N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z., zákona č. 201/2008 Z. z., zákona č. 217/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2011 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 124/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 2/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
2.V § 47 odsek 3 znie:
„(3) Súd v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti, určí, ktorému z bývalých manželov ponechá dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti; druhému z manželov náhradnú osobnú starostlivosť zruší. Ak ani jeden z manželov nemá záujem na pokračovaní náhradnej osobnej starostlivosti alebo ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd rozhodne o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti obom bývalým manželom.“.
3.V § 52 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
4. V § 52 odsek 3 znie:
„(3) Súd v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti, určí, ktorému z bývalých manželov ponechá dieťa v pestúnskej starostlivosti; druhému z manželov pestúnsku starostlivosť zruší. Ak ani jeden z manželov nemá záujem na pokračovaní pestúnskej starostlivosti alebo ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd rozhodne o zrušení pestúnskej starostlivosti obom bývalým manželom.“.
5.Za § 119b sa vkladá § 119c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 119c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019
Konanie o rozvode, o ktorom súd nerozhodol do 31. júla 2019 sa dokončí podľa predpisu účinného od 1. augusta 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.