N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z. a zákona č. 375/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. a) sa za slovami „v materskej škole“ vypúšťa čiarka a slová „alebo fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky“.
2.V § 3 písmeno a) znie:
„a) bezplatnosti vzdelania pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,“.
3.V § 16 ods. 2 druhá veta znie: „Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.“.
4.V § 18 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania,“.
5.§ 19 a 20 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Povinná školská dochádzka
(1) Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.
(2)Povinná školská dochádzka je jedenásťročná a trvá najviac do konca školského roka,v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak.
(3)Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši piaty rok veku.
(4)Povinná školská dochádzka v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
(5)Ak dieťa ani po opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, bude pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
(6)Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku, prílohou k žiadosti písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.
(7) Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy a žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinností dochádzať do školy.
§ 20
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(1) Povinná školská dochádzka sa plní v materských školách, v základných školách, v stredných školách a v školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak tento zákon v § 23 neustanovuje inak.
(2) Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole sa koná od 1. mája do 31. mája, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole a predložiť osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania v materskej škole. Zápis v základnej škole na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať primárne vzdelávanie v základnej škole.
(4) Miesto a čas zápisu podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ; obec ho určí všeobecne záväzným nariadením.
(5) Pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole zákonný zástupca poskytuje materskej škole a základnej škole osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže materskej škole a základnej škole poskytnúť osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky aj prostredníctvom
a)elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy alebo základnej školy21a) alebo
b)elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.9a)
(6) Dieťa alebo žiak plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole alebo v základnej škole v školskom obvode,22) v ktorom trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú materskú školu alebo inú základnú školu. Dieťa alebo žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na predprimárne vzdelávanie alebo na základné vzdelávanie.
(7) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky deti alebo žiakov s trvalým pobytom v školskom obvode spádovej školy a deti umiestnené alebo žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, 23) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode príslušnej spádovej školy.
(8) Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole mimo školského obvodu, v ktorom trvalý pobyt so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi materskej školy v školskom obvode, v ktorom dieťa trvalý pobyt, a zriaďovateľovi materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté; obec, ktorá je zriaďovateľom tejto materskej školy, oznámi obci, v ktorej dieťa trvalý pobyt, jeho prijatie do materskej školy v príslušnom školskom obvode.
(9) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom trvalý pobyt so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom žiak trvalý pobyt, a zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý; obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalý pobyt, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
(10) Ak je počet detí alebo žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole vyšší ako kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ
podľa odseku 8 alebo odseku 9.
(11) Dieťa umiestnené alebo žiak umiestnený v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu plní povinnú školskú dochádzku v škole zriadenej pri tomto zariadení, ak je zriadená. Dieťa alebo žiak môže so súhlasom riaditeľa školského zariadenia alebo zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole.
(12) Dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo žiak, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí orgán miestnej štátnej správy v školstve.
(13) Plnenie povinnej školskej dochádzky sa vzťahuje na
a)štátnych občanov Slovenskej republiky,
b)občanov iného členského štátu Európskej únie, ktorí sa na území Slovenskej republiky zdržiavajú viac ako 90 dní,
c)občanov tretieho štátu, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na prechodný pobyt dlhší ako 90 dní,
d)účastníkov konania o udelení medzinárodnej ochrany.
(14) Povinná školská dochádzka v materskej škole sa plní formou pravidelnej dennej dochádzky v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Počas školských prázdnin nie je dochádzka pre dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole, povinná; tým nie je dotknuté právo tohto dieťaťa zúčastňovať sa na predprimárnom vzdelávaní aj v čase školských prázdnin.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 5 ods. 14 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.
6.V § 22 ods. 1 sa slovo „desať“ nahrádza číslom „11“.
7.V § 23 písm. e) sa slová „pre žiakov základnej školy“ nahrádzajú slovami „pre deti a žiakov“.
8.Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
§ 24a
(1) O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa podľa § 23 písm. a) môže zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „kmeňová materská škola“).
(2) O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej materskej školy v rámci rozhodovania o oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu.27) Individuálne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole sa povoľuje dieťaťu, ktoré plní povinnú školskú dochádzku, a
a) jeho zdravotný stav mu neumožňuje účasť na povinnom predprimárnom vzdelávaní v kmeňovej materskej škole alebo
b) jeho zákonný zástupca o to požiada.
(3) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a), prílohou k žiadosti je písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast; predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, zabezpečuje kmeňová materská škola, ktorej riaditeľ rozhodol o povolení individuálneho vzdelávania, v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.
