1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) došlo v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ v tzv. prvej vlne znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy k zrušeniu povinností predkladania výpisov z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností a registra trestov ako povinných príloh v listinnej podobe. Fyzické osoby a právnické osoby v mnohých konaniach na základe osobitných zákonov naďalej povinné preukazovať prostredníctvom výpisov a potvrdení orgánom verejnej moci ďalšie skutočnosti, ktoré evidované v informačných systémoch verejnej správy.
Cieľom predkladaného návrhu je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy, rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe. Ide o nasledovné potvrdenia a výpisy
potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
potvrdenie o návšteve školy a
výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.
Návrh zákona v jednotlivých novelizačných článkoch vypúšťa z osobitných predpisov zákonnú povinnosť fyzických osôb a právnických osôb na účel preukázania skutočností prikladať k žiadostiam listinné výpisy a potvrdenia resp. dokladovať nimi skutočnosti, ktoré si orgány verejnej moci vedia preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.
Návrh zákona zároveň reaguje na potrebu niektorých dodatočných legislatívnych úprav, ktoré vyplynuli z praxe po nadobudnutí účinnosti zákona proti byrokracii.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na služby verejnej správy pre občana, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti. Nebude mať vplyv na životné prostredie, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ani sociálne vplyvy. Uvedené vplyvy bližšie špecifikované v doložke vybraných vplyvov.
2
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
február 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
apríl 2019
2. Definícia problému
Problém, na ktorý novela zákona proti byrokracii reaguje, je v súčasnosti stále aktuálna a platná požiadavka orgánov verejnej moci v konaniach voči fyzickým a právnickým osobám a pri úradnej činnosti dokladať skutočnosti obsiahnuté v potvrdeniach a výpisoch v listinnej podobe. Je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností uvedených v dokladaných listinných potvrdeniach a výpisoch príslušných registrov, ak si tieto skutočnosti vedia samé preveriť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich činnosti a zároveň ich od fyzických a právnických osôb požadovať za poplatok.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je pokračovať v snahe o odbúranie administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb prostredníctvom tzv. druhej vlny znižovania administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a rozšíriť rozsah údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, ktoré už fyzické osoby a právnické osoby nebudú musieť orgánom verejnej moci predkladať v listinnej podobe, keďže si tieto skutočnosti orgány verejnej moci môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup. Druhá vlna znižovania byrokracie odbremení fyzické osoby a právnické osoby od povinnosti predkladania nasledovných potvrdení a výpisov:- potvrdenie o daňových nedoplatkoch,
3
- potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení,- potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, - potvrdenie o návšteve školy a - výpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií.
4. Dotknuté subjekty
Fyzické osoby, právnické osoby, orgány verejnej moci
5. Alternatívne riešenia
1. Zachovanie súčasného stavu - Táto alternatíva nie je vhodná z dôvodu zbytočného administratívneho zaťažovania fyzických osôb a právnických osôb pri kontakte so štátom, čo im prináša zvýšené finančné i časové náklady.2. Zvolená alternatíva - Nakoľko štát už dnes disponuje údajmi, ktoré napriek tomu opakovane žiada od fyzických a právnických osôb pri väčšine životných situácií, v ktorých prichádzajú do kontaktu, je neúčelné aby štát neustále opakovane od fyzických a právnických osôb preukazovanie jemu známych skutočností naďalej žiadal dokladaním potvrdení a výpisov v listinnej podobe.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? 💧 Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
4
Vplyvy na informatizáciu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Tibor Gajda, BSBA, Oddelenie riadenia IT zdrojov verejnej správy, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, tibor.gajda@vicepremier.gov.sk, 02/20928192
12. Zdroje
Dáta - Štatististický úrad SRPočetnosti - jednotlivé registreSprávne poplatky - jednotlivé registreTechnické riešenie - jednotlivé registre, NASES, niektoré OVMSpolupráca so zdrojovými registrami a ich odbornou pracovnou silou.
