D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Zimenová.
Cieľom predloženého návrhu je zákonné ukotvenie pravidla, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne predkladalo Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a úrovni vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania, ktorú ministrovi každoročne predkladá hlavný školský inšpektor za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení.
V súčasnosti Národná rada Slovenskej republiky uplatňuje svoju kontrolnú pôsobnosť voči vláde Slovenskej republiky a jej členom rôznymi spôsobmi, napr. vyslovuje súhlas s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, schvaľuje štátny rozpočet, uznáša sa na vyslovení nedôvery vláde alebo jej členom. Plnenie úloh bežnej agendy kontroluje Národná rada SR každoročne formou prerokovania rôznych správ, v ktorom jednotlivé štátne orgány bilancujú svoju činnosť. Jednotliví poslanci vykonávajú individuálne svoju pôsobnosť formou kladenia rôznych otázok v rámci hodiny otázok a interpelácií, v rámci ktorých adresáti povinní predpísaným spôsobom odpovedať. Zakotvením povinnosti pre ministerstvo školstva predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a úrovni vzdelávania za príslušný školský rok do zákona sa zvýrazní kontrolná právomoc najvyššieho zákonodarného orgánu voči exekutíve a Národná rada Slovenskej republiky získa cenný informačný podklad pre svoju zákonodarnú činnosť.
Správa o stave a úrovni vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania je v súčasnosti v rámci zaužívanej dobrej praxe (nie však na základe zákonnej úpravy) predmetom rokovania výboru NR SR pre školstvo, vzdelávanie, mládež a šport, avšak na rokovanie pléna sa nedostane. Vzhľadom na to, že kvalita vzdelávania významne ovplyvňuje potenciál rozvoja spoločnosti, je nevyhnutné, aby sa s informáciami obsiahnutými v správe zaoberalo aj plénum národnej rady ako orgán schvaľujúci príslušnú legislatívu a využilo ich pri svojej zákonodarnej činnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať sociálny vplyv ani vplyv na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
B.Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa doplnenie § 14 ods. 6, ktorý upravuje kompetencie, resp. povinnosti Ministerstva školstva, vedy, mládeže a športu Slovenskej republiky, o povinnosť predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a úrovni vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania za príslušný školský rok a to každoročne do 31. decembra.
K čl. II
Navrhuje sa termín účinnosti od 1. septembra 2019.