NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č.
211/1997 Z. z.
, zákona č.
353/1997 Z. z.
, zákona č.
235/1998 Z. z.
, zákona č.
240/1998 Z. z.
, zákona č.
280/1999 Z. z.
, zákona č.
415/2000 Z. z.
, zákona č.
291/2001 Z. z.
, zákona č.
483/2001 Z. z.
, zákona č.
32/2002 Z. z.
, zákona č.
356/2003 Z. z.
, zákona č.
514/2003 Z. z.
, zákona č.
589/2003 Z. z.
,
zákona č. 613/2004 Z. z.
, zákona č.
125/2005 Z. z.
, zákona č.
300/2005 Z. z.
, zákona č.
341/2005 Z. z.
, zákona č.
585/2006 Z. z.
, zákona č.
84/2007 Z. z.
, zákona č.
568/2007 Z. z.
, zákona č.
384/2008 Z. z.
, zákona č.
477/2008 Z. z.
, zákona č.
554/2008 Z. z.
, zákona č.
84/2009 Z. z.
, zákona č.
192/2009 Z. z.
, zákona č.
466/2009 Z. z.
, zákona č.
144/2010 Z. z.
, zákona č.
151/2010 Z. z.
, zákona č.
102/2011 Z. z.
, zákona č.
348/2011 Z. z.
, zákona č.
230/2012 Z. z.
, zákona č.
335/2012 Z. z.
, zákona č.
440/2012 Z. z.
, zákona č.
461/2012 Z. z.
, zákona č.
14/2013 Z. z.
, zákona č.
180/2013 Z. z.
, zákona č.
299/2013 Z. z.
, zákona č.
355/2013 Z. z.
, zákona č.
106/2014 Z. z.
, zákona č.
335/2014 Z. z.
, zákona č.
358/2015 Z. z.
, zákona č.
437/2015 Z. z.
, zákona č.
438/2015 Z. z.
, zákona č.
440/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
2/2017 Z. z.
, zákona č.
264/2017 Z. z.
, zákona č.
59/2018 Z. z.
a zákona č.
177/2018 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 61k sa v odseku 1 za slová ,,v časti“ vkladajú slová ,,do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o dôvode na zastavenie exekúcie “.
2.V § 61n sa v odseku 1 za slovo ,,exekúcie“ vkladajú slová ,,do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o dôvode na zastavenie exekúcie “.
Čl. II.
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom vyhlásenia v Zbierka zákonov SR.