Zoznam zdrojových registrov (jednotlivé registre):
IS SP – Informačný systém sociálnej poisťovne
RIS – Rezortný informačný systém ministerstva školstva vedy a výskumu SR
IS Dôvera – Informačný systém zdravotnej poisťovne Dôvera
IS Union – Informačný systém zdravotnej poisťovne Union
IS ZP – Informačný systém všeobecnej zdravotnej poisťovne
IS RPO – Informačný systém registra právnických osôb, ktorý obsahuje potrebné dáta o výpisoch z ministerstva vnútra SR
IS FS – Informačný systém finančnej správy
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K vplyvom na informatizáciu
Komisia súhlasí s tým, že predmetný materiál predpokladá pozitívne vplyvy na informatizáciu. V časti 6.2. je uvedený isvs_4858 IS SP informačný systém sociálnej poisťovne, ktorý je však podľa MetaIS, zneplatnený. Naviac, uvedený systém bol v minulosti zapísaný do MetaIS s odlišným názvom systému. Uvedenú skutočnosť je potrebné uviesť do súladu s reálnym stavom.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
5
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do Doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Vyhodnotenie pripomienok: Pripomienky Komisie boli akceptované a zapracované.
6
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
-7 018,75
-28 075
-28 075
-28 075
Všeobecná pokladničná správa
-7 018,75
-28 075
-28 075
-28 075
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
-7 018,75
-28 075
-28 075
-28 075
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
6 228 850
612 000
492 000
240 000
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie zdrojových registrov
4 258 000
612 000
429 000
240 000
Ministersvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - prispôsobenie IS RIS
1 106 850
0
0
0
Ministerstvo financií SR - Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM
264 000
0
0
0
Ministerstvo financií SR - Finančná správa SR – prispôsobenie IS FS
100 000
0
0
0
Ostatné orgány verejnej moci – Sociálna poisťovňa – prispôsobenie IS SP
500 000
0
0
0
7
z toho:
- vplyv na ŠR
5 728 850
612 000
492 000
240 000
Rozpočtové prostriedky
5 728 850
612 000
492 000
240 000
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
500 000
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
5
5
5
5
- vplyv na ŠR
5
5
5
5
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
35 570
106 700
106 700
106 700
- vplyv na ŠR
35 570
106 700
106 700
106 700
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
6 228 850
612 000
492 000
240 000
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie zdrojových registrov
4 258 000
612 000
492 000
240 000
Ministersvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - prispôsobenie IS R IS
1 106 850
0
0
0
8
Ministerstvo financií SR - Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM
264 000
0
0
0
Ministerstvo financií SR - Finančná správa SR – prispôsobenie IS FS
100 000
0
0
0
Ostatné orgány verejnej moci – Sociálna poisťovňa – prispôsobenie IS SP
500 000
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie návrhu bude zabezpečené v rámci rozpočtu verejnej správy.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh predpokladá zmenu existujúcej služby verejnej správy. Dnes sa v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a metodických pokynoch vyskytuje požiadavka na predkladanie potvrdení a výpisov od občana/podnikateľa v listinnej forme, na právne účely. Tieto potvrdenia a výpisy poskytované na určených miestach občanovi/podnikateľovi, a to po uhradení správneho poplatku štátu. Návrh predpokladá zmenu metodík a zákonov tak, aby si pomocou vhodného technického riešenia dokázali zamestnanci verejnej správy pozrieť potvrdenia, výpisy na právne účely, či informácie, ktoré majú referenčný charakter, a teda sa považujú za úplné a správne, za občana, bezodplatne a elektronicky.
9
Implementáciu návrhu bude zabezpečovať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR, Štatistickým úradom SR, Sociálnou poisťovňou SR, zdravotnými poisťovňami, DataCentrom elektronizácie územnej samosprávy Slovenska a Finančnou správou SR.
