Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady SR Eva Smolíková, Ľubomír Petrák a Péter Vörös
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Návrh novely školského zákona sa predkladá najmä z dôvodu zavedenia povinnej školskej dochádzky v poslednom ročníku pre deti materskej školy, s tým súvisiaceho predĺženia povinnej školskej dochádzky z desiatich na jedenásť rokov.
3. Ciele a výsledný stav
Zavedenie povinnej školskej dochádzky v poslednom ročníku materskej školy, predĺženie povinnej školskej dochádzky na jedenásť rokov.
4. Dotknuté subjekty
materské školy, základné školy, orgány miestnej štátnej správy v školstve, obce, zriaďovatelia materských a základných škôl, Štátna školská inšpekcia
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že nedôjde k zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania a k nenaplneniu úloh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno NieAk áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
💧 Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
Národný program rozvoju výchovy a vzdelávania.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK