N á r o d n á r a d a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y
VII. volebné obdobie
Návrh
Ú S T A V N Ý ZÁKON
z ...................2019,
ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. a ústavného zákona č. 66/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V čl. 2 ods. 1 písmeno zp) znie:
„zp) verejných funkcionárov, ktoré nie uvedené v písmenách a) zo), ak tak ustanoví zákon.“.
2.V čl. 2 ods. 4 sa slová „čl. 2 ods. 1 písm. zc), zd) a zp)“ nahrádzajú slovami „čl. 2 ods. 1 písm. zc) a zd)“.
3.Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z.
v znení ústavného zákona č. .../2019 Z. z.