Kvantifikované výdavky na rok 2019 pre ÚPPVII na modul portálu pre orgány verejnej moci, integráciu zdrojových registrov, projektové riadenie, starostlivosť o konzumentov, biznis analýzy, školenia v sume, potrebnú publicitu a nové personálne kapacity v hodnote 4 258 000 eur a prispôsobenie informačných systémov pre MŠVVŠ SR v sume 1 106 850 eur, pre Ministerstvo financií SR - Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska v sume 264 000 eur, pre Sociálnu poisťovňu SR v sume 500 000 eur a pre Finančnú správu SR v hodnote 100 000 eur. Výdavky nevyhnutné pre realizáciu technického riešenia, školení, projektového riadenia a celý náklad spojený so zavádzaním novely do praxe pre jednotlivé orgány verejnej moci, ktoré budú môcť prostredníctvom kvalifikovaného technického riešenia nahliadať na dané výpisy a potvrdenia.
Služba bude poskytovaná zamestnancom verejnej správy, ktorí si priamo prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy vyžiadajú potvrdenia a výpisy, definované v tabuľke č. 1 za občana bezodplatne na zákonom stanovené účely.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
x zmena sadzby
x zmena v nároku
x nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
V návrhu meníme spôsob, objem aktivít sa nezmení.
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
10
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Vplyv na orgány verejnej moci predstavuje úspory bežných výdavkov vyplývajúcich z agendy vyhotovenia potvrdení a výpisov.
Výpočet vychádza z dát početností jednotlivých výpisov a potvrdení za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. Zohľadnením nákladov na materiál a prácu. Zohľadnená je taktiež delená účinnosť a nábehová krivka projektu.
Návrhom dochádza k zníženiu finančných nákladov na správnych poplatkoch za získavané a následne predkladané výpisy. Tieto výpisy budú k nahliadnutiu zamestnancom štátnej správy, na právne účely, bezodplatne, za podnikateľa/občana. Táto skutočnosť je kvantifikovaná v tabuľke „správne poplatky prepočítané s početnosťou a sumou (celkom)“.
Početnosti výpisov (spolu) s počtom strán v listinnej forme (Tabuľka č. 2.2.4.1):
Početnosti vydaných výpisov na všetkých miestach za akýmkoľvek účelom
Rok 2017
Priemerný počet A4
Počet A4 celkom
Potvrdenie o návšteve školy
1 200 000
1
1 200 000
Potvrdenie o nedoplatkoch na daniach
40 000
1
40 000
Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
200 000
1
200 000
Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
80 000
1
80 000
Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
262 000
1
262 000
Potvrdenie o dôchodkových dávkach
125 647
1
125 647
Výpis z registra nadácií
150
1
150
Výpis z registra občianskych združení
4100
1
4100
Výpis z registra neinvestičných fondov
150
1
150
Výpis z registra neziskových organizácií
1 185
1
1 185
Výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom
150
1
150
SPOLU
1 913 382
11
1 913 382
11
Správne poplatky prepočítané s početnosťou a sumou (celkom) (Tabuľka č. 2.2.4.2):
Správne poplatky nasledovne
Poplatok / Rok 2018
Početnosť
Celkom EUR
Potvrdenie o návšteve školy
0 eur
1200000
0 eur
Potvrdenie o nedoplatkoch na daniach
0 eur
40000
0 eur
Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
0 eur
200000
0 eur
Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
0 eur
80000
0 eur
Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
0 eur
262000
0 eur
Potvrdenie o dôchodkových dávkach
0 eur
125647
0 eur
Výpis z registra nadácií
5 eur
150
750
Výpis z registra občianskych združení
5 eur
4100
20500
Výpis z registra neinvestičných fondov
5 eur
150
750
Výpis z registra neziskových organizácií
5 eur
1185
5925
Výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom
5 eur
150
750
SPOLU
28 075
Úspory nákladov na prácu zamestnancov verejnej správy (Tabuľka č. 2.2.4.3):
Prepočet nákladov na vydanie výpisu v listinnej forme
Zamestnanec VS
Náklad na hodinu práce vo verejnej správe (super hrubá mzda)
9,75 eur
Priemerné trvanie vydania jedného potvrdenia , výpisu
20 min.
