NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Povinná osoba sprístupnenú informáciu spolu so žiadosťou o informáciu podľa § 14 zverejňuje na svojom webovom sídle bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní po jej sprístupnení. Informácia podľa predchádzajúcej vety sa zverejňuje nepretržite najmenej počas 30 rokov od sprístupnenia informácie. Rovnakým spôsobom povinná osoba zverejňuje aj svoje rozhodnutia o nesprístupnení informácie podľa § 18 ods. 2 spolu so žiadosťou o informáciu, podané opravné prostriedky proti rozhodnutiam o nesprístupnení informácie a rozhodnutia o nich podľa § 19 a rozhodnutia súdov o žalobách proti nesprístupneniu informácie povinnou osobou. Povinnosť zverejňovať informácie podľa tohto odseku sa nevzťahuje na
a) povinnú osobu, ktorá nemá zriadené svoje webové sídlo,
b) informáciu sprístupnenú ústne, telefonicky alebo nahliadnutím do spisu,
c) informáciu, pri ktorej žiadateľ požiadal o to, aby nebola zverejnená.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.