DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Cieľom návrhu zákona je zaviesť novú povinnosť pre povinné subjekty podľa zákona o slobode informácií, a to zverejňovanie všetkých poskytovaných informácií v zmysle zákona o slobode informácií, pričom návrh zákona obsahuje výnimky, pri ktorých zverejňovanie nie je objektívne možné alebo účelné. Informácie sa navrhuje zverejňovať na webovom sídle.
Niektoré povinné osoby uvedeným spôsobom postupujú v súčasnosti a súčasný právny stav im v tom nebráni. Sprístupnené informácie predstavujú predmet záujmu verejnosti, povinné osoby ich majú spracované (vylúčenie údajov, ktoré nemožno sprístupniť), a teda môžu rozšíriť bázu informácií, ktoré povinné osoby aktívne ponúkajú verejnosti.
V prípade prehľadného zverejnenia sprístupnených informácií to môže byť opatrenie, ktoré bude na prospech samotných povinných osôb, pretože niektorí z potenciálnych žiadateľov o informácie nájdu informáciu, o ktorú majú záujem, medzi zverejnenými (sprístupnenými) informáciami a nebudú sa obracať na povinnú osobu so žiadosťou o sprístupnenie informácie podľa § 14. Zverejňovanie sprístupnených informácií navyše umožní vybaviť v porovnaní so súčasnosťou viac žiadostí odkazom na zverejnenú informáciu (§ 7).
Okrem sprístupnených informácií sa navrhuje, aby sa zverejňovali aj rozhodnutia o odmietnutí sprístupniť informáciu, opravné prostriedky voči nim a rozhodnutia o nich, ako aj súvisiace rozhodnutia súdov. Zverejňovanie týchto informácií význam z hľadiska kontroly zákonnosti rozhodovania povinných osôb o žiadostiach o informácie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Navrhuje sa v § 5 doplniť odsek 9, podľa ktorého sa informácie poskytnuté na základe žiadosti o sprístupnenie informácií zároveň budú zverejňovať webovom sídle povinnej osoby bezodkladne, najneskôr do 15 dní po ich poskytnutí. Navrhuje sa, aby sprístupnené informácie boli zverejňované minimálne na 30 rokov.
Okrem sprístupnených informácií sa budú zverejňovať aj rozhodnutia o nesprístupnení informácií, informácie o opravných prostriedkoch žiadateľov, informácie o rozhodnutiach o opravných prostriedkoch a o rozhodnutiach súdov o žalobách proti nesprístupneniu informácií.
Návrh obsahuje aj výnimky, kedy sa poskytnutá informácia nebude zverejňovať. Pôjde o poskytovanie informácie povinnou osobou, ktorá nemá webové sídlo, takisto sa nebude zverejňovať poskytnutie informácie, ktorá bola sprístupnená ústne, telefonicky alebo nahliadnutím do spisu. Nebude sa tiež zverejňovať informácia, pri ktorej žiadateľ požiada, aby nebola zverejnená.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely zákona od 1. augusta 2019.