Náklad na priemerné trvanie vydania jedného potvrdenia, výpisu
3,25 eur
Celková početnosť vydaných potvrdení a výpisov za obdobie 12 mesiacov
1 913 382
Ročná úspora celkom
2 674 750 eur
Náklady na prácu zamestnancov verejnej správy spojené s novou povinnosťou vyhľadať si potvrdenia a výpisy za občana/podnikateľa (Tabuľka č. 2.2.4.4):
12
Prepočet nákladov na vydanie výpisu v listinnej forme
Zamestnanec VS
Náklad na hodinu práce vo verejnej správe (superhrubá mzda)
9,75 eur
Priemerné trvanie vyhľadanie jedného potvrdenia , výpisu
20 min.
Náklad na priemerné vyhľadanie jedného potvrdenia, výpisu
3,25 eur
Celková početnosť vyhľadaných potvrdení a výpisov za obdobie 12 mesiacov
1 913 382
Ročná úspora celkom
-2 674 750 eur
Poznámka: Presné rozloženie kvantifikovaných úspor a dodatočných nákladov spojených s vydávaním potvrdení a výpisov bude MF SR predložené po vypracovaní podrobnej analýzy konzumentov, ktorá je súčasťou dodávky riešenia. Úspory sú vyrátané kvalifikovaným odhadom, nakoľko neexistuje číselník, či register orgánov verejnej moci.
13
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)1
-7 018,75
-28 075
-28 075
-28 075
Rok 2019 je vypočítaný pomerne od účinnosti novely zákona s predpokladom 1.9.2019
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
-7 018, 75
-28 075
-28 075
-28 075
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Tabuľka č. 4
14
1. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – modul portál pre OVM a integrácie zdrojových registrov
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
4 258 000
612 000
492 000
240 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
35 570
106 700
106 700
106 700
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
12 430
37 300
37 300
37 300
Tovary a služby (630)2
4 114 000
468 000
348 000
96 000
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
4 258 000
612 000
492 000
240 000
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
15
2. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu – prispôsobenie IS RIS
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
1 106 850
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
1 106 850
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
1 106 850
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
16
3. Sociálna poisťovňa – prispôsobenie IS SP
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
500 000
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
500 000
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
500 000
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
17
4. Ministerstvo Financií SR - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska – prispôsobenie IS DCOM
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
264 000
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
264 000
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
264 000
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
5. Finančná správa SR – prispôsobenie IS Finančnej správy
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
18
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
100 000
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
100 000
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
100 000
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
19
MZDOVÉ DOPADY
1. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Modul integrácie údajov
Hodnoty sú uvádzané v EUR.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
poznámka
Počet zamestnancov celkom
5
5
5
5
z toho vplyv na ŠR
5
5
5
5
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
1 778,333
1 778,333
1 778,333
1 778,333
z toho vplyv na ŠR
1 778,333
1 778,333
1 778,333
1 778,333
Osobné výdavky celkom (v eurách)
48 000
144 000
144 000
144 000
Rok 2019 je vypočítaný pomerne od účinnosti novely zákona s predpokladom 1.9.2019
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
35 570
106 700
106 700
106 700
z toho vplyv na ŠR
35 570
106 700
106 700
106 700
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
12 430
37 300
37 300
37 300
20
z toho vplyv na ŠR
12 430
37 300
37 300
37 300
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
21
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Budú dotknuté všetky kategórie podnikateľských subjektov, ktorých sa týka povinnosť predkladania potvrdení a výpisov definovaných v tabuľke č.2
Tabuľka č.1
Právna forma
Počet
Akciové spoločnosti
5 387
Spoločnosti s ručením obmedzeným
200 782
Ostatné obchodné spoločnosti
1 317
Družstvá
1 367
Štátne podniky
13
Príspevkové organizácie
663
22
Rozpočtové organizácie
6 366
Živnostníci
323 948
Ostatné právne formy
33 050
Spolu subjekty podľa právnej formy
597 272
Zdroj: Štatistický úrad za rok 2017
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Návrh bol konzultovaný s jednotlivými zástupcami zdrojových registrov, partnermi projektu, bankovým sektorom, IT asociáciou, počas uplynulých mesiacov. Konzultácie boli uskutočnené osobne.
