NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z.,
zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak ide o materské, dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť aj fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá je nezaopatreným dieťaťom podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt
24)
alebo povolenie na trvalý pobyt,
25)
ak nie je povinne nemocensky poistená.“.
2.V § 23 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 2 a 3“.
3.V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo pred začiatkom obdobia tehotenstva, je 15 mesiacov, ak deň pôrodu nastane do 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia, ak ide o materské.“.
4.V § 33 ods. 2 sa za slová „dobrovoľne nemocensky poistená osoba“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
5.V § 34 ods. 1 druhej vete sa za slová „dobrovoľne nemocensky poistenej osobe“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
6.V § 37 ods. 2 sa za slová „dobrovoľne nemocensky poistenej osoby“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
7.V § 39 ods. 2 sa za slová „dobrovoľne nemocensky poistená osoba“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
8.V § 50 sa za slovo „tehotenstva“ vkladajú slová „alebo ak jej zaniklo nemocenské poistenie pred začiatkom obdobia tehotenstva a deň pôrodu nastal do 15 mesiacov od zániku nemocenského poistenia“.
9.V § 130 písm. d) sa za slovo „osobu“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
10.§ 130 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dobrovoľne nemocensky poistenú osobu podľa § 14 ods. 3 2% z vymeriavacieho základu.“.
11.V § 138 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dobrovoľne nemocensky poistený podľa § 14 ods. 3, je ním určená suma.“.
12.V § 138 ods. 9 písm. a) sa za slová „dobrovoľne nemocensky poistená osoba“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
13.V § 138 ods. 10 písm. b) prvom bode sa za slová „dobrovoľne nemocensky poistenou osobou“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
14.V § 140 ods. 2 sa za slová „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba“ vkladajú slová „podľa § 14 ods. 2“.
15.§ 140 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa § 14 ods. 3 nie je povinná platiť poistné na nemocenské poistenie v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské.“.
16.Za § 293ei sa vkladá § 293ej, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 293ej
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Poistenkyni, ktorej zaniklo nemocenské poistenie do 31. júla 2019 a ktorá otehotnela do 31. júla 2019 a nezačala jej plynúť ochranná lehota podľa § 32 ods. 2 písm. b), patrí ochranná lehota podľa zákona účinného od 1. augusta 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.