Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
24. schôdza výboru
328
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
z 2. apríla 2019
k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre nezlučiteľnosť funkcií
A. s c h v a ľ u j e
návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorý sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov;
B. p o v e r u j e
predsedu výboru
návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky.
Vladimír S l o b o d a v.r.
predseda výboru
Róbert P u c i v.r
overovateľ výboru