Body konzultácií:
-Návrh technického riešenia
-Metodika
-Súčasná prax
-Budúce praktické aplikovanie zákona
Výsledok konzultácii bol pozitívny v hľadaní riešení a ich aplikácie
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
23
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrhom dochádza k zníženiu finančných nákladov na správnych poplatkoch za získavané a následne predkladané výpisy definované v tabuľke č.2. Pri potvrdeniach nie sú vyberané správne poplatky. Tieto potvrdenia a výpisy budú k nahliadnutiu zamestnancom štátnej správy, na právne účely, bezodplatne, za právnickú osobu, elektronicky.
Tabuľka č.2
Správne poplatky nasledovne
Správne poplatky/Rok 2017
Početnosť výpisov/12 mes.
Celkom EUR
Potvrdenie o návšteve školy
0
480 000
0
Potvrdenie o nedoplatkoch na daniach
0
40 000
0
Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
0
80 000
0
Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
0
32 000
0
Výpis z registra nadácií
5
150
750
Výpis z registra občianskych združení
5
4 100
20 500
Výpis z registra neinvestičných fondov
5
150
750
Výpis z registra neziskových organizácií
5
1 185
5 925
Výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom
5
150
150
SPOLU
637 615
-28 075
Zdroj: jednotlivé registre
3.3.2 Nepriame finančné náklady
24
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zníženie nákladov na dopravu k miestu poskytovania služby. Vo výpočtoch dopravných nákladov sme vychádzali z kvalifikovaného odhadu priemerovaného nákladmi na prepravu pomocou osobného dopravného prostriedku (ODP) a nákladmi na prepravu verejným dopravným prostriedkom (VDP).
Tabuľka č.3
Názov nákladu
Priemerná cena VDP a ODP
Početnosť
Celkom v EUR
Náklad na dopravu k miestu poskytovania služby
2,2 eur
637 615
- 1 402 753
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Návrhom dochádza k zmene formy predkladania potvrdení a výpisov definovaných v tabuľke č.2. V priemere trvá podnikateľovi získanie jedného výpisu 1 hodinu. Priemerná cena 1 hodiny práce podnikateľa v národnom hospodárstve sa pohybuje na úrovni 7,05 eur. Počas analyzovaného obdobia (12 mesiacov) si podnikatelia vyžiadali spomínané potvrdenia a výpisy 637 615 krát, čo je približne polovica z celkového objemu vyžiadaných výpisov.
Úspora administratívnych nákladov na strane podnikateľov výpočet (Tabuľka č.4):
Správne poplatky nasledovne
Celková cena práce / priemerná mzda v NH
Početnosť výpisov / podnikatelia
Celkom v EUR
25
prepočítaná na 1 hod.
Administratívne náklady za 1 hodinu práce
7,7 eur
637 615
-4 909 635,5
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na jedného podnikateľa boli vypočítané podielom čiastkových úspor podľa kategórií a celkovej úspory a počtom podnikateľov z tabuľky č.1
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
-0,05 eur
- 28 075
Nepriame finančné náklady
-2,35 eur
- 1 402 753
Administratívne náklady
-8,22 eur
- 4 909 653,5
Celkové náklady regulácie
-10,62 eur
- 6 340 481,5
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
26
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrh nemá vplyv na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh nemá vplyv na inovácie.
27
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana
7.1 Identifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
7.1.1 Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcej služby verejnej správy alebo vytvorenie novej služby?
Zmena existujúcej služby (konkretizujte a popíšte)
Návrh predpokladá zmenu existujúcej služby verejnej správy. Dnes sa v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach a metodických pokynoch vyskytuje požiadavka na predkladanie potvrdení definovaných v tabuľke č. 1, v listinnej forme, na právne účely. Tieto potvrdenia sú poskytované na určených miestach občanovi. Návrh predpokladá zmenu metodík a zákonov tak, aby si pomocou vhodného technického riešenia dokázali zamestnanci verejnej správy pozrieť potvrdenia na právne účely, či informácie, ktoré majú referenčný charakter, a teda sa považujú za úplné a správne, za občana, bezodplatne a elektronicky.
Nová služba (konkretizujte a popíšte)
-
7.1.2 Špecifikácia služby verejnej správy, ktorá je dotknutá návrhom
Názov služby
Získavanie potvrdení, výpisov alebo informácií na právne účely elektronicky zamestnancom verejnej správy za občana, na zákonom stanovený účel.
