Príloha č. 4
1
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
Návrh predpokladá zníženie výdavkov rodín za účasť detí na povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky, pretože nebudú musieť uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Návrh sa osobitne dotkne nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Prijatím návrhu sa zvýšia príjmy domácností v priemere od 20 € do 50 € mesačne.
Návrh umožní vytvorenie cca 743 miest učiteľov materských škôl a minimálne 70 nových miest asistentov učiteľa materskej školy.
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
Rodiny a pedagogickí zamestnanci materských škôl.
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov:
Nepredpokladá sa.
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
Nie sú identifikované
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
Návrh nie je primárne zameraný na riešenie životnej situácie osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Z uvedeného vyplýva, že pozitívny vplyv návrhu sa prejaví vo všetkých rodinách, ktorých dieťa bude absolvovať povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky a najviac sa dotkne hospodárenia rodín, ktorí sa ocitli v riziku chudoby (neúplné rodiny, matky samoživiteľky, osamelé matky s viacerými deťmi) alebo pochádzajú zo sociálne vylúčeného prostredia.
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade vyššieho počtu ovplyvnených skupín doplňte do tabuľky ďalšie riadky.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:učitelia materských škôl a asistenti učiteľov materských škôl
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Návrh sa osobitne dotkne nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Prijatím návrhu sa zvýšia príjmy domácností v priemere od 20 € do 50 € mesačne.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Nepredpokladá sa
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Opatrenie sa dotkne rodín cca 63 000 detí.
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby,
Návrh nie je primárne zameraný na riešenie životnej situácie osôb v riziku chudoby alebo sociálneho
Príloha č. 4
2
identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
vylúčenia. Z uvedeného vyplýva, že pozitívny vplyv návrhu sa prejaví aj na hospodárení dotknutých rodín, ktorí sa ocitli v riziku chudoby (neúplné rodiny, matky samoživiteľky, osamelé matky s viacerými deťmi) alebo pochádzajú zo sociálne vylúčeného prostredia.
Ovplyvnená skupina č. 2:rodiny detí, ktoré začnú plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Pozitívny vplyv na hospodárenie rodín dotknutých pedagogických zamestnancov materských škôl je kvantifikovaný v riadku 1.
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Nepredpokladá sa.
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
Opatrenie sa dotkne cca 743 miest učiteľov materských škôl a minimálne 70 nových miest asistentov učiteľa materskej školy
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a kvantifikujte vplyv na chudobu obyvateľstva (napr. mieru rizika chudoby, podiel rastu/poklesu výdavkov na celkových výdavkoch/príjme):
Návrh nie je primárne zameraný na riešenie životnej situácie osôb v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Z uvedeného vyplýva, že pozitívny vplyv návrhu sa prejaví aj na hospodárení rodín dotknutých pedagogických zamestnancov, ktorí sa ocitli v riziku chudoby (neúplné rodiny, matky samoživiteľky, osamelé matky s viacerými deťmi) alebo pochádzajú zo sociálne vylúčeného prostredia.
Príloha č. 4
3
4.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva a vplyv na sociálnu inklúziu.
Má návrh vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám?
Špecifikujete ovplyvnené skupiny obyvateľstva a charakter zmeny v prístupnosti s ohľadom na dostupnosť finančnú, geografickú, kvalitu, organizovanie a pod. Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Rozumie sa najmä na prístup k:
sociálnej ochrane, sociálno-právnej ochrane, sociálnym službám (vrátane služieb starostlivosti o deti, starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím),
kvalitnej práci, ochrane zdravia, dôstojnosti a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov a existujúcim zamestnaneckým právam,
pomoci pri úhrade výdavkov súvisiacich so zdravotným postihnutím,
zamestnaniu, na trh práce (napr. uľahčenie zosúladenia rodinných a pracovných povinností, služby zamestnanosti), k školeniam, odbornému vzdelávaniu a príprave na trh práce,
zdravotnej starostlivosti vrátane cenovo dostupných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím,
k formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu a celoživotnému vzdelávaniu,
bývaniu a súvisiacim základným komunálnym službám,
doprave,
ďalším službám najmä službám všeobecného záujmu a tovarom,
spravodlivosti, právnej ochrane, právnym službám,
informáciám
k iným právam (napr. politickým).
Návrh vplyv na prístup k formálnemu povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole, ako súčasti plnenia povinnej školskej dochádzky pre všetky deti vybranej vekovej kategórie (od 5 rokov veku) a nekvantifikovateľný vplyv na sociálnu inklúziu.
návrh významný vplyv na niektorú zo zraniteľných skupín obyvateľstva alebo skupín v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv na ne. Je tento vplyv väčší ako vplyv na iné skupiny či subjekty? Uveďte veľkosť jednotlivých ovplyvnených skupín.
