Príloha č. 2
1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
15 744 846
47 234 539
47 234 539
47 234 539
z toho:
- vplyv na ŠR
15 744 846
47 234 539
47 234 539
47 234 539
Rozpočtové prostriedky
15 744 846
47 234 539
47 234 539
47 234 539
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
813
813
813
813
- vplyv na ŠR
813
813
813
813
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
3 004 848
9 014 544
9 014 544
9 014 544
- vplyv na ŠR
3 004 848
9 014 544
9 014 544
9 014 544
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
+15 744 846
+47 234 539
+47 234 539
+47 234 539
Príloha č. 2
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Predpokladané zvýšené výdavky verejnej správy nie sú kryté.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Návrh rieši zavedenie povinnej školskej dochádzky pre deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr 31. augusta kalendárneho roku. V takom prípade je zákonný zástupca povinný dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. V tejto súvislosti sa očakáva nárast počtu detí, vzhľadom na vyššiu personálnu a prevádzkovú náročnosť vzdelávania detí v materskej škole počas plnenia povinnej školskej dochádzky sa navrhuje navýšiť príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu zo súčasných 15% na 80% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
2.2.2. Charakteristika návrhu:
MV SR v súčasnosti poskytuje finančné prostriedky obciam na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na jedno nezaopatrené dieťa podľa § 6b ods.2 ako súčin 8 - násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k prvému januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom roku. Na nový školský rok sa určí ako súčin 4 násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.
Zavedením povinnej školskej dochádzky pre deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr 31. augusta kalendárneho roku a s tým súvisiacou zvýšenou personálnou a prevádzkovou náročnosťou na základe pripravovaného inovovaného vzdelávacieho programu, zvýšenia počtu detí navštevujúcich materskú školu sa navrhuje navýšiť príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu zo súčasných 15% na 80% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Nárast počtu detí sa očakáva zo súčasných 55 673 na 63 000 detí, z toho dôvodu sa očakáva nárast počtu zamestnancov predpokladaný počet učiteliek, ktoré budú zabezpečovať výchovu a vzdelávanie detí, ktoré budú plniť povinnú školskú dochádzku bude 6 300, čo predstavuje nárast o 743 učiteliek oproti súčasnému stavu. Predpokladá sa aj zvýšenie počtu asistentov učiteľa minimálne o 70 asistentov z dnešných 180 na 250. Vzhľadom na účinnosť zákona od 1.9.2020 dopad na rozpočet v roku 2020 bude 15 744 846 Eur a v ďalších rokoch minimálne 47 234 539 Eur v závislosti od výšky životného minima a skutočného počtu detí
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Popísané v 2.2.2.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Popísané v 2.2.2.
Príloha č. 2
3
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
0
0
0
0
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2020
poznámka
Bežné výdavky (600)
15 744 846
47 234 539
47 234 539
47 234 539
9-12/2020
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
2 226 638
6 679 914
6 679 914
6 679 914
9-12/2020
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
778 210
2 334 630
2 334 630
2 334 630
9-12/2020
Tovary a služby (630)2
12 739 998
38 219 995
38 219 995
38 219 995
9-12/2020
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
15 744 846
47 234 539
47 234 539
47 234 539
9-12/2020
Príloha č. 2
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
17 471
17 471
17 471
17 471
z toho vplyv na ŠR
813
813
813
813
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
924
924
924
924
z toho vplyv na ŠR
924
924
924
924
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
136 656 456
136 656 456
136 656 456
136 656 456
z toho vplyv na ŠR
2 226 638
6 679 914
6 679 914
6 679 914
9-12/2020
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
47 726 481
47 726 481
47 726 481
47 726 481
z toho vplyv na ŠR
778 210
2 334 630
2 334 630
2 334 630
9-12/2020
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 2
6