Platná právna úprava, na základe ktorej je služba poskytovaná (ak ide o zmenu existujúcej služby)
Služba je dnes poskytovaná:
Potvrdenie o návšteve školy (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Potvrdenie o daňových nedoplatkoch (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení (zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
28
Subjekt, ktorý je na základe platnej právnej úpravy oprávnený službu poskytovať
Potvrdenia a výpisy definované v tabuľke č. sa poskytujú nasledovne:
Potvrdenie o návšteve školy - Príslušná škola
Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení - Príslušná pobočka zdravotnej poisťovne
Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení - Príslušná pobočka sociálnej poisťovne
7.1.3 O aký vplyv na službu verejnej správy ide?
Priamy vplyv (popíšte)
Meníme existujúcu službu návrhom novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) . Táto zmena má priamy dopad. Prostredníctvom návrhu novely zákona proti byrokracii meníme 43 zákonov. Týmito zmenami oslobodzujeme občana od povinnosti predkladať spomínané potvrdenia a výpisy z registrov v listinnej podobe.
Nepriamy vplyv (popíšte)
-
7.2 Vplyv služieb verejnej správy na občana
7.2.1 Náklady
Zníženie priamych finančných nákladov
Služba nepredpokladá zníženie priamych finančných nákladov, pretože tieto potvrdenia sú poskytované bezodplatne.
Tabuľka č. 1
Správne poplatky nasledovne
Rok 2017
Početnosť
Celkom EUR
Potvrdenie o návšteve školy
0 eur
720 000
0
Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
0 eur
120 000
0
Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
0 eur
48 000
0
29
Potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia
0 eur
262 000
0
Potvrdenie o dôchodkových dávkach
0 eur
125 647
0
SPOLU
1 275 647
0
Zvýšenie priamych finančných nákladov
-
Zníženie nepriamych finančných nákladov
Zníženie nákladov na dopravu k miestu poskytovania služby. Vo výpočtoch dopravných nákladov sme vychádzali z kvalifikovaného odhadu priemerovaného nákladmi na prepravu pomocou osobného dopravného prostriedku (ODP) a nákladmi na prepravu verejným dopravným prostriedkom (VDP).
Tabuľka č. 2
Názov nákladu
Priemerná cena VDP a ODP
Početnosť
Celkom v EUR
Náklad na dopravu k miestu poskytovania služby
2,2 eur
1 275 647
-2 806 423,4
Zvýšenie nepriamych finančných nákladov
-
7.2.2 Časový vplyv
Zvýšenie času vybavenia požiadavky (popíšte)
-
Zníženie času vybavenia požiadavky (popíšte)
Zníženie nepriamych finančných nákladov na vybavenie požiadavky – v porovnaní so súčasnosťou
Vysvetlenie:Získanie jedného potvrdenia, či výpisu na právne účely trvá občanovi v priemere 1 hodinu. V
30
analyzovanom období za 12 mesiacov bolo vyžiadaných 1 275 647 potvrdení a občania tak strávili v priemere 1 275 647 hodín získavaním týchto potvrdení. V návrhu predpokladáme šetrenie celého času (1h) občanovi, nakoľko tieto potvrdenia bude za neho získavať priamo štátny zamestnanec, ako účastník konania, pre účely na to určené, bezodplatne.
Tabuľka č. 3
Názov nákladu
Celková cena práce / priemerná mzda v NH prepočítaná na 1 hod.
Početnosť výpisov / podnikatelia
Celkom v EUR
Administratívne náklady za 1 hodinu práce
7,7 eur
1 275 647
-9 822 481,9
7.2.3 Ktorá skupina občanov bude predloženým návrhom ovplyvnená?
Špecifikujte skupinu občanov, ktorá bude návrhom ovplyvnená (napr. držitelia vodičských oprávnení). Aká je veľkosť tejto skupiny?
Predloženým návrhom bude ovplyvnená široká skupina občanov.