(4) Predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa osobou, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady aspoň úplného stredného odborného vzdelania ustanovené pre učiteľov materskej školy; zákonný zástupca dieťaťa jej za túto činnosť poskytuje odmenu.
(5) Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu dieťaťa,
b) obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného dieťaťa,
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie dieťaťa, ktorému byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov podľa odseku 4,
g) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie dieťaťa.
(6) Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. b), je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa. Overenie uskutočňuje kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie.
(7) Dieťa, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a), neabsolvuje overovanie osobnostného rozvoja dieťaťa. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje individuálne vzdelávanie dieťaťa, na konci polroka príslušného školského roka predloží riaditeľovi kmeňovej materskej školy písomnú správu o individuálnom vzdelávaní dieťaťa.
(8) Kontrolu úrovne výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní podľa odseku 2 vykonáva Štátna školská inšpekcia podľa osobitného predpisu.7) Kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia dieťaťa vykonáva kmeňová materská škola. Zákonný zástupca je povinný umožniť vykonanie kontroly poverenému školskému inšpektorovi a poverenému zamestnancovi kmeňovej materskej školy.
(9) Povolenie individuálneho predprimárneho vzdelávania dieťaťa podľa odseku 2 písm. b) riaditeľ kmeňovej materskej školy zruší
a) na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja dieťaťa podľa odseku 6,
c) ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok alebo
d) na návrh hlavného školského inšpektora.
(10) Riaditeľ kmeňovej materskej školy rozhodne o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania do 30 dní od začatia konania, a zároveň zaradí dieťa do príslušnej triedy kmeňovej materskej školy. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení povolenia individuálneho vzdelávania nemá odkladný účinok.
(11) Po ukončení individuálneho vzdelávania podľa odseku 9 dieťa nemožno opätovne individuálne vzdelávať podľa odseku 2 písm. b).“.
9.V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu. Materská škola z hľadiska organizácie výchovy a vzdelávania poskytuje
a)poldennú výchovu a vzdelávanie alebo
b)celodennú výchovu a vzdelávanie.“.
10.V § 28 odsek 5 znie:
„(5) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením;31) tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.“.
11.V § 28 ods. 6 písmeno a) znie:
„a) ktoré plní povinnú školskú dochádzku,“.
12.V § 28 odseky 8 a 9 znejú:
„(8) Deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, sa spravidla zaraďujú do samostatnej triedy. Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zaraďujú do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemožno zaradiť dieťa výlučne z dôvodu, že pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia; ak takú samostatnú triedu tvoria len deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v triede môže byť najviac 16 detí. Samostatné triedy možno vytvárať aj pre deti, ktoré sa učia cudzí jazyk; najvyšší počet detí v takejto triede je 12. V materskej škole možno so súhlasom zriaďovateľa vytvoriť triedy na rozvíjanie nadania detí v estetickej oblasti, intelektuálnej oblasti alebo v športovej oblasti. Triedu na rozvíjanie nadania v materskej škole možno vytvoriť najviac s 12 deťmi; na prijatie dieťaťa do tejto triedy sa vyžaduje informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa a súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Individuálnu
logopedickú činnosť zabezpečuje v materskej škole logopéd, ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.
(9) Najvyšší počet detí v triede materskej školy je
a) 18 v triede pre deti vo veku dva roky až tri roky,
b) 20 v triede pre deti vo veku tri roky až štyri roky,
c) 21 v triede pre deti vo veku štyri roky až päť rokov,
d) 22 v triede pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov,
e) 21 v triede pre deti vo veku dva roky až šesť rokov.“.
13.V § 28 ods. 10 písmeno c) znie:
„c) opakovania povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole alebo“.
14.V § 28 ods. 15 sa za slovo „zástupcov“ vkladajú slová „alebo nimi splnomocnenej osoby“.
15.V § 28 odsek 17 znie:
„(17) Riaditeľ materskej školy určuje zaradenie dieťaťa do triedy.“.
16.V § 29 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „s možnosťou zriadenia nultého ročníka“.
17.V § 29 ods. 5 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
18.V § 29 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 18 sa označujú ako odseky 7 až 17.
19.V § 29 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).
20.V § 29 ods. 14 a § 29 ods. 17 sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“.
21.V § 29 ods. 15 sa slová „8 a 15“ nahrádzajú slovami „7 a 14“.
22.V § 29 ods. 16 sa slová „8 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „7 písm. a) až c)“.
23.V § 55 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nultého ročníka, prípravného ročníka a“.
