Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1992 Z. z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely je oslobodenie starobného dôchodcu, predčasného starobného dôchodcu a invalidného dôchodcu od platenia súdnych poplatku v občianskoprávnom konaní.
V súčasnosti sa príjmy niektorých dôchodcov pohybujú na hranici chudoby. Častokrát musia rozmýšľať, či zaplatiť poplatky za energie, alebo si na recept kúpiť lieky alebo si dožičiť nejaké slušné jedlo. Dnešní starobní dôchodcovia tí, ktorí budovali súčasný štát, a len na základe nízkeho príjmu v minulosti im dnes Sociálna poisťovňa vypláca nízky dôchodok.
Pre nízke príjmy dôchodcovia mnohokrát za vidinou dosiahnutia väčšieho príjmu vystavení vplyvom rôznych pokusov o získanie ich majetku, ktorý im zostal. Či prostredníctvom rôznych agentúr, ktoré vykupujú pozemky pod významné štátne investície a dôchodcom ponúkajú a vyplácajú veľmi nízke ceny za ich pozemky, cez klamárov, ktorí im údajne prišli vrátiť preplatky za energie a namiesto toho ich okradnú, po „šmejdov“, ktorí im vďaka vplyvom psychológie predajú nekvalitný tovar za astronomické ceny. Samozrejme, netreba zabúdať aj na rodinné pomery, kde starostliví rodičia, či starí rodičia prepíšu svoj dom na potomkov a tí ich z domu jednoducho vyhodia na ulicu.
Situácií, pri ktorých sa dôchodcovia stávajú terčom takýchto útokov čoraz viac pribúda. Z hľadiska neznalosti zákona a priveľkej dôverčivosti sa stávajú ľahkou korisťou pre ľudí, ktorí ich chcú oklamať a získať pre seba finančný prospech. Hoci majú možnosť obrátiť sa s občianskoprávnou žalobou na príslušný súd z dôvodu nutnosti zaplatiť vysoké súdne poplatky nakoniec túto žalobu nepodajú a nedomôžu sa spravodlivosti.
Súčasné znenie zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov upravuje výšku súdneho poplatku na 6 % z ceny predmetného konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba. Pre dôchodcov, ktorí sa stali obeťou minimálne z jedného zo spomínaných nehanebných činov a zostali tak bez peňazí či majetku, nie je možné zaplatiť právneho zástupcu, nieto ešte vyrubený 6 % súdny poplatok. Častokrát teda pochybné prevody majetku alebo nákup drahého nekvalitného tovaru neriešené a odložené ad acta.
Z hľadiska uvedeného navrhujeme, aby poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku boli oslobodení od povinnosti platenia predmetného súdneho poplatku. Je to v záujme právneho štátu aj sociálnej spravodlivosti.
Osobitná časť
Článok I
K bodu 1
Definuje sa nová kategória osôb, ktoré sú oslobodené od platenia súdneho poplatku.
Článok II
Zavádza sa primeraná legisvakačná lehota za účelom oboznámenia sa s novou právnou úpravou s ohľadom na predpokladaný dátum vyhlásenia zákona v Zbierke zákonov SR.
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona 15. dňom vyhlásenia v Zbierka zákonov SR.