7.2.4 Vyplývajú z návrhu pre občana pri vybavení svojej požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
-
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Občanovi zaniká povinnosť predkladať potvrdenia definované v tabuľke č. 1 na právne účely v procese správneho alebo iného konania, kde sa toto potvrdenie zákonne požaduje.
7.3 Vplyv na procesy služieb vo verejnej správe
7.3.1 Ktoré sú dotknuté subjekty verejnej správy?
Ktoré subjekty verejnej správy sú účastné procesu poskytnutia služby?
Dotknuté sú všetky orgány verejnej moci bližšie špecifikované v návrhu.
31
7.3.2 Vyplývajú z návrhu pre orgán verejnej správy pri vybavení požiadavky nové povinnosti alebo zanikajú už existujúce povinnosti?
Nové povinnosti (identifikujte)
Orgánu verejnej správy pribudne povinnosť získavať potvrdenia, výpisy, či informácie na právne účely v procese správneho alebo iného konania, kde sa tieto zákonne požadujú, za občana, a to elektronicky.
Zanikajúce povinnosti (identifikujte)
Orgánu verejnej správy zanikne povinnosť žiadať potvrdenia definované v tabuľke č. 1 na právne účely v procese správneho alebo iného konania, kde sa tento výpis zákonne požaduje v listinnej forme.
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
32
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
B
as_53835
Získavanie údajov z iných systémov prostredníctvom integrácie
5
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_5836
IS CSRÚ - Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy
B
isvs_8213
IS JVP - Informačný systém Jednotného výberu poistného
B
isvs_6092
RIS - Rezortný informačný systém
B
isvs_6391
Dátové centrum obcí a miest (DCOM)
B
isvs_8375
IS FS – Centrálny register finančnej správy (CRFS)
33
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
X
34
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
2. Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5. doložky zlučiteľnosti.
35
DÔVODOVÁ SPRÁVA
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 5
Navrhovaná úprava zohľadňuje rozšírenie pôsobnosti zákona o poskytovanie údajov na účel preukázania splnenia podmienky podľa osobitných predpisov teda skutočností či fyzická osoba alebo právnická osoba alebo nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Tieto údaje obsiahnuté v informačných systémoch zdravotných poisťovní, ktoré však nie informačnými systémami verejnej správy.
K bodu 2
Podľa aktuálneho znenia § 1 ods. 1 druhej vety zákona proti byrokracii údaje a výpisy získané z informačných systémov verejnej správy sa považujú za skutočnosti všeobecne známe, okrem údajov a výpisov z registra trestov vzhľadom na ich povahu a citlivosť. Vzhľadom na skutočnosť, že predkladanou novelou zákona proti byrokracii sa rozširuje okruh údajov resp. informačných systémov, z ktorých si budú orgány verejnej moci údaje poskytovať i o ďalšie údaje, ktoré svojou povahou citlivé alebo napríklad predmetom daňového tajomstva, je potrebné rozšíriť okruh uvedenej výnimky. Avšak údaje získavané z informačných systémov Finančnej správy, Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a postupom času i z ďalších evidencií, o ktoré sa plánuje v ďalších etapách zákon proti byrokracii rozširovať, sa ako vhodnejšie javí vyprecizovanie druhej vety § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii, tak aby rovnako ako v aktuálnom znení šlo o notoriety, teda skutočnosti známe, ale podľa výkladu nie o „všeobecne známe skutočnosti“ (teda známe z bežného života), ale o skutočnosti „známe orgánom verejnej moci z ich úradnej činnosti“ (teda úradne známe). Takto formulovaná druhá veta § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii zároveň spĺňa požiadavky ochrany osobných údajov ustanovené zákonom č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
K bodu 3 a 4
Rozširuje sa taxatívny výpočet informačných systémov verejnej správy na účely zákona proti byrokracii, z ktorých údaje, výpisy a potvrdenia fyzické osoby a právnické osoby nebudú povinné preukazovať prostredníctvom dokladov v listinnej podobe. Ide o informačný systém finančnej správy v časti týkajúcej sa daňových nedoplatkov t. j. nedoplatkov evidovaných daňovým úradom aj colným úradom v úhrne, informačný systém Sociálnej poisťovne v časti týkajúcej sa evidencie nedoplatkov na