DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len návrh zákona“) na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová, Boris Kollár, Petra Krištúfková.
Súčasne platný zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojom obsahu upravuje vykonávanie pitvy, ale neumožňuje pozostalým oprávneným osobám získať podrobnú správu z pitvy, pretože nie je súčasťou zdravotnej dokumentácie. Táto dokumentácia je však podstatná k ustáleniu skutočnej príčiny smrti pre účely znaleckého dokazovania a sprístupňuje sa na dožiadanie súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní, čím pozostalí priamo nútení podať trestné oznámenie alebo civilnú žalobu, aby sa „dostali“ k pitevnému protokolu.
Podľa zákon č. 581/2004 Z. z. je príslušná zdravotná poisťovňa povinná poslať poistencovi, na základe jeho písomnej žiadosti, úplný výpis z účtu poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku uhradenej úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa odseku 2 písm. b) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasne upovedomí poistenca, že môže oznámiť zdravotnej poisťovni, ak sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť uvedená vo výpise z účtu poistenca. Zákon č. 581/2004 Z. z. však neumožňuje pre oprávnené osoby vydávanie dokumentácie - výpisu z účtu poistenca zdravotnými poisťovňami po smrti poistenca - pacienta s odôvodnením, že smrťou poisteného poistný vzťah zanikol a zákon neupravuje možnosť zdravotnej poisťovne sprístupniť tieto údaje, a to ani príbuzným - oprávneným osobám.
Cieľom návrhu zákona je umožniť oprávnenej osobe, na základe písomnej žiadosti, nahliadnutie a vyhotovenie si fotokópie z protokolu o pitve a poskytnutie úplného výpisu z účtu poistenca zdravotnou poisťovňou.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Prijatie návrhu zákona nemá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, ktoré uvedené v doložke vplyvov, nemá vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca osobe s oprávnením nahliadať do zdravotnej dokumentácie na základe jej písomnej žiadosti.
K bodu 2
Navrhuje sa možnosť sprístupnenia protokolu z pitvy osobám so zákonným oprávnením nahliadať do zdravotnej dokumentácie po smrti pacienta, a to formou nahliadnutia a vyhotovenia fotokópií.
Čl. II
Ustanovuje sa účinnosť zákona dňom 1. augusta 2019.