24.V § 55 ods. 7 sa vypúšťajú slová „nultého ročníka, prípravného ročníka,“.
25.§ 59 vrátane nadpisu znie:
§ 59
Prijímanie na predprimárne vzdelávanie
(1) Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od dovŕšenia troch rokov jeho veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole, je predprimárne
vzdelávanie povinné.
(2) Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je absolvovanie predprimárneho vzdelávania povinné. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ školy a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho zriadené.
(3) Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v prítomnosti dieťaťa v čase od 1. mája do 31. mája.
(4) Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku možno prijať na predprimárne vzdelávania, ak v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
(5) Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom určí miesto a termín podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok a podmienky na prijatie zverejní podľa odseku 2.
(6) Riaditeľ materskej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa osobitného predpisu.47) V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ materskej školy určiť adaptačný pobyt dieťaťa alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nesmie diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť jeden rok.
(7) Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, neabsolvuje zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole podľa § 20 ods. 2.
(8) Ak sa zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na plnenie povinnej školskej dochádzky do inej materskej školy ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, absolvuje s dieťaťom zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole podľa § 20 ods. 2.
(9) Do materskej školy pri zdravotníckom zariadení prijíma riaditeľ materskej školy dieťa, ktoré nastúpilo na liečbu, liečebný pobyt alebo ozdravný pobyt na základe písomného odporúčania jeho ošetrujúceho lekára.
(10) Dieťa možno podľa kapacitných možností materskej školy prijať na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.“.
26.V § 60 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „na začatie plnenia povinnej školskej dochádzky“ a vypúšťa sa druhá veta.
27.V § 60 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
28.V § 61 ods. 3 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
29.V § 97 odsek 3 znie:
„(3) Základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením spravidla deväť desať ročníkov.“.
30.V § 103 ods. 9 písm. b) sa za slová „prijatie do“ vkladá slovo „základnej“.
31.V § 107 ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a b) a na konci sa pripájajú slová „do špecializovanej triedy podľa § 29 ods.10“.
32.V § 144 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné ,“.
33.V § 160 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z. a zákona č. .../2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odsek 12 znie:
„(5) Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak
a)zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku,
b)dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole, neospravedlnene vynechá viac ako dva dni v mesiaci alebo
c)dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo v strednej škole, neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.
2.V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmená d) až n) sa označujú ako písmená b) až l).
3.V § 5 odsek 14 znie:
„(14) Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o
a)prijatí dieťaťa do materskej školy,
b)prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,
c)prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak nejde o povinnú školskú dochádzku,
d)oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinnú školskú dochádzku,
e)povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa,
f)opakovaní povinného predprimárneho vzdelávania,
g)veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa,
h)predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinnú školskú dochádzku,
i)určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, ak nejde o plnenie povinnej školskej dochádzky.“.
4.V § 6 ods. 3 písm. b) sa za slovo „v“ vkladajú slová „materských školách a“.
5.V § 6 ods. 4 sa za slovo „dochádzku“ vkladajú slová „dieťaťa alebo“.
6.§ 6 sa dopĺňa odsekom 25, ktorý znie:
„(25) Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods.14).“.
7.V § 6 ods. 12 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) poskytuje finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a materských škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,“.
Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená f) až l).
8.V § 6 ods. 12 písm. i) štvrtom bode sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a počet detí, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v materskej škole,“.
9.V § 6 ods. 24 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje len pre deti, ktoré v materskej škole neplnia povinnú školskú dochádzku.“.
10.§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Školský obvod
(1)Obec určí všeobecne záväzným nariadením na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky školský obvod pre každú
a)materskú školu zriadenú obcou,
b)základnú školu zriadenú obcou.
(2) Školský obvod tvorí územie obce alebo jej časť.
(3)Školský obvod pre materskú školu je zhodný so školským obvodom pre základnú školu, ak je v príslušnej obci zriadená materská škola aj základná škola, inak sa určí samostatný školský obvod pre materskú školu alebo pre základnú školu.
(4)Pri určovaní spoločného školského obvodu sa zohľadňuje
a)kapacita budov vo vlastníctve obce, budov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe obce a budov, ktoré má obec v nájme, a
1.uskutočňuje sa v nich výchova a vzdelávanie alebo
2.sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na výchovu a vzdelávanie,
b)vzdialenosť z miesta trvalého pobytu dieťaťa alebo žiaka do školy tak, aby nebolo ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky,
c)dopravná infraštruktúra obce,
d)záujem obyvateľov obce, ktorí v nej majú trvalý pobyt, o výchovu a vzdelávanie detí a žiakov na území tejto obce v
1.štátnom jazyku alebo
2.jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(5)Ak obec nezriadi materskú školu alebo ak nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode materskej školy alebo na spoločnom školskom obvode základnej školy; za územie obce sa na tento účel považuje aj územie susedných obcí, pre ktoré sa určiť spoločný školský obvod materskej školy alebo spoločný obvod základnej školy. Spoločný školský obvod určený na základe dohody zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka, ak odsek 6 neustanovuje inak.
(6)Ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce z dôvodu, že dohoda o spoločnom školskom obvode nebola neuzatvorená, okresný úrad v sídle kraja určí spoločný školský obvod materskej školy alebo spoločný školský obvod základnej školy.
(7)Ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky na území obce z dôvodu, že dohoda o spoločnom školskom obvode bola uzavretá bez zohľadnenia skutočností podľa odseku 3, okresný úrad v sídle kraja takto určený spoločný školský obvod zruší a určí nový spoločný školský obvod. Nový spoločný školský obvod vzniká od začiatku školského roka, ktorý nasleduje po jeho určení.“.
11.V § 10 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) materské školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,“.
Doterajšie písmená a) až m) sa označujú ako písmená „b) až n)“.
12.V § 10 ods. 1 písm. n) sa slová „až j)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
13.V § 10 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“ a za slovo „prípadoch“ sa vkladajú slová „dieťa navštevuje materskú školu alebo“.
14.V § 10 ods. 3 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
15.V § 10 ods. 4 sa za slovo „dochádzku“ vkladajú slová „ dieťaťa alebo“.
16.V § 10 ods. 5 písm. b) sa za slovo „riaditeľ“ vkladajú slová „materskej školy alebo riaditeľ“.
17.V § 18 ods. 4 sa za slovo „pre“ vkladajú slová „všetky deti a“.
18.V § 37 odsek 1 znie:
„(1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak
a)zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku,
b)dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole, neospravedlnene vynechá viac ako tri dni v mesiaci alebo
c)dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo v strednej škole, neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.“.
19.V § 37a odsek 1 znie:
„(1) Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak
a)zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku,
b)dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v materskej škole, neospravedlnene vynechá viac ako tri dni v mesiaci alebo
c)dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo v strednej škole, neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.“.
20.V § 38 ods. 4 sa pred slová „§ 5 ods. 15“ vkladajú slová „§ 5 ods. 14 okrem rozhodovania vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku dieťaťa,“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z. a zákona č. .../2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 1 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky“ nahrádzajú slovami „plnia povinnú školskú dochádzku“.
2.V § 6b odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok pozostáva z príspevku na výchovu a vzdelávanie na
a)deti materskej školy, v ktorej plnia povinnú školskú dochádzku a
b)deti materskej školy, ktoré členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
(2) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, sa určí ako súčet
a) súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 80 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku a
b) súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 80 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.“.
3.V § 6b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na deti, ktoré členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, sa určí ako súčet
a) súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku a
b) súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, v školskom roku, ktorý sa začína v bežnom kalendárnom roku.
(4) Dátum rozhodujúci pre počet detí použitý pri určovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie je podľa § 7 ods. 4.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4.V § 6b ods. 6 písm. a) a b) sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.
5.V § 6b sa za odsek 6 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi podľa odseku 1 písm. a) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré plnia v príslušnej materskej škole povinnú školskú dochádzku, a to len na
a) osobný príplatok alebo odmenu pedagogických zamestnancov materskej školy podľa osobitného predpisu,23h) ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
b) zabezpečenie pedagogického asistenta pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) zabezpečenie odborných zamestnancov materskej školy, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,23h)
d) individuálne vzdelávanie detí,
e) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
1. didaktickou technikou,
2. učebnými pomôckami,
3. pracovnými zošitmi a pracovnými listami,
4. kompenzačnými pomôckami,
f) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu,23ha)
g) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí,
h) vybavenie exteriéru materskej školy
1. záhradným náradím, náčiním a hrovými prvkami na rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí,
2. učebnými pomôckami na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti a matematickej gramotnosti detí.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
6.V § 6b ods. 8 úvodnej vete sa za číslo „1“ vkladajú slová „písm. b)“ a v písmene a) sa za slovo „odmenu“ vkladá slovo „pedagogických“.
7.V § 8b ods. 1 šiestom bode a siedmom bode sa číslo „4“ nahrádzajú číslom „6“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.