemocenského poistenia výlučne pre študentky (príp. študentov) s výhodným poistným. Od súčasnému modelu dobrovoľného nemocenského poistenia sa líši tým, že:
-sa z neho bude poskytovať výlučne materské,
-znižuje sa sadzba poistného na 2 % z vymeriavacieho základu,
-dobrovoľne nemocensky poistená osoba si sama určí vymeriavací základ,
-neuplatňuje sa minimálny vymeriavací základ,
-nie je potrebné byť súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistený,
-môže sa naň prihlásiť len fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku:
a)ktorá je nezaopatreným dieťaťom po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie,
b)ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a
c)nie je povinne nemocensky poistená.
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa platnej právnej úpravy môže byť fyzická osoba len vtedy, ak je zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistená. To znamená, že platí okrem sadzby 4,4 % zo zvoleného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie aj dôchodkové poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu úhrnne v sadzbe 28,75 % vymeriavacieho základu. Spolu je to 33,15 %. Návrhom zákona sa percentuálna sadzba dobrovoľného nemocenského poistenia osôb podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona zníži na 2 %.
Týmto opatrením sa umožní prístupnosť dobrovoľného nemocenského poistenia, ak ide o materské pre širší okruh osôb študentov, s prihliadnutím na ich individuálne finančné možnosti.
Po zániku statusu nezaopatreného dieťaťa podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) sa na poistencov bude vzťahovať ochranná lehota podľa § 32 ods. 2 písm. c) – čl. I bod 3 návrhu zákona.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s čl. I bodom 1 tohto návrhu zákona (s doplnením § 14 ods. 3). Na vznik dobrovoľného nemocenského poistenia je potrebné splniť všetky podmienky § 14 ods. 3 návrhu zákona, napr. že pôjde o nezaopatrené dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa
4
sústavne pripravuje na povolanie. Z toho vyplýva, že ak takáto osoba dovŕši 26 rokov veku alebo ukončí štúdium, stráca status nezaopatreného dieťaťa, a teda aj nárok na uplatnenie si dobrovoľného nemocenského poistenia podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona.
K bodu 3
V poradí druhou významnou zmenou návrhu zákona je zavedenie novej ochrannej lehoty, ktorá sa bude týkať len nemocenskej dávky materské. Terajšia úprava ochrannej lehoty pre tehotné poistenkyne nie je postačujúca, pretože pokrýva len situácie, v ktorých je žena najskôr tehotná, následne jej zanikne nemocenské poistenie. Nerieši opačnú situáciu - ak žena stratí zamestnanie a následne otehotnie. Podľa súčasného modelu stráca nárok na materské (pretože nie je nemocensky poistená ani nie je v ochrannej lehote), a to i napriek skutočnosti, že by dovtedy nepretržite pracovala povedzme 5 rokov.
Ďalším dôvodom pre zvolenie danej úpravy je, že mnoho žien by práve obdobie nezamestnanosti chcelo využiť na založenie si rodiny. Preto sa navrhuje zaviesť ochrannú lehotu 15 mesiacov pre poistenkyňu, ktorej nemocenské poistenie zaniklo ešte pred otehotnením (pred začiatkom obdobia tehotenstva), pričom termín jej pôrodu nastal v tejto lehote. Ochranná lehota sa viaže na zánik nemocenského poistenia a uplatňuje sa len pri materskom, keďže cieľom návrhu je podpora pôrodnosti. Dĺžka ochrannej lehoty 15 mesiacov bola stanovená tak, aby nárok na materské mala aj poistenkyňa, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia za súčasného splnenia ďalších zákonných podmienok (napr. podmienky byť nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom).
K bodom 4 až 7, 9, 13 a 14
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s čl. I bodom 1 tohto návrhu zákona (s doplnením § 14 ods. 3).
K bodu 8
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s čl. I bodom 3 tohto návrhu zákona - s doplnením [§ 32 ods. 2 písm. c)].
K bodu 10
Upravuje sa sadzba poistného na nemocenské poistenie dobrovoľne nemocensky poistenej osoby podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona na 2 % z vymeriavacieho základu. Zníženie sadzby oproti súčasnej sadzbe 4,4 % pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu predstavuje zvýhodnenie pre študentov, ktorí počas štúdia nedosahujú dostatočné príjmy.
Výdavky na materské vykrýva sadzba 1,4 %. Predpokladá sa, že podporná doba na poberanie materského sa bude predlžovať na jeden rok, čo bude vyžadovať sadzbu poistného o 27 % vyššiu ako je v súčasnosti a s istou rezervou do budúcnosti sa navrhuje stanoviť sadzbu na úrovni 2 %.
K bodu 11
5
Vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona bude ňou určená suma podľa jej finančných možností. Súčasne zostáva zachovaná podmienka, že si dobrovoľne nemocensky poistná osoba môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu 142 ods. 5 zákona o sociálnom poistení).
K bodu 12
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá bezprostredne súvisí s čl. I bodom 1 tohto návrhu zákona (s doplnením § 14 ods. 3). S prihliadnutím na zmenu sadzby dobrovoľne nemocensky poistenej osoby podľa § 14 ods. 3 (čl. I bod 10 návrhu zákona), zvolenie si vymeriavacieho základu (bod 11 návrhu zákona) a na realizovanie zámeru sprístupniť dobrovoľné nemocenské poistenie, pre študentov, sa navrhuje neuplatňovať minimálny vymeriavací základ na dobrovoľné nemocenské poistenie podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona.
K bodu 15
Je potrebné upraviť vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom aj v prípade dobrovoľne nemocensky poistenej osoby podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské. Pri iných druhoch nemocenských dávok nie je vylúčenie opodstatnené, keďže sa dobrovoľné nemocenské poistenie podľa § 14 ods. 3 návrhu zákona vzťahuje len na materské.
K bodu 16
S cieľom zabrániť nejednoznačnému výkladu ustanovení tohto návrhu zákona, ako aj v snahe posilniť právnu istotu účastníkov právnych vzťahov, sa upravuje prechodné ustanovenie. Prechodným ustanovením sa priznáva ochranná lehota podľa § 32 ods. 2 písm. c) návrhu zákona aj poistenkyni, ktorej zaniklo nemocenské poistenie do 31. júla 2019 a ktorá otehotnela do 31. júla 2019 a nezačala jej plynúť ochranná lehota podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona, aby nebola ukrátená na svojich právach.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2019.
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
7
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu predĺženia a priznania ochrannej lehoty pre niektoré poistenkyne, ktoré otehotnejú po zániku nemocenského poistenia, ako i zníženia sadzby dobrovoľného nemocenského poistenia pre študentov s vylúčením povinnosti byť súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistený. Vzhľadom na objektívnu nemožnosť stanoviť počet poistencov, ktorých sa táto úprava dotkne (napr. nevieme povedať, aký počet žien stratí prácu) a využijú možnosť dobrovoľného nemocenského poistenia, ak ide o materské, alebo ktoré otehotnejú a porodia v stanovenej ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, ak ide o materské, dopad na rozpočet verejnej správy nie je možné vyčísliť.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy, a to priznanie materského širšiemu okruhu poistencov, čím sa predpokladá pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva a sociálnu exklúziu. Danými opatreniami sa vytvára prostredie na zvýšenie pôrodnosti žien na Slovensku.
8
Nepredpokladá sa dopad návrhu zákona na podnikateľské prostredie, životné prostredie ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.