DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
žiadne
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
bezpredmetné