DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
250/2012
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót.
Predložený návrh zákona predstavuje technickú novelu zákona o regulácii, ktorá reaguje na podnety z praktickej aplikácie zákona a prináša zmeny, ktoré prispievajú k jeho lepšej aplikácii.
Ide o upresnenie vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému, ďalej sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne negatívne sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. augusta 2019.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhované znenie precizuje súčasný text zákona o regulácii a vyplýva z aplikačnej praxe.
K bodu 2
Navrhované znenie sprísňuje doterajšie podmienky pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému a to pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému. Bližšie sa špecifikuje kompetencia úradu určiť individuálnu sadzbu tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Ide o podniky zabezpečujúce primárnu výrobu, ktoré podstatné pre riadne fungovanie ekonomiky v Slovenskej republike s vysokou elektroenergetickou náročnosťou. Doterajšia podpora vo forme obmedzenia výšky platieb tarify za prevádzkovanie systému by mala chrániť veľkých odberateľov elektriny pred nadmernými nákladmi spôsobenými platbou plnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému, ktoré by inak v dôsledku ich vysokej úrovne odberu elektriny vytvorili neprimeranú finančnú záťaž, spôsobilú ovplyvniť ich konkurencieschopnosť na európskom a globálnom trhu.
K bodu 3
V zmysle súčasného znenia § 14 ods. 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach regulované subjekty oprávnené požiadať o zmenu cenového rozhodnutia pri zmene ceny elektriny na stanovenie doplatku alebo príplatku, ale aj pri zmene technológie výroby elektriny, ak k nim došlo v priebehu obdobia poberania podpory doplatkom. To je odôvodnené, ak rekonštrukcie zariadení prebiehajú vo viacerých etapách, najmä v prípade zložitých priemyselných prevádzok, kde je výroba elektriny len doplnkovou činnosťou, ale účinne prispieva k plneniu cieľov štátu v oblasti ochrany ovzdušia a energetickej efektívnosti. Jedným z účelov vládnej novely zákona č. 309/2009 Z. z. z roku 2018 bolo podriadiť výstavbu a rekonštrukciu zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby novým legislatívnym pravidlám, ktoré zabezpečia, že prevádzková podpora sa bude po novom poskytovať len zariadeniam, ktoré uspejú v aukciách a splnia sprísnené podmienky.
Z dôvodu predídenia prípadným interpretačným problémom vznikajúcim pri implementácii nových pravidiel podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby sa preto navrhuje obmedziť lehota, počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách prebiehajúcich vo viacerých etapách a dokončených v priebehu obdobia poberania podpory, a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia. Po uplynutí tejto lehoty budú môcť byť vydané len nové cenové rozhodnutia regulovaným
subjektom, ktoré splnia sprísnené podmienky podpory (najmä uspejú v aukciách).
K bodu 4
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v roku 2018 vydal podľa § 12, 13, 14 zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení účinnom do 31. 12. 2018 rozhodnutia v konaniach o cenovej a vecnej regulácii. Úrad v týchto konaniach určil rozhodnutím pre OKTE, a.s. tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzkovanie systému pre rok 2019.
Od 1. 1. 2019 je účinný zákon o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z., ktorý mení pravidlá pre priznanie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému.
V čase vydania cenového rozhodnutia úradu pre OKTE o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému nebolo ešte účinné znenie zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. a nebol ani účinný všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 1 písm. b) e), g) i), l), n) a o) zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
Vzhľadom na potrebu zachovania právnej a ekonomickej istoty a stability systému tarify za prevádzkovanie systému, jej uplatňovania a zúčtovania OKTE, a.s a účastníkmi trhu s elektrinou navrhujeme vyššie uvedené ustanovenie.
Dôvodom je odstránenie pochybností o spôsobe a výške účtovania tarify za prevádzkovanie systému v období roku 2019 do doby vydania nového cenového rozhodnutia úradu o určení tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. augusta 2019.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót
2. Názov návrhu zákona: Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
250/2012
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
b) v sekundárnom práve
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
Ak predmet návrhu zákona nie je v práve Európskej únie upravený, body 4 a 5 sa nevypĺňajú.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
250/2012
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Maroš Kondrót
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Možné interpretačné problémy a z nich vyplývajúce aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona.
3. Ciele a výsledný stav
Bezproblémová aplikácia zákona.
4. Dotknuté subjekty
Subjekty v pôsobnosti zákona o regulácii.
5. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nepredstavuje transpozíciu práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.