(Návrh)
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z .... 2019,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 zákona č. .../2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora sa dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby - podnikateľa do registra partnerov
verejného sektora je uvedený v prílohe č. 3.
(4) Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je
fyzická osoba - podnikateľ je uvedený v prílohe č. 4.“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
2. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 3 a 4, ktoré znejú:
2
„Príloha č. 3
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
VZOR
NÁVRH NA ZÁPIS ÚDAJOV
DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
(FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ)
Návrh podáva oprávnená osoba:
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
IČO
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Na základe § 5 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem zápis týchto údajov:
ÚDAJ
ZÁPIS
Partner verejného sektora
I
Obchodné meno
II
Sídlo Miesto podnikania
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
IČO/Dátum narodenia
3
ÚDAJ
ZÁPIS
Konečný užívateľ výhod
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
I
Titul za menom
II
Adresa trvalého pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
III
Dátum narodenia
IV
Štátna príslušnosť
V
Verejný funkcionár áno nie
ÚDAJ
ZÁPIS
Oprávnená osoba
Fyzická osoba
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Právnická osoba
I
Názov/obchodné meno
II
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
III
IČO
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
4
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis údajov do registra
partnerov verejného sektora a všetky prílohy priložené k návrhu na zápis sú pravdivé a úplné.
V
dňa
5
Príloha č. 4
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
VZOR
NÁVRH NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
(FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ)
Číslo zápisu:
Návrh podáva oprávnená osoba:
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
IČO
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Na základe § 9 zákona č. .../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujem (navrhujeme) zápis/výmaz týchto údajov:
Označiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Partner verejného sektora
Obchodné meno
Sídlo/Miesto podnikania
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
IČO/Dátum narodenia
6
Označiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Konečný užívateľ výhod
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Adresa trvalého pobytu
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
e) Štát
Dátum narodenia
Štátna príslušnosť
Verejný funkcionár áno nie
Označiť
zmenu
X
ÚDAJ
ZÁPIS
VÝMAZ
Oprávnená osoba
Fyzická osoba
Titul pred menom
Priezvisko
Meno
Titul za menom
Právnická osoba
Názov/obchodné meno
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
IČO
PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA:
Poradové
číslo
Názov prílohy
7
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto návrhu na zápis zmeny
zapísaných údajov do registra partnerov verejného sektora a všetky prílohy priložené
k návrhu na zápis sú pravdivé a úplné.
V
dňa
Doterajšie prílohy č. 3 až 8 sa označujú ako prílohy 5 až 10.
3. Príloha č. 7 znie:
8
„Príloha č. 7
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
OZNÁMENIE O OVERENÍ IDENTIFIKÁCIE
KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
Číslo zápisu:
Oznámenie podáva oprávnená osoba:
BYDLISKO/MIESTO PODNIKANIA/SÍDLO
TITUL PRED MENOM
MENO
PRIEZVISKO/ OBCHODNÉ MENO/NÁZOV
TITUL ZA MENOM
IČO
Názov ulice/verejného priestranstva
Súpisné/Orientačné číslo
Názov obce
PSČ
Oznámenie sa týka partnera verejného sektora:
Partner verejného sektora
Fyzická osoba
Titul pred menom
Meno
Priezvisko
Titul za menom
Právnická osoba/Fyzická osoba-podnikateľ
Názov/obchodné meno
I
Právna forma
II
Bydlisko/Miesto podnikania/Sídlo
a) Názov ulice/verejného priestranstva
b) Súpisné/Orientačné číslo
c) Názov obce
d) PSČ
III
IČO/Dátum narodenia
Na základe § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. potvrdzujem overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ako aj to, že nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod ani údajov o ňom.
9
Dôvod overenia:
Dátum overenia:
k 31. decembru kalendárneho roka
v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
v súvislosti s plnením zo zmluvy
Iný dôvod
V
dňa
10
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
Gábor Gál
minister spravodlivosti Slovenskej republiky