Zraniteľné skupiny alebo skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú napr.:
domácnosti s nízkym príjmom (napr. žijúce iba zo sociálnych príjmov, alebo z príjmov pod hranicou rizika chudoby, alebo s príjmom pod životným minimom, alebo patriace medzi 25% domácností s najnižším príjmom),
nezamestnaní, najmä dlhodobo nezamestnaní, mladí nezamestnaní a nezamestnaní nad 50 rokov,
deti (0 – 17),
mladí ľudia (18 – 25 rokov),
starší ľudia, napr. ľudia vo veku nad 65 rokov alebo dôchodcovia,
ľudia so zdravotným postihnutím,
marginalizované rómske komunity
domácnosti s 3 a viac deťmi,
jednorodičovské domácnosti s deťmi (neúplné rodiny, ktoré tvoria najmä osamelé matky s deťmi),
príslušníci tretích krajín, azylanti, žiadatelia o azyl,
iné zraniteľné skupiny, ako napr. bezdomovci, ľudia opúšťajúci detské domovy alebo iné inštitucionálne zariadenia
Návrh môže mať pozitívny vplyv na hospodárenie rodín detí absolvujúcich povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj rodín pedagogických zamestnancov, ktoré patria do rizikových skupín.
Príloha č. 4
4
4.3 Identifikujte a popíšte vplyv na rovnosť príležitostí.
Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodovú rovnosť.
Dodržuje návrh povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami na základe pohlavia, rasy, etnicity, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia veku a sexuálnej orientácie? Mohol by viesť k nepriamej diskriminácii niektorých skupín obyvateľstva? Podporuje návrh rovnosť príležitostí?
Návrh dodržiava povinnosť rovnakého zaobchádzania. Nepredpokladá sa nepriama diskriminácia niektorých skupín obyvateľstva.
Môže mať návrh odlišný vplyv na ženy a mužov? Podporuje návrh rovnosť medzi ženami a mužmi alebo naopak bude viesť k zväčšovaniu rodových nerovností? Popíšte vplyvy.
Pri identifikovaní rodových vplyvov treba vziať do úvahy existujúce rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré relevantné k danej politike. Podpora rodovej rovnosti spočíva v odstraňovaní obmedzení a bariér pre plnohodnotnú účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom živote spoločnosti, ktoré súvisia s rodovými rolami či pohlavím. Hlavné oblasti podpory rodovej rovnosti:
podpora vyrovnávania ekonomickej nezávislosti,
zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života,
podpora rovnej participácie na rozhodovaní,
boj proti rodovo podmienenému násiliu a obchodovaniu s ľuďmi,
eliminácia rodových stereotypov.
Nepredpokladá sa odlišný vplyv návrhu na ženy a mužov a ani zväčšovanie rodových nerovností.
4.4 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na zamestnanosť a na trh práce.
V prípade kladnej odpovede pripojte odôvodnenie v súlade s Metodickým postupom pre analýzu sociálnych vplyvov.
Uľahčuje návrh vznik nových pracovných miest? Ak áno, ako? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, pre aké skupiny zamestnancov, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod.
Návrh vedie k vzniku cca 813 pracovných miest pedagogických zamestnancov materských škôl
Vedie návrh k zániku pracovných miest? Ak áno, ako a akých? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu.
Identifikujte, v ktorých sektoroch a odvetviach ekonomiky, v ktorých regiónoch, o aké typy zamestnania /pracovných úväzkov pôjde a pod. Identifikujte možné dôsledky, skupiny zamestnancov, ktoré budú viac ovplyvnené a rozsah vplyvu.
Návrh nevedie k zániku pracovných miest.
Ovplyvňuje návrh dopyt po práci? Ak áno, ako?
Dopyt po práci závisí na jednej strane na produkcii tovarov a služieb v ekonomike a na druhej strane na cene práce.
Návrh priamy vplyv na zvýšenie dopytu po práci z dôvodu voľných pracovných miest.
Má návrh dosah na fungovanie trhu práce? Ak áno, aký?
Týka sa makroekonomických dosahov ako je napr. participácia na trhu práce, dlhodobá nezamestnanosť, regionálne rozdiely v mierach zamestnanosti. Ponuka práce môže byť
Zlepšenie prístupu k vzdelaniu môže mať nepriamy pozitívny vplyv na zvýšenie participácie na trhu práce.
Príloha č. 4
5
ovplyvnená rôznymi premennými napr. úrovňou miezd, inštitucionálnym nastavením (napr. zosúladenie pracovného a súkromného života alebo uľahčovanie rôznych foriem mobility).
Má návrh špecifické negatívne dôsledky pre isté skupiny profesií, skupín zamestnancov či živnostníkov? Ak áno, aké a pre ktoré skupiny?
Návrh môže ohrozovať napr. pracovníkov istých profesií favorizovaním špecifických aktivít či technológií.
Nie.
Ovplyvňuje návrh špecifické vekové skupiny zamestnancov? Ak áno, aké? Akým spôsobom?
Identifikujte, či návrh môže ovplyvniť rozhodnutia zamestnancov alebo zamestnávateľov a môže byť zdrojom neskoršieho vstupu na trh práce alebo predčasného odchodu z trhu práce jednotlivcov.“
Nie.