VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-11007/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1421
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony ___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2019