NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a zákona č. 350/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 19 písm. b) znie:
b) nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo na náhradu škody, to neplatí, ak ide o žalobu o náhradu škody a nemajetkovú ujmu v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) podľa § 26a alebo ide o žalobu o náhradu škody a nemajetkovú ujmu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci2) podľa § 26b.“.
2. Za § 26 sa dopĺňajú § 26a a § 26b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
§26a
Príslušnosť v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1)Na konanie v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je príslušný
a) Okresný súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre,
b) Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne,
c) Okresný súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2) Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa odseku 1 je príslušný
a) Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. a),
b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. b),
c) Krajský súd v Košiciach pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. c).
§ 26b
Príslušnosť v sporoch o náhradu škody
a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci
(1)Na konanie v sporoch o náhradu škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci je príslušný
a)Okresný súd Bratislava I pre obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Nitre,
b)Okresný súd Banská Bystrica pre obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline a Krajského súdu v Trenčíne,
c)Okresný súd Košice pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.
(2)Na konanie o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v konaní v sporoch podľa odseku 1 je príslušný
a)Krajský súd v Bratislave pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. a),
b)Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. b)
c)Krajský súd v Košiciach pre obvody súdov uvedených v odseku 1 písm. c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
1) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. Tretia časť druhá hlava sa dopĺňa štvrtým dielom a piatym dielom, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„ŠTVRTÝ DIEL
ŽALOBA O NÁHRADU ŠKODY A MAJETKOVEJ UJMY
V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 323a
Žaloba o náhrade škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona je spor medzi žalobcom fyzickou osobou, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach, zdraví, dôstojnosti, majetku, osobnostných právach alebo iných právach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a žalovaným, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
§ 323b
Žalobca sa môže dať v spore o náhrade škody proti štátu zastupovať osobitným subjektom zriadeným na ochranu práv obetí trestných činov.3) Ustanovenia prvej časti piatej hlavy piateho dielu tohto zákona tým nie sú dotknuté.
§ 323c
Súd pri prvom procesnom úkone žalobcu zrozumiteľným spôsobom preukázateľne poučí o
a)možnosti zastúpenia,
b)jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
§ 323d
Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to potrebné alebo účelné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz; na tento účel je žalovaný povinný poskytnúť súdom vyžadovanú súčinnosť.
§ 323e
(1) Žalobca môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú.
(2) Žalovaný je povinný preukázať, že k porušeniu práv žalobcu, k vzniku škody alebo k vzniku nemajetkovej ujmy nedošlo, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k pochybeniu žalovaného pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti.
§ 323f
Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie a o sudcovskej a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú, ak by ich uplatnenie bolo v neprospech žalobcu.
§ 323g
Súd na prejednanie sporu spravidla nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadiť, ak s tým strany súhlasia a neodporuje to účelu tohto zákona.
§ 323h
Na konanie podľa tohto dielu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené inak.
PIATY DIEL
ŽALOBA O NÁHRADE ŠKODY A NEMAJETKOVEJ
UJMY PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI
§ 323i
Žaloba o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci na účely tohto zákona je spor medzi žalobcom fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá tvrdí, že bola poškodená na svojich právach, majetku, osobnostných alebo iných právach pri výkone verejnej moci, a žalovaným, ktorým je Slovenská republika.
§ 323j
Žalobca sa môže dať v spore o náhrade škody proti štátu zastupovať advokátom alebo osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou.4) Ustanovenia prvej časti piatej hlavy piateho dielu tohto zákona tým nie dotknuté.
§ 323k
Súd pri prvom procesnom úkone žalobcu zrozumiteľným spôsobom preukázateľne poučí
a)možnosti zastúpenia,
b)jeho procesných právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej poučovacej povinnosti, ale poučí ho aj o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť, o možnosti podať návrh na neodkladné opatrenie alebo zabezpečovacie opatrenie a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie jeho práv.
§ 323l
Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to potrebné alebo účelné pre rozhodnutie vo veci. Súd aj bez návrhu obstará alebo zabezpečí taký dôkaz; na tento účel je žalovaný povinný poskytnúť súdom vyžadovanú súčinnosť.
§ 323m
(1)Žalobca môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú.
(2) Žalovaný je povinný preukázať, že k porušeniu práv žalobcu, k vzniku škody alebo k vzniku nemajetkovej ujmy nedošlo, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k pochybeniu štátu pri výkone verejnej moci.
§ 323n
Ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie, zákonnej a sudcovskej koncentrácii konania sa nepoužijú, ak by ich uplatnenie bolo v neprospech žalobcu.
§ 323o
Súd na prejednanie sporu spravidla nariadi pojednávanie. Pojednávanie nie je potrebné nariadiť, ak s tým strany súhlasia a neodporuje to účelu tohto zákona.
§ 323p
Na konanie podľa tohto dielu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené inak.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
3) Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) Zákon č. 365/ 2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z. a zákona č. 345/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 4 odsek 1 sa vkladá písm. l), ktoré znie:
„l) o náhrade škody a nemajetkovej ujmy pri výkone verejnej moci a v konaní o náhrade škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré mu boli spôsobené nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti alebo vznikli v súvislosti s nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti.“.
2. Za § 18i sa vkladá § 18j, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 18j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2019
V konaniach, ktoré boli začaté pred účinnosťou tohto zákona, súd vyzve poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku. Ak súd pred účinnosťou tohto zákona vyzval poplatníka na zaplatenie súdneho poplatku a súdny poplatok nebol do účinnosti tohto zákona zaplatený,
nemožno jeho zaplatenie vymáhať. Nezaplatenie súdneho poplatku, na ktorého úhradu bol poplatník pred účinnosťou zákona vyzvaný, nie je počnúc dňom účinnosti tohto zákona zákonným dôvodom na zastavenie konania podľa § 10 ods. 1. Rozhodnutia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ktoré do účinnosti tohto zákona nenadobudli právoplatnosť sa dňom účinnosti tohto zákona zrušujú a súd v konaní o podanej žalobe riadne pokračuje. Súdne poplatky, zaplatené do účinnosti tohto zákona, sa